TJN Kapittel 9

Felles formular

Formular til foretak

Kapittel 9. Formularer

9.1 Oversikt over formularer

Formular 1A Fører: Tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal
Formular 1B Togleder: Tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal
Formular 1C Togekspeditør: Tillatelse til å kjøre forbi signal som ikke kan vise kjørsignal
Formular 1D Togleder, sikkerhetskontrollør og sluttkontrollør signal: Direkte resetting av sporavsnitt på strekning med akseltellere
Formular 1E Togleder og sidemannskontrollør : Nøytralstilling av feilaktig ikke utløst linjeblokk ved togpassering Rørosbanen
Formular 2A Fører/hovedsikkerhetsvakt: Kunngjøring/tillatelse
Formular 2B Togleder: Kunngjøring/tillatelse
Formular 2C Togekspeditør: Kunngjøring/tillatelse
Formular 3A Fører: Sikring av nabospor
Formular 3B Togleder og togekspeditør: Sikring av nabospor
Formular 4A Togleder: Kryssings- og forbikjøringsordre
Formular 4B Togekspeditør: Kryssings- og forbikjøringsordre
Formular 5A Togleder og togekspeditør: Rapport etter passering av signal i «Stopp» (utilsiktet passering)
Formular 6A Togleder: Fravik fra trafikkreglene
Formular 7A Togekspeditør: Kvittering for kunngjøring fordelt til fører/hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet
Formular 8A Togleder og togekspeditør: Kvitteringsskjema ved manglende tilgang til FIDO
Formular 9A Togleder og togekspeditør: Skjema for jernbaneulykker og alvorlig jernbanehendelser
ETCS - Fellesformularer ETCS formular 01 - Tillatelse til å passere sluttpunkt for kjøretillatelse 
- brukes for å gi tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse når systemet ikke kan gi kjøretillatelse
ETCS formular 02 - Tillatelse til å fortsette etter systemnødbrems 
- brukes for å gi tillatelse til videre kjøring etter systemnødbrems når videre bevegelse er avklart
ECS formular 03 - Ordre om å bli stående 
- brukes i forbindelse med hjelpetog for det toget som står på linjen
ETCS formular 04 - Opphevelse av ordre om å bli stående 
- brukes i forbindelse med hjelpetog for det toget som står på linjen
ETCS formular 05 - Krav til å kjøre med restriksjoner 
- brukes til tog som ikke har blitt nødstoppet dersom det er nødvendig å gi spesielle instruksjoner og/eller restriksjoner
(Ledig)
ETCS formular 07 - Tillatelse til å starte kjøring med særlig ansvar (SR-modus) ved oppstart - brukes for å gi tillatelse til å starte kjøring med særlig ansvar (SR-modus) når systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus)

9.2 Bruk av ETCS-formularer

1. En skriftlig ordre eller tillatelse på et av de fastlagte ETCS-formularene overstyrer informasjonen i førerpanelet, unntatt når en lavere tillatt hastighet enn det som er foreskrevet på et formular vises i førerpanelet.

2. En skriftlig ordre eller tillatelse på et av de fastlagte formularene kan bare oppheves skriftlig med direkte henvisning til det formularet som skal oppheves.

3. Når et av de fastlagte formularene skal brukes, skal toglederen fortelle føreren hvilket ved å angi formularets nummer, diktere utfyllingen av det og angi hvilke punkter som skal fylles ut. Føreren skal lese tilbake som bestemt i kapittel 2. Det er kun tillatt å bruke ett av formularene fra det enkelte fellesformularet (ett formular for hvert tillatelsesnummer).

4. Toglederen og føreren skal krysse av i boksen for det eller de alternativene som gjelder, fylle ut informasjon på de stiplede linjene og stryke tekst som ikke passer (eksempel: km. / signal).

5. Toglederen skal bruke formular 01 pkt. 2, formular 02 pkt. 3 og formular 07 pkt. 3 dersom største tillatte hastighet er lavere enn 40 km/t. (TSI-OPE A 5.1.7)

6. Jernbanevirksomhetene kan presentere formularene i den formen de selv ønsker for sitt personale, men innholdet i formularene er obligatorisk.

9.2-BN

1. Dersom en gitt tillatelse på et formular ikke blir iverksatt umiddelbart, og toget ikke har kjørt forbi noe stoppskilt, kan toglederen avklare med føreren om tidligere gitt tillatelse skal gjelde, eller om det skal gis ny tillatelse.

2. Toglederen skal gi tillatelsesnummer ved å bruke klokkeslettet for når tillatelsen gis, med fire siffer. Eksempel: En tillatelse som gis kl. 13.58 får tillatelsesnummer «1358».

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.