TJN Kapittel 6

Kapittel 6. Kjøring av tog

l. Generelt

6.1 Fører og ombordansvarlig

1. Føreren har ansvaret for at toget kjøres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til ruten for toget, hastighet, signaler og skilt, togets bremseevne m.m.

2. Føreren skal følge indikeringene i førerpanelet på strekning med ERTMS. (TSI-OPE A 5.1.3)

3. Føreren skal kjøre toget fra forreste førerrom.

4. I persontog har en ombordansvarlig ansvar for de reisendes sikkerhet om bord i toget, ved av og påstigning, ved evakuering m.m.

6.2 Spesielle bestemmelser om kjøring av tog

1. I forbindelse med føreropplæring kan en person under opplæring kjøre trekkraft- kjøretøyet under oppsyn av fører. Ved kjøring av kjøretøy for vedlikehold av jernbane-infrastruktur, kjøring av museumstog, prøvekjøring og kjøring i forbindelse med berging, kan en annen enn føreren unntaksvis kjøre trekkraftkjøretøyet fra samme førerrom dersom føreren av toget ikke har kompetanse til å kjøre dette trekkraftkjøretøyet.

2. Ved skyving av tog skal en signalgiver gi nødvendige signaler til føreren.

3. Ved kjøring i forbindelse med berging der ekstra trekkraftkjøretøy kobles foran i toget, kan en annen enn føreren unntaksvis kjøre trekkraftkjøretøyet fra forreste førerrom.

4. På utgangsstasjonen eller etter planlagt stopp har føreren tillatelse til avgang dersom følgende vilkår er oppfylt:

a) føreren har fått tillatelse til å sette toget i gang

b) jernbaneforetakets betingelser for kjøring av toget er oppfylt, inkludert avgangsprosedyre for tog med reisende

c) avgangstiden er inne eller det er tillat å kjøre før rutetid

(TSI-OPE B 2)

5. Dersom føreren ikke har fått tillatelse til å sette toget i gang på forventet tidspunkt og ikke har fått opplysninger om årsaken, skal føreren informere toglederen eller togekspeditøren. (TSI-OPE B 3)

6. Ved testing av ombordutrustning for ATC eller ETCS skal det framgå av ruten hvordan kjøringen skal foregå, og alle togbevegelser skal avtales med togleder. Jernbaneforetaket skal utarbeide en testplan i samarbeid med Bane NOR. Høyeste hastighet fastsettes i det enkelte tilfelle.

6.2-BN

Testing av ombordutrustning for ATC eller ETCS:

1. Kjøringen skal normalt foregå på strekningen mellom to angitte stasjoner, med minst én mellomliggende stasjon, her kalt stasjonene A, B og C. I ruten for testkjøringen skal strekningen angis.

2. Det skal ikke være andre tog eller skift mellom de angitte stasjonene A og C, eller igjensatt kjøretøy i togspor eller hovedspor.

3. Testingen av ombordutrustningen skal foregå mot/på mellomliggende stasjon B. Under testkjøringen ved denne stasjonen, vil det pga. testens omfang, være aktuelt å kjøre mot og eventuelt forbi hovedsignal i «Stopp» eller stoppskilt som er endepunkt for kjøretillatelse, dersom ATC- eller ETCS-ombordutrustningen ikke klarer å stoppe toget tidsnok. Føreren skal avtale alle togbevegelser i henhold til testplanen med toglederen.

4. Før kjøring fra stasjon A (utgangsstasjon for testkjøringen), skal det være testet at kjøring mot hovedsignal i «Stopp» eller stoppskilt som er endepunkt for kjøretillatelse medvirker til stopp. Dette kan utføres på følgende måter:

  • Test på verksted med balisegruppe ved A stasjon, eller
  • Test på A-stasjon ved hovedsignal eller stoppskilt der det ikke medfører fare eller konflikt for annen trafikk. Tillatelse til kjøring forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal eller stoppskilt som er sluttpunkt for kjøretillatelse skal være innhentet og gitt etter vanlige bestemmelser, og stopp-passeringsfunksjonen skal ikke betjenes. Hastigheten ved passering av signalet skal være høyst 20 km/t, og dersom ATC eller ETCS ikke fungerer etter hensikten, skal føreren kunne stoppe toget. Dersom ATC eller ETCS ikke griper inn og forsøker å stoppe toget, skal testingen avbrytes.

5. Rapport om kjøring forbi hovedsignal i «Stopp» eller stoppskilt og baliser skal ikke skrives i de tilfellene der slik kjøring har vært tilsiktet.

6. Kjøring for testing av ombordutrustningen kan også foregå inne på større stasjoner, der stasjonen naturlig kan oppdeles i flere strekninger/sporområder, under følgende forutsetninger:

  • Det skal ikke være andre tog eller skift, eller igjensatt kjøretøy, på det sporet der ATC- eller ETCS-utrustningen testes, eller på tilstøtende spor som er en naturlig forlengelse av prøvesporet.
  • Togekspeditøren eller toglederen skal sperre tilstøtende spor slik at det ikke kan stilles signal eller gis kjøretillatelse inn i prøveområdet for andre tog eller skift.
  • I ruten for testkjøringen skal sporene/sporområdene og tilstøtende deler av stasjonen angis.
  • For øvrig gjelder bestemmelsene ovenfor, tilpasset testkjøring inne på stasjonen.

6.3 Sikring av tog på stasjon

1. Føreren skal sikre tog som står på en stasjon slik at toget ikke kan komme i utilsiktet bevegelse.

2. Parkering av tog i togspor er tillatt når dette utføres i henhold til ruteplan eller etter tillatelse gitt av toglederen eller togekspeditøren.

3. Ved parkering på stasjon under spenningsførende kontaktledning skal jernbaneforetaket sørge for vakthold, med mindre området er spesielt godkjent av Bane NOR for parkering eller hensetting uten vakthold.

6.4 Hastighet

1. Togets største tillatte hastighet er begrenset av

a) hastigheten som er fastsatt ved klargjøringen av toget
b) hastighetssignal og/eller tillatt hastighet vist i førerpanelet
c) bremseprosenten for toget
d) spesielle restriksjoner gitt av Bane NOR

2. Føreren skal likevel sette ned hastigheten når forholdene tilsier det, og skal særlig ta hensyn til værforhold og sporets tilstand, herunder glatte skinner, sikt til signaler m.m.

3. Hastigheten for tog er begrenset til 130 km/t på strekning med DATC eller uten ATC.

4. Hastigheten for tog er begrenset til 80 km/t der ATC er satt ut av bruk.

5. Hastigheten for tog er begrenset til 50 km/t mellom signal 65E «Senking av strømavtaker» og signal 65F «Heving av strømavtaker».

6. Hastigheten for tog er begrenset til 40 km/t i følgende tilfeller:

a) ved kjøring gjennom sporveksler i andre togspor enn hovedtogspor på strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding med mindre annet fremgår av hastighetssignaler eller tillatt hastighet vist i førerpanelet

b) ved kjøring i alle togspor på stasjon med enkelt innkjørsignal og midlertidig innkjørsignal når stasjonen er betjent

c) ved kjøring over sporveksler som er låst eller er bevoktet

d) ved skyving av kjøretøy i tog

e) når føreren og vedkommende som betjener toget fra et annet førerrom ikke kan kommunisere ved bruk av togradio eller annet kommunikasjonssystem

7. Hastigheten ved kjøring av tog med hjelpelokomotiv er begrenset til

a) 80 km/t når hjelpelokomotivet er koblet til toget og

b) 50 km/t når hjelpelokomotivet ikke er koblet til toget.

8. Når føreren skal kjøre med hel sikthastighet, skal føreren

a) kjøre forsiktig videre, begrense hastigheten og ta hensyn til den delen av sporet som er synlig framover, slik at det er mulig å stoppe for et kjøretøy, et stoppsignal eller hindringer, og

b) ikke overskride 40 km/t.

(TSI-OPE B 9)

9. Når føreren skal kjøre med halv sikthastighet, skal føreren

a) kjøre forsiktig videre, begrense hastigheten og ta hensyn til den delen av sporet som er synlig framover, slik at det er mulig å stoppe for et kjøretøy, et stoppsignal eller hindringer på halvparten av den oversiktlige foranliggende strekningen, og

b) ikke overskride 40 km/t.

6.5 Kjøring før rutetid

1. Persontog som stopper for påstigning av passasjerer, fast eller om det trengs, kan ikke kjøre fra stasjon, stoppested eller holdeplass før rutetid.

2. Øvrige tog kan kjøre fra eller passere og komme til alle stasjoner ubegrenset tid før rutetid. Togene kan ikke kjøre fra utgangsstasjonen på foregående dato.

II. Før kjøring

6.6 Før kjøring av tog

Før kjøring av tog fra det stedet der toget er klargjort, skal føreren minst kontrollere at

a) opplysninger om togets sammensetting foreligger og at bremseprøve er utført,

b) sikkerhetsbremseapparatet er koblet inn og prøvet,

c) utstyr for ATC eller ETCS er koblet inn og at korrekte verdier er stilt inn når toget kjører på strekning med ATC og ERTMS,

d) togets funksjonelle nummer er registrert som beskrevet i kapittel 2 om registrering av funksjonelt nummer i togradiosystemet.

III. Under kjøring på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

6.7 Kjøring inn på en stasjon

1. Føreren skal ha mottatt signal før toget kjører inn på en stasjon.

2. På en fjernstyrt stasjon på strekning med fjernstyring skal føreren i tog som skal stoppe fordi signal viser signal 20B «Stopp», stoppe toget slik at ikke to tog samtidig er i bevegelse, med unntak av stasjoner som har mulighet for innkjøring av mer enn ett tog samtidig på hele eller deler av stasjonens sporarrangement som beskrevet i strekningsbeskrivelsen.

6.8 Kjøring videre på, ut fra eller passering av fjernstyrt eller betjent stasjon

1. Føreren skal ha mottatt signal i henhold til kapittel 5 om signal for kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon før toget kjører videre på, ut fra, eller passerer, en fjernstyrt eller betjent stasjon.

2. Hvis føreren ved passering ikke kan se togekspeditøren på plattformen eller ved togveien på betjent stasjon hvor togekspeditøren skal være tilstede på plattformen eller ved togveien, skal føreren stoppe toget og undersøke forholdet.

3. På fjernstyrt stasjon på strekning med fjernstyring og på betjent stasjon der det ikke er angitt i ruten for toget at togekspeditøren skal gi signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse», skal ombordansvarlig i persontog kontrollere at toget har fått kjørsignal før signal 5A eller 5B «Avgang» gis.

6.9 Kjøring av hjelpelokomotiv

1. Ved kjøring av hjelpelokomotiv skal hjelpelokomotivet slutte seg til toget før toget settes i gang. Hjelpelokomotivet skal kobles til toget dersom banestrekningen har fall over 5 ‰.

2. Skal hjelpelokomotivet kjøre så langt som til nærmeste betjente stasjon eller forbi denne, skal det kjøres tilbake som ekstratog. Kjører hjelpelokomotivet tilbake fra et sted på linjen på strekning med togmelding, skal meldinger sendes som bestemt i kapittel 5 om ankomstmelding.

3. Hvis hjelpelokomotivet må forlate toget på en tidligere blokkstrekning enn det som framgår av ruten, må hjelpelokomotivet ikke kjøre ut av blokkstrekningen. Hjelpelokomotivet skal stoppe slik at blokkstrekningen blir belagt inntil toglederen på strekning med fjernstyring eller togekspeditøren på strekning med togmelding er varslet.

4. Hvis hjelpelokomotivet følger toget forbi blokksignal, må hjelpelokomotivet følge toget fram til første stasjon.

5. Føreren skal varsle toglederen når hjelpelokomotiv har kommet inn til grensestasjon fra strekning med fjernstyring.

6. Føreren skal varsle togekspeditøren når hjelpelokomotiv har kommet inn på betjent stasjon på strekning med togmelding.

IV. Tilleggsbestemmelser for strekning med ERTMS

6.10 Registrering av data i ETCS-ombordutrustningen

1. Når ETCS-ombordsystemet ber om det, skal føreren registrere, registrere på nytt eller bekrefte føreridentifikasjon, ERTMS-nivå, radionettverkets identifikasjon og radioblokk-sentralens identifikasjon/telefonnummer.

Dersom følgende tekstmelding vises

    «Radio network registration failed»

skal føreren registrere radionettverkets identifikasjon.

(TSI-OPE A 6.1)

2. Før kjøringen starter på strekning med ERTMS, skal føreren registrere følgende togdata i systemet:

a) togkategori
b) toglengde
c) bremseegenskaper
d) maksimal hastighet
e) aksellastkategori
f) data for STM
g) tognummer

Dersom ovennevnte data allerede er registrert, skal føreren kontrollere at disse er korrekte.

(TSI-OPE A 6.4.1)

3. Etter hver endring av togsammensetningen eller etter et teknisk problem som fører til endring av togdata på strekning med ERTMS, skal føreren

a) bestemme nye togdata
b) registrere nye togdata
c) bekrefte nye togdata

(TSI-OPE A 6.4.2)

4. Hvis føreren får følgende tekstmelding på førerpanelet

    «Togdata er endret» («Train data changed»)

gjelder følgende:

a) Dersom endringen av togdata fører til at bremsene tilsettes, skal føreren når toget har stoppet bekrefte bremsingen på førerpanelet og forholde seg til endrede togdata. Dersom det ikke mottas ny kjøretillatelse i systemet, kan toglederen gi føreren tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse i henhold til kapittel 7 del III.

b) I alle andre tilfeller skal føreren ta hensyn til endrede togdata. (TSI-OPE A 6.4.3)

6.11 Forberedelse til kjøring på strekning med ERTMS

1. Dersom toget på strekning med ERTMS blir avvist av systemet, gjelder reglene i kapittel 7 om uventede situasjoner ved forberedelse til kjøring av tog.

2. Når trekkraftkjøretøyet skal kjøres som tog, skal føreren registrere togdata. Føreren skal deretter trykke «Start» etter å ha innhentet tillatelse fra toglederen. (TSI-OPE A 6.2.1)

3. Dersom to tog står i samme togspor og skal kjøre i samme kjøreretning, skal ikke føreren i det bakerste toget trykke «Start» før det forreste toget har startet utkjøringen.

4. Dersom systemet ber om bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus) etter at føreren har trykket «Start», er togets posisjon ukjent eller ugyldig for systemet, og føreren har et særlig ansvar for kjøringen. Reglene om oppstart når systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus), og eventuelt om bekreftelse av fritt spor (TAF/Track Ahead Free) fram til stoppskilt, gjelder.

5. Dersom systemet på strekning med ERTMS ber om bekreftelse på skiftemodus (SH-modus) selv om det skal kjøres som tog, gjelder reglene i kapittel 7 om uventede situasjoner ved forberedelse til kjøring av tog.

6. Dersom trekkraftkjøretøyet på strekning med ERTMS skal kjøres som skift, gjelder bestemmelsene i kapittel 3 om skifting.

6.12 Oppstart når systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus)

(TSI-OPE A 6.2.4)

1. Når toget må starte opp og systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus), har fører et særlig ansvar for kjøringen.

2. Når signal E6 «Varsel om kjøring med særlig ansvar» (SR-modus) vises på førerpanelet, skal føreren informere toglederen om situasjonen og oppgi posisjon.

3. Føreren skal bekrefte kjøring med særlig ansvar (SR-modus) når kjøretillatelse fra toglederen på formular 07 er mottatt og kontrollere tillatt hastighet, samt bruke stopp-passeringsfunksjonen om nødvendig.

4. Hvis toget ikke står ved et stoppskilt, gjelder kjøretillatelsen fra togets posisjon frem til første stoppskilt. Hvis toget står ved et stoppskilt, gjelder kjøretillatelsen fra dette stopp-skiltet til det neste.

5. Føreren kan starte toget når signal E8 «Muntlig kjøretillatelse mottatt» vises, og skal overholde hel sikthastighet og eventuelle andre hastighetsreduksjoner så lenge signalet vises.

6.13 Bekreftelse av fritt spor (TAF/Track Ahead Free) fram til stoppskilt

Dersom førerpanelet viser signal E22 «Bekreft fritt spor» (TAF/Track Ahead Free) når toget står stille eller nærmer seg et stoppskilt, kan føreren bekrefte at sporet foran er fritt dersom føreren kan forsikre seg om at sporet er fritt mellom togets front og neste stopp-skilt.

(TSI-OPE A 6.19)

6.14 Kjøring av tog

1. For å kjøre toget på strekning med ERTMS må føreren ha mottatt kjøretillatelse på en av følgende måter:

a) i førerpanelet

b) ved muntlig tillatelse fra togleder til å starte opp når systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus), til å passere et sluttpunkt for kjøretillatelse eller til å fortsette etter en systemnødbrems (TSI-OPE A 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9)

2. Kjøretillatelse i førerpanelet på strekning med ERTMS gis som kjøring med full overvåkning (FS-modus) eller som kjøring på sikt (OS-modus), se nedenfor.

3. Muntlig kjøretillatelse fra togleder til å starte opp når systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus), gis som kjøring med særlig ansvar (SR-modus), se ovenfor.

4. Muntlig tillatelse til å passere et sluttpunkt for kjøretillatelse når systemet ikke gir kjøre-tillatelse, gis som kjøring med særlig ansvar (SR-modus), se kapittel 7 om tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse.

5. Muntlig tillatelse til å fortsette etter systemnødbrems er beskrevet i kapittel 7 om systemnødbrems.

6.15 Kjøring inn på strekning med ERTMS (nivå 2)

(TSI-OPE A 6.9)

1. Når overgang til strekning med ERTMS vises med signal E12 «Varsel om nivå 2» på førerpanelet, skal føreren forberede seg på å følge reglene for strekning med ERTMS.

2. Når signal E13 «Bekreft nivå 2» vises, skal føreren bekrefte dette på førerpanelet.

3. Når signal E14 «Nivå 2» vises, skal føreren fortsette kjøringen etter reglene for strekning med ERTMS.

6.16 Kjøring inn på strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding (nivå NTC)

(TSI-OPE A 6.11)

1. Når overgang til strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding vises med signal E15 «Varsel om nivå NTC» på førerpanelet, skal føreren følge reglene for strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding.

2. Når signal E16A «Bekreft nivå NTC» vises, skal føreren bekrefte dette på førerpanelet.

3. Når signal E16B «Nivå NTC» vises, skal føreren fortsette kjøringen etter reglene for strekning med fjernstyring eller strekning med togmelding.

6.17 Kjøring med full overvåkning (FS-modus)

(TSI-OPE A 6.12)

Når signal E17 «Kjøring med full overvåkning» (FS-modus) vises i førerpanelet, skal føreren overholde tillatt hastighet. Dersom tekstmeldingen «Overgang til FS» («Entering FS») vises i tillegg, skal føreren overholde hastighetsrestriksjoner som gjelder for den delen av toget som ikke er dekket av full overvåkning (FS-modus).

6.18 Kjøring på sikt (OS-modus)

(TSI-OPE A 6.13)

1. Når signal E18 «Varsel om kjøring på sikt» (OS-modus) vises i førerpanelet, skal føreren bekrefte dette på førerpanelet og starte eller fortsette kjøring med hel sikthastighet.

2. Når signal E19 «Kjøring på sikt» (OS-modus) vises i førerpanelet, skal føreren kjøre med hel sikthastighet så lenge signalet vises, og overholde tillatt hastighet. Dersom tekstmeldingen «Overgang til OS» («Entering OS») i tillegg vises, skal føreren overholde hastighetsrestriksjoner som gjelder for den delen av toget som ikke er dekket av tillatelsen til å kjøre på sikt (OS-modus).

6.19 Kjøring med særlig ansvar (SR-modus)

Se kapittel 7 om tillatelse til å passere et sluttpunkt for kjøretillatelse når systemet ikke gir kjøretillatelse.

6.20 Kjøring gjennom en seksjon med senket strømavtaker

(TSI-OPE A 6.20)

1. Når signal E23 «Varsel om senking av strømavtaker» vises i førerpanelet, skal føreren senke strømavtakeren.

2. Når signal E24 «Senket strømavtaker» vises i førerpanelet, skal føreren holde strøm-avtakeren senket.

3. Når signal E25 «Heving av strømavtaker» vises i førerpanelet, kan føreren heve strømavtakeren igjen. Føreren må ta hensyn til strømavtakerens posisjon i toget før den heves.

6.21 Utkobling av trekkraftkjøretøyets hovedbryter

(TSI-OPE A 6.22)

1. Når signal E26 «Varsel om død seksjon» vises i førerpanelet, skal føreren koble ut hovedbryteren.

2. Når signal E27 «Utkobling i død seksjon» vises i førerpanelet, skal føreren holde hovedbryteren utkoblet.

3. Når signal E28 «Innkobling etter død seksjon» vises i førerpanelet, kan føreren koble inn hovedbryteren igjen. Føreren må ta hensyn til strømavtakerens posisjon i toget før hovedbryteren kobles inn.

6.22 Flere trekkraftkjøretøy i samme tog

(TSI-OPE A 6.32)

1. Hjelpelokomotiv skal alltid være tilkoblet toget på strekning med ERTMS.

2. Bruk av flere virksomme trekkraftkjøretøy med fører i samme tog på strekning med ERTMS skal skje i henhold til jernbanevirksomhetens interne regler.

6.23 (Reservert for framtidig ERTMS-bestemmelse)

V. Tilleggsbestemmelser for strekning med togmelding

6.24 Plikt til å forvisse seg om at kryssende tog er kommet

Føreren skal forvisse seg om at kryssende tog er kommet på kryssingsstasjon før toget kjører fra stasjonen. Dersom det er vanskelig for føreren med sikkerhet å fastslå om kryss-ende tog har kommet, skal føreren ikke kjøre videre før føreren har sett signal 9 «Kryssende tog er kommet» eller mottatt informasjon fra togekspeditøren om at det kryssende toget er kommet.

6.25 Betinget kjøretillatelse på strekning med togmelding

Når føreren har mottatt betinget kjøretillatelse fra togekspeditøren i henhold til kapittel 5 om utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding, skal føreren kontrollere at sporvekslene på sidespor og ubetjente stasjoner ligger i riktig stilling og om nødvendig stanse toget foran sporvekslene. Hastigheten over sporvekslene skal ikke overstige 10 km/t.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.