Endringsoversikt

Føring og bruk av symboler på grafisk rute (dagsgraf) for togleder

Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for bruk av grafiske ruter (dagsgrafer) i trafikkstyringssentralene.

Grafiske ruter (dagsgrafer) skal ha entydig utforming og føres på en slik måte at det ikke kan forekomme misforståelse eller tvil om betydningen av oppdateringer som gjøres.

Ved utførelse av trafikkstyring skal toglederen bruke grafisk rute (dagsgraf), og denne skal oppdateres fortløpende for å gjenspeile det faktiske trafikkbildet.

Beskrivelse

Generelt

Ved fastlegging av en ruteplan utarbeider taktisk ruteplanlegger grafiske ruter som viser tildelt infrastrukturkapasitet for det nasjonale jernbanenettet.

Ved tildeling av restkapasitet utarbeider operativ ruteplanlegger nye grafiske ruter (dagsgrafer) som i tillegg til fastlagt ruteplan viser korttidsendringer for ordinære tog samt tildelt restkapasitet i form av nye ruter eller arbeid i spor.

Oversikt over tilleggsinformasjon og bruk av symboler/markeringer er beskrevet i brukerveiledning STY-602720 Grafiske ruter (dagsgraf) og visning av tildelt kapasitet.

Aktiviteter

Planlagte aktiviteter skal føres med blå penn. Dette bør ikke raderes da dette viser for eksempel opprinnelig rute og nødvendig å vite ved kjøring på strekning med togmelding.

Operative endringer skal normalt føres med rød raderingspenn. Hvis inntegningen må justeres eller det er inntegnet feil kan inntegningen viskes ut.

Oppdatert dagsgraf skal vise faktiske endringer i ruter og aktiviteter som er listet nedenfor:

 • Kjøring av ekstratog
 • Innstilling av tog
 • Forsinkelser av tog
 • Endringer av kryssinger og/eller forbikjøringer
 • Disponering for arbeid
 • Frakobling av kontaktledning
 • Disponering for arbeidstog
 • Anleggsområde-jernbane
 • Endring av betjeningsforhold på stasjoner
 • Om tog kjøres på «venstre hovedspor»
 • Frigiving for skifting
 • Når fjernstyring er midlertidig satt ut av bruk
 • Kjøring på parallell banestrekning

Symboler og markeringer som skal brukes ved operativ påtegning på grafisk rute:

1. Planlagt kjøring av ekstratog markeres med blå strek, tognummer, minutt-tider og symboler. Blå strek
2. Planlagt kjøring av arbeidstog markeres med blå strek, tognummer, minutt-tider og symboler. Blå strek
3. Planlagt disponering for arbeidstog markeres som for ekstratog. Blå strek
4. Driftsoperative endringer av planlagte ruter og aktiviteter markeres med rød penn.
5. Kjøring på venstre hovedspor markeres med oransje farge (markeringspenn) over den strekningen toget har kjørt på venstre spor.
6. Innstillinger markeres med gul farge (markeringspenn) toggraf_e2.jpg
7. Når stasjon er gjort ubetjent, angis dette med tegn som angitt i FIDO- symboler og aktivitetskoder. toggraf_f2.jpg
8. Når ubetjent stasjon er gjort betjent, angis dette med en ring rundt symbolet for «ubetjent stasjon».
9. Ved endring av stoppmønster benyttes tegn som angitt i FIDO- symboler og aktivitetskoder. F.eks. «firkant».
10. Forsinket tog markeres med pil til nytt ruteleie og tegnes med hel strek. Hvis behov kan man tegne en bølgestrek over det opprinnelige ruteleiet.
11. Fjernstyring ute av bruk markeres med grønt over de berørte stasjoner og tidspunkt markeres med grønn ramme langs tidsaksen.
12. Sporendring angis med «Sp. x».
13. Ved frakobling av kontaktledning markeres frakoblet område med ramme og Z, samt avtalt tidspunkt.
14. Dobbeltspor: Ved frakobling av kontaktledning markeres frakoblet område med ramme og Z, samt avtalt tidspunkt, men de loddrette strekene skråstilles etter hvilket hovedspor som disponeres.
Når begge spor disponeres, markeres dette som punkt 13.
15. Disponering for arbeid / visitasjon / anleggsområde-jernbane markeres med strek og kunngjørings-nummer samt avtalt tidsrom. Dersom det ikke foreligger kunngjøring skal navn og togradionummer til HSV skrives på dagsgrafen.
16. Dobbeltspor: Disponering for arbeid / visitasjon / anleggsområde-jernbane markeres som punkt «n», men de loddrette strekene skråstilles etter hvilket hovedspor som disponeres. Når begge spor disponeres, markeres dette som punkt 15.
17. Når stasjon frigis for lokal skifting markeres dette med strek og L samt avtalt tidsrom

|

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.