Endringsoversikt

Betjeningsforhold

Når stasjon skal gjøres betjent

Før en stasjon blir gjort betjent, må togekspeditøren få bekreftet fra nabostasjon at stasjonen kan gjøre seg betjent. Togradio uten innkoplet funksjonelt nummer nyttes. Stasjonens togradio meldes inn med funksjonelt nummer.

Togekspeditøren skal deretter underrette nabostasjonene om at stasjonen er gjort betjent ved følgende ordlyd:

«………… stasjon er gjort betjent. Signatur».

Nabostasjonene svarer med:

«Mottatt. Signatur».

På grensestasjon må togekspeditøren i tillegg konferere med toglederen.

Når stasjon skal gjøres ubetjent

Ved stasjoner med sikringsanlegg som skal være ubetjent sikres sporvekslene for kjøring i hovedtogsporet. Når stasjon med enkelt innkjørsignal skal gjøres ubetjent sikres sporvekslene i hovedtogsporet som bestemt.
Togekspeditøren skal deretter sende følgende melding til nærmeste stasjon på hver side:

«……… stasjon er gjort ubetjent. Signatur».

Dette skal også gjøres i de tilfeller hvor stasjonen ikke skal være betjent for ankomstmelding for siste tog.
Har stasjonen underlagte sidespor skal følgende ordlyd benyttes:

« ……stasjon med underlagte …….. sidespor (sidesporets navn) er gjort ubetjent. Signatur».

Stasjonene svarer med:

«Mottatt. Signatur».

Deretter meldes stasjonens funksjonelle nummer ut av togradioen.

Hvis kontrollåsnøkkelen for sporveksel på linjen som er sikret med D-lås ikke er på plass på egen stasjon når stasjonen gjøres ubetjent, eller at det ikke er mottatt melding fra nabostasjonen om at nøkkelen er mottatt der for oppbevaring, skal togekspeditøren straks undersøke om nøkkelen er på nabostasjonen. Hvis den heller ikke er der, må togekspeditøren underrette nærmeste betjente stasjon på hver side som skal være betjent for neste tog om dette, og i tilfelle oppgi hvilke sporveksler dette gjelder.
Togekspeditøren på nabostasjon noterer ned følgende og overbringer dette til føreren :

«Kontrollåsnøkkel for sporveksel/er ved ……… sidespor er ikke på plass. Tog skal om nødvendig stoppe foran vedkommende sporveksel/er og undersøke at den/disse slutter godt til før videre kjøring ». NN Togekspeditør.

De meldinger som er nevnt foran, noteres i togmeldingsboka med klokkeslett og signatur.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.