Endringsoversikt

Føring av togmeldingsbok

Togmeldinger skal straks føres inn i togmeldingsboka. Togmeldingsboka skal vise om en blokkstrekning er frigitt for tog eller sperret. Klokkeslett for togs ankomst, avgang eller passering skal føres så snart som mulig. Til innføring i togmeldingsboka skal det brukes skrift som ikke kan raderes ut. Feilskrevne meldinger skal ikke rettes, men overstrykes. Togmeldingsboka skal oppbevares ved stasjonen i ett år.

Lokale tilpasninger av togmeldingsboka og føring av denne skal godkjennes av Kunde og trafikk/Seksjon sikkerhet og kvalitet.

Føring av de enkelte rubrikker i togmeldingsboka

Dato

Her føres dagens dato ved overgang til ny dag, ved overgang til ny side eller ved oppstart av tjenesten etter at stasjonen har vært ubetjent. Årstall skal stå i overskriften på øverste linje under «år».

Tog nr.

Her føres tognummeret på hvert enkelt tog. Ved kjøring av tog med hjelpelokomotiv føres «Hjelpelok.» i linjen under toget som har hjelpelokomotiv. Ved melding om sperring, disponering for arbeid og opprettelse av anleggsområde-jernbane på tilstøtende strekning med togmelding føres «SPR» i rubrikken.

Avgangsmelding/melding om sperring

 • Rubrikken skal fylles ut så snart avgangsmelding/melding om sperring er sendt til/mottatt fra nærmeste betjente stasjon. En avgangsmelding kan ikke annulleres så lenge toget befinner seg ute på blokkstrekningen, men kan annulleres hvis toget ikke har kjørt fra stasjonen.
 • For hjelpelokomotiv utveksles ikke avgangsmelding fra stasjon hvor kjøringen av tog med hjelpelokomotiv begynner. Klokkeslett for sendt avgangsmelding føres både i rubrikken for toget som har hjelpelokomotiv og i rubrikken for hjelpelokomotivet.
 • For hjelpetog utveksles ikke avgangsmelding for kjøring ut på blokkstrekningen hvor det havarerte toget står.

Ankomstmelding/melding om opphevelse av sperring

 • Rubrikken skal fylles ut så snart ankomstmelding/melding om opphevelse av sperring er sendt/mottatt fra nærmeste betjente stasjon. Dersom en stasjon er betjent bare for å sende avgangsmelding for tog, men ikke venter på ankomstmelding for toget, skal det ikke utveksles ankomstmelding til siste betjente stasjon slik at blokkstrekningen bak toget blir frigitt. Ankomstrubrikk skal stå åpen.
 • For tog med hjelpelokomotiv utveksles ikke ankomstmelding før man har mottatt melding om at hjelpelokomotivet er kommet inn. Klokkeslett for ankomstmelding føres i både rubrikken for toget som hadde hjelpelokomotiv og i rubrikken for hjelpelokomotivet.
 • Når hjelpetog og det havarerte toget kommer inn til stasjon skal det ikke utveksles ankomstmelding for det havarerte toget før det er bekreftet at hjelpetoget også er kommet inn.

Tog kom/ tog gikk:

 • Klokkeslett for togs ankomst, avgang eller passering skal føres så snart som mulig.
 • Klokkeslett for togs passering føres ved at timetallet føres i rubrikk for «tog kom» og minutt tallet i rubrikk for «tog gikk».

Antall minutter forsinket:

For forsinkede tog føres antall minutter toget var forsinket.

Signaturer:

Når signatur utveksles, skal signaturen til togekspeditøren på nabostasjonen føres.

Merknad:

I merknadsfeltet skal følgende føres:

 • Navn på vedkommende som tiltrer tjenesten og klokkeslett.
 • Ordlyden når enten egen stasjon eller nabostasjon(er) gjør seg betjent/ubetjent, signatur til togekspeditøren(e) på nabostasjonen (ene) og klokkeslett. Deretter føres navn på den som tiltrer tjenesten på egen stasjon
 • Endret driftsform, hvilken strekning som er berørt, klokkeslett for når driftsform ble endret og nummeret på den driftsoperative kunngjøringen.
 • Informasjon fra togleder om at nærmeste fjernstyrte blokkstrekning er sperret/sperringen er opphevet.
 • Ordre fra nabostasjon om at hjelpelokomotiv, eventuelt hjelpetog, er kommet inn, signatur til den meldingen er utvekslet med og klokkeslett.
 • Disponering for arbeid/opprettelse av anleggsområde-jernbane inne på egen stasjon føres med stedsangivelse, hovedsikkerhetsvaktens navn og togradionummer, tidspunkt for igangsettelse og for avslutning, samt nummer på kunngjøringen der dette foreligger. Dette gjelder også hvis togekspeditøren utøver hovedsikkerhetsvaktens funksjon ved snørydding.
 • Disponering for arbeidstog inne på egen stasjon.
 • Sperring ved disponering for arbeid/opprettelse av anleggsområde-jernbane på tilstøtende strekning med togmelding føres med hovedsikkerhetsvaktens navn og togradionummer. Der det foreligger kunngjøring skal dette føres.
 • Ved kjøring av arbeidstog til/fra anleggsområde-jernbane føres tognummer og antall enheter på den stasjonen det kjøres ut fra.
 • Ved sendt eller mottatt melding om at linjen sperres skal årsaken til at strekningen sperres føres i merknadsrubrikken. Der det foreligger kunngjøring skal dette føres.
 • Kjøring av tog ut på strekning som er sperret, og etter hvilken kunngjøring kjøringen foregår.
 • Telefonnummer og stedsangivelse noteres ved henvendelse om passering av motorkjøretøy ved utvalgte planoverganger.
 • Ordlyd som brukes når muntlig tillatelse gis forbi innkjørhovedsignal/utkjørhovedsignal/indre hovedsignal, enkelt innkjørsignal og midlertidig innkjør-/utkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal.
 • Hvis føreren må forlate førerrommet eller det er feil på togets togradio, og en annen togradio/mobiltelefon må benyttes, skal dette nummeret føres.
 • Ved feil som fører til underretningsplikt, føres feilen og navn på føreren som er underrettet.
 • Ved feil på planovergang på strekning med togmelding, noteres feilen, planovergangsvaktens navn og togradionummer. For hvert tog som skal passere planovergangen kontaktes planovergangsvakten og tidspunktet for dette noteres. På strekning med fjernstyring noteres klokkeslettet for når toglederen bekrefter at planovergangsvakten er kontaktet.
 • Feil i signalanlegget og feil på infrastrukturen som påvirker togframføringen på egen stasjon føres, når feilen er utbedret føres dette.
 • Togekspeditøren oppgir navn og signatur ved melding om at kontrollåsnøkkel til D-lås er mottatt. Dette noteres i merknadsfeltet. Hvis D-låsnøkkelen ikke er på plass når en stasjon skal gjøres ubetjent føres dette.
 • Tidspunkt for tillatelse til og avslutning av skifting.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.