Anbefalt praksis for å gjennomføre kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal

1. Generelt

Stasjoner med enkelt innkjørsignal finnes bare på strekning med togmelding.
På stasjoner som har enkelt innkjørsignal er det en C-lås (samlelås) med kontrollåsnøkler som står i avhengighet til signalstillingen i det enkle innkjørsignalet. Denne tekniske avhengigheten vil sammen med instrukser og prosedyrer fungere som barriere dersom den benyttes på riktig måte.

I denne anbefalte praksisen benevnes stasjonen «Lia» stasjon.

Stasjonen har en A-ende (nærmest Oslo) og en B-ende. Når stasjonen er ubetjent ligger sporveksler og sporsperrer på stasjonen i normalstilling/pluss-stilling (+) for kjøring gjennom hovedtogsporet og det enkelt innkjørsignalet er slukket. I dette eksempelet kommer tog 1 fra Oslo og tog 2 kjører i retning mot Oslo. Togenes sporbruk framkommer av stasjonens togoppgave og ruten for toget. På Lia stasjon er spor 1 hovedtogspor og spor 2 er avviketogspor.

2. Stasjonen må være betjent

For å få gjennomført kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal må stasjonen være betjent for begge togene. Dersom stasjonen ikke er betjent for ett eller begge tog vil en kryssingsordre fra togleder automatisk gjøre stasjonen betjent når denne blir erkjent.

3. Framgangsmåte

a) Togekspeditøren (heretter benevnt txp) gjør Lia stasjon betjent og tar imot avgangsmelding fra nabostasjonene for henholdsvis tog 1 og tog 2. Klokkeslettene for avgangsmelding føres inn i togmeldingsboken. Det normale er å ta inn det toget som skal kjøre i avviketogspor først (tog 2).

b) Txp frigir for utvendig signalstilling fra stillerapparat 2 i B-enden på stasjonen og tar med seg kontrollåsnøkkel nr. 2 for å kunne legge sporveksel 2 i minus- stilling (÷). Txp setter opp signal 1A/1B «Stopp» for tog 2 på plattformen. Tog 2 skal kjøres til spor 2.

c) Når txp kommer ut til sporveksel 2 låser txp opp denne og legger den over til minus-stilling (÷). Så trykker txp på den grønne knappen på stillerapparat 2 og signal 21 «Kjør med redusert hastighet» (ett fast grønt lys) vises i enkelt innkjørsignal B, se illustrasjon under.

Lia stasjon
d) Txp bevokter sporvekselen mens tog 2 kjører inn i spor 2, slik at sporvekselen er sikret. Når hele toget har passert sporveksel 2 og kommet innenfor middel, legger txp sporvekselen tilbake til normalstilling/pluss-stilling (+) og låser denne. Txp stiller enkelt innkjørsignal til signal 20B «Stopp» og går tilbake til ekspedisjonskontoret.

e) Ved ekspedisjonskontoret tar txp ned stoppsignalet på plattformen, setter kontrollåsnøkkel nr. 2 tilbake i C-låsen og tar tilbake frigivingen. Hvis signalet ikke ble satt i «Stopp» ved stillerapparat 2, vil signalet nå automatisk gå i «Stopp». Txp melder ankomstmelding for tog 2 og avgangsmelding for tog 1 og klokkeslettene føres straks inn i togmeldingsboken.

f) Txp tar ut sikkerhetslåsnøkkel nr. 2 (i det røde feltet i C-låsen) for å forsikre seg om at alle kontrollåsnøklene er på plass i C-låsen. Txp har ved dette kontroll på at alle sporveksler ligger i normalstilling/pluss-stilling (+) og at de er sikret (kontrollåst). Så stiller txp signal 21 «Kjør med redusert hastighet» (grønt lys) for tog 1 fra stillerapparat 3 inne på ekspedisjonskontoret. På denne måten fungerer C-låsen som en teknisk barriere og det er ikke mulig å stille signal for tog 1 inn i spor 2 der tog 2 står.

g) Etter at tog 1 har kommet til spor 1 og stoppet for eventuell passasjerutveksling, fått kjøretillatelse (signal 12A/12B «Kjøretillatelse») og kjørt videre (eventuelt passert i spor 1 ved at txp har vist signal 3A/3B «Passér»), sender txp ankomstmelding for tog 1 og avgangsmelding for tog 2 som straks føres i togmeldingsboken.

h) Txp tar deretter med seg kontrollåsnøkkel nr. 1 ut til sporveksel 1 og legger denne sporvekselen i minus-stilling (÷) før txp gir signal 12A/12B «Kjøretillatelse» til tog 2.

i) Når hele tog 2 har passert sporveksel 1, legger txp sporvekselen tilbake til normalstilling og tar ut kontrollåsnøkkel nr. 1 og går tilbake til ekspedisjonskontoret hvor kontrollåsnøkkelen settes tilbake i C-låsen.

j) Kryssingen er over og både de tekniske og manuelle barrierene har fungert slik de skal.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.