Innholdsfortegnelse

TJN Kapittel 5

Kapittel 5. Trafikkstyring - togledelse og togekspedisjon

I. Generelt

5.1 Trafikkstyring

1. Toglederen har det øverste operative ansvaret for å overvåke og lede togframføringen.

2. På strekning med fjernstyring og på strekning med ERTMS utføres trafikkstyringen av toglederen. På strekning med togmelding utføres trafikkstyringen av toglederen og togekspeditørene. På grensestasjon utføres trafikkstyringen av toglederen og togekspeditøren.

3. Når det er nødvendig eller hensiktsmessig, kan toglederen eller togekspeditøren bestemme at et tog skal kjøre i et annet spor enn det som er bestemt. Toglederen eller togekspeditøren skal bestemme hvilket spor et tog skal kjøre hvis dette ikke er bestemt i ruten for toget.

4. Oppgavene til en togleder eller togekspeditør kan overføres til en annen, men ansvaret kan ikke overføres.

5. En person som er under opplæring til togledertjeneste, kan utføre trafikkstyring under oppsyn av toglederen. En person som er under opplæring til togekspeditørtjeneste, kan utføre trafikkstyring under oppsyn av togekspeditøren.

6. Togekspeditøren skal bære uniform og lue med rødt tjenestetegn.

7. Når toglederen ikke kan fjernstyre sikringsanlegget på fjernstyrt stasjon på strekning med fjernstyring, kan toglederen beordre en stillverksvakt til å manøvrere det. Stasjonen skal fortsatt betraktes som fjernstyrt. Toglederen avgjør i hvert enkelt tilfelle hvem som kan fungere som stillverksvakt.

5.2 Rekvirering av kjøretøy i en nødsituasjon eller ved driftsstans

1. Når Bane NOR rekvirerer kjøretøy ved en nødsituasjon eller driftsstans, skal det jernbaneforetaket som er i en nødsituasjon eller har driftsstans, være ansvarlig for kjøringen av toget. De berørte jernbaneforetakene kan likevel avtale at det rekvirerte jernbaneforetaket skal være ansvarlig.

2. Toglederen har midlertidig disposisjonsrett over kjøretøy og personale i en nødsituasjon eller ved driftsstans. Før rekvirering skal toglederen ta kontakt med de berørte jernbaneforetakene.

5.3 Toglederens adgang til å fravike bestemmelser

Toglederen kan i enkeltsituasjoner fravike fra Trafikkregler for jernbanenettet (TJN). Dette gjelder når det er fare for liv og helse eller det er nødvendig for å løse opp eller unngå en fastlåst trafikksituasjon, og det ikke innebærer en økt risiko. Toglederen skal tydelig angi hvilke regler det fravikes fra. Bestemmelser der det er angitt at regelen kommer fra TSI-OPE kan ikke fravikes, og der det er angitt at bestemmelsen kommer fra tillegg A kan det ikke fravikes på strekning med ERTMS.

5.3-BN

1. Toglederens rett til å fravike fra bestemmelsene gjelder også andre bestemmelser i Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk (ORV).

2. Før fravik gjennomføres, skal toglederen dokumentere fraviket og de vurderingene som ligger til grunn i formular 6A - Fravik fra trafikkreglene.

3. Toglederen skal konferere med annen togleder i sentralen, med toglederområdets beredskapsvakt eller med togdriftsleder før fraviket iverksettes. Ved enighet om fravik skal begge skrive under i formularet.

4. Dersom det ikke er tid til å konferere, eller det ikke er enighet om fravik, skal toglederen kun gjøre fravik ved fare for liv og helse.

5. Når toglederen må konferere med toglederområdets beredskapsvakt eller med togdriftsleder, og disse ikke er til stede i sentralen, skal konferansen foregå på togradio. Ved enighet om fravik skal toglederen føre begges navn i formularet og påføre at konferansen er utført på togradio.

6. Toglederen skal gi fraviket skriftlig på formular 2B - Kunngjøring/tillatelse. Dersom fraviket likevel må gis muntlig, skal toglederen begrunne dette i fraviksformularet.

5.4 Kjøring inn på et spor der det står andre kjøretøy

(TSI-OPE A 6.31)

1. Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til å kjøre inn på spor der det står andre kjøretøy og ut på blokkstrekning der det står tog som skal hentes. Føreren skal informeres dersom kjøringen ikke er i henhold til ruten.

2. Når et tog må kjøre inn mot andre kjøretøy, skal toglederen eller togekspeditøren

a) forsikre seg om at toget som står i sporet står stille og ikke vil bli satt i bevegelse, og
b) om mulig sikre togvei eller skiftevei for toget som skal kjøre inn mot annet kjøretøy.

II. Strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

5.5 Togveiens lengde

1. Togveien for et tog er fra et hovedsignal til neste hovedsignal, dersom ikke annet signal forkorter togveien.

2. På strekning med togmelding gjelder i tillegg følgende:

a) Ved kjøring inn på en betjent stasjon, slutter togveien senest ved middel mot nærmeste togspor i stasjonens andre ende.

b) Ved kjøring ut fra en betjent stasjon, gjelder togveien til innkjørhovedsignalet eller innkjørsignalet på neste betjente stasjon.

3. Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til å kjøre forbi et signal som forkorter togveien ved at

a) dvergsignalet som begrenser togveien stilles slik at det viser signal 44 «Varsom kjøring tillatt» eller signal 45 «Kjøring tillatt», eller

b) togekspeditøren gir signal 8A eller 8B«Fortsett innkjøring» på stasjoner uten dvergsignaler.

4. Togekspeditøren kan gi signal 1K og 1L «Stopp» for å stoppe tog på et bestemt sted på stasjonen.

5. Det er ikke tillatt å framføre innkjørende tog forbi utkjørhovedsignal som viser signal «Stopp» ved hjelp av dvergsignal på utkjørhovedsignalets mast, eller ved hjelp av siste frittstående dvergsignal foran felles utkjørhovedsignal.

5.6 Klar togvei

Med klar togvei menes at

a) togveien er fri for kjøretøy eller annen hindring i og ved sporet,
og at sporveksler i togveien ligger i riktig stilling for toget,

b) sporveksler er sikret på stasjon. Dette kan unnlates i utkjørtogveien for tog som har stoppet på betjent stasjon med enkelt innkjørsignal,

c) kjøretøy på nabospor på en stasjon er satt innenfor middel og er sikret mot å komme i bevegelse, og

d) sporveksler ved sidespor og på ubetjente stasjoner er sikret.

5.7 Signal for kjøring av tog inn på en stasjon

1. Det skal vises signal for kjøring av tog inn på en stasjon. Før signal vises, skal togveien for toget være klar. Signal for kjøring inn på en stasjon vises ved kjørsignal i innkjørhovedsignal, enkelt innkjørsignal, midlertidig innkjørsignal eller indre hovedsignal i innkjørtogvei.

2. På stasjoner uten ATC skal sporveksler i togveien for tog i motsatt kjøreretning være lagt i stilling til et annet spor enn det som det skal vises innkjørsignal til. Der det er mulig, skal sporvekselen legges i stilling til et spor som er fritt for kjøretøy.

3. Det skal vises signal 20A eller 20B «Stopp» fra innkjørsignalstedet til andre tog enn det som skal kjøre inn på stasjonen, helt til toget som kjører inn har stoppet. På fjernstyrt stasjon ivaretas dette av kryssingslåsing i sikringsanlegget.

4. Det kan likevel vises signal for kjøring inn på en stasjon for mer enn ett tog, hvis sporanlegget eller et teknisk system sikrer at det ikke kan kjøres fra den ene togveien inn i den andre togveien.

5. På stasjon med hoved- og forsignal skal disse brukes for signalering til tog, selv om stasjonen ikke er betjent.

5.8 Signal for kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon

1. Det skal vises signal for kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon. Før signal vises skal togveien være klar og togrekkefølgen skal være overholdt. Signalet gjelder for togveien.

2. På en fjernstyrt stasjon skal signal for kjøring videre på en stasjon vises ved kjørsignal i indre hovedsignal i utkjørtogvei. Signal for kjøring ut fra en stasjon skal vises ved kjørsignal i utkjørhovedsignal. Disse signalene kan i tillegg repeteres ved togsporsignal og/eller repetérsignal.

3. På en betjent stasjon der det er angitt i ruten skal togekspeditøren i tillegg vise signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» til føreren i tog som har stoppet på stasjonen før kjøring ut fra stasjonen. Før togekspeditøren viser signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» skal hovedsignal eller midlertidig utkjørsignal vise kjørsignal. På stasjoner med indre hovedsignal skal togekspeditøren vise signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» ved indre hovedsignal i utkjørtogvei dersom toget stopper ved dette signalet. Dersom togekspeditøren har gitt signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» ved indre hovedsignal, skal det ikke gis nytt signal 12A eller 12B«Kjøretillatelse» ved utkjørhovedsignal dersom toget har stoppet foran dette.

4. På en betjent stasjon skal det vises kjørsignal i utkjørhovedsignal eller midlertidig utkjørsignal og eventuelt i indre hovedsignal for tog som skal passere. På en betjent stasjon med enkelt innkjørsignal skal det vises signal 3A eller 3B «Passér».

5. På stasjon med indre hovedsignaler i utkjørtogveien kan kjørsignal vises i indre hovedsignal selv om utkjørhovedsignalet for strekning til fjernstyring ikke viser kjørsignal. Togekspeditøren kan gi signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» selv om indre hovedsignal viser signal 20B «Stopp» når dvergsignal på indre hovedsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt», etter å ha informert føreren i henhold til bestemmelsen i punkt 7.16 nr. 2.

6. Signal 13A eller 13B «Kjøretillatelse mottatt» gjelder også som tilbakemelding til togekspeditøren når kjøretillatelsen blir gitt ved signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse».

7. På holdeplasser og ubetjente stasjoner gjelder sist mottatte kjøretillatelse.

5.9 Innlåsing av tog på sidespor på strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS

Tog kan låses inn på sidespor på strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS.

III. Tilleggsbestemmelser for strekning med togmelding og grensestasjon

5.10 Sending og mottak av togmeldinger

1. På strekning med togmelding skal togekspeditøren sende og motta togmeldinger.

2. Det skal fremgå av en togmeldingsbok om en blokkstrekning er frigitt for et tog og i tilfelle hvilket, eller om blokkstrekningen er sperret. Endringer i togmeldingsboken skal være sporbare.

5.10-BN

Togekspeditørene skal utveksle togmeldinger på togradio.

5.11 Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding

1. På betjente stasjoner på strekning med togmelding skal det utveksles togmelding før det enkelte togs avgang (avgangsmelding) og etter det enkelte togs ankomst (ankomstmelding). Togmeldinger skal utveksles mellom de nærmeste betjente stasjonene.

2. Togekspeditøren skal sende avgangsmelding til togekspeditøren på neste stasjon som skal besvare avgangsmeldingen.

3. Er det ikke kontroll på at sporveksler ved sidespor eller ubetjente stasjoner er sikret, skal svaret på avgangsmeldingen lyde:

«Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog … (nr.) til … (egen stasjons navn)».

Føreren skal informeres skriftlig om at det ikke er kontroll på sporveksler (betinget kjøretillatelse).

4. Dersom kontrollåsnøkkelen for et sidespor er sikret med D-lås og nøkkelen ikke befinner seg på egen stasjon eller på nabostasjonen, skal føreren mot kvittering få skriftlig informasjon fra togekspeditøren om å stoppe foran sporvekselen ved sidesporet og undersøke om den ligger i riktig stilling, før toget kjører over.

5. Togekspeditøren skal sende ankomstmelding til togekspeditøren på forrige stasjon når hele toget er kommet inn på stasjonen. Togekspeditøren som mottar ankomstmeldingen, skal bekrefte at meldingen er mottatt.

6. Togekspeditøren skal informere togekspeditøren på neste stasjon når et tog har kjørt tilbake fra et sted på linjen. Togekspeditøren skal i tillegg sende ankomstmelding til den stasjonen det er sendt avgangsmelding til.

7. Togekspeditøren skal informere togekspeditøren på neste stasjon når et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen. Når togekspeditøren på neste stasjon har blitt informert om at et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen og toget er kommet inn på den stasjonen det er sendt avgangsmelding til, skal togekspeditøren sende ankomstmelding.

5.11-BN

1. Ordlyden i punkt 5.11 nummer 3 er svaret på avgangsmeldingen og det skal derfor utveksles signaturer mellom togekspeditørene.

2. Togekspeditøren skal benytte følgende ordlyd om at hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra sted på linjen i henhold til punkt 5.11 nummer 7:

«Hjelpelokomotiv fra tog …(tognummer) er kommet inn. Signatur.»

3. Dersom linjen ikke er klar eller tog ikke er kommet senest 20 minutter etter at det skulle ha kommet, skal togekspeditøren sperre linjen ved togmelding. Når linjen er klar eller når forsinket tog er kommet, kan togekspeditøren oppheve sperringen ved togmelding. Den togekspeditøren som sperrer strekningen skal informere toglederen.

5.12 Tog som stoppes på betjent stasjon

Så lenge blokkstrekningen ikke er klar, skal det vises signal 20B, 1A eller 1B «Stopp» for toget.

5.13 Togekspeditørens nærvær på plattform eller ved togveien

1. For tog som kjører til eller kommer fra strekning med togmelding, skal togekspeditøren være til stede på plattformen eller ved togveien ved et togs ankomst og avgang eller passering, med mindre annet er bestemt for den enkelte stasjon.

2. For et tog som kjører til eller kommer fra strekning med fjernstyring, skal togekspeditøren være til stede på plattform eller ved togveien enten ved ankomst, avgang eller passering, med mindre annet er bestemt for den enkelte stasjon.

3. Togekspeditøren skal være synlig for føreren og skal i mørket vise hvitt lys mot føreren.

5.14 Informasjon til føreren om at kryssende tog er kommet

1. Togekspeditøren på kryssingsstasjonen skal vise signal 9 «Kryssende tog er kommet», eller informere føreren om at det kryssende toget er kommet, dersom det er vanskelig for føreren å fastslå om kryssende tog er kommet. Dette gjelder i tilfeller hvor føreren ikke kan se det kryssende toget eller hvor det er flere tog på stasjonen. Informasjonen skal gis før toget kjører fra stasjonen til strekning med togmelding.

2. Når det er angitt kryssing mellom tog hvor togene ikke har felles blokkstrekning på begge sider av kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren kun gi signal 9 «Kryssende tog er kommet» til det toget som skal kjøre ut på den felles blokkstrekningen.

5.15 Kryssingsforandring

1. Ved kryssingsforandring skal toglederen gi kryssingsordre til togekspeditørene. De togekspeditørene som toglederen utpeker, skal gi kryssingsordren skriftlig til førerne i togene. Føreren i toget som skal holdes tilbake skal motta kryssingsordren senest på den nye kryssingsstasjonen. Føreren i det andre toget skal motta kryssingsordren senest på den opprinnelige kryssingsstasjonen.

2. Toglederen skal gi kryssingsordren først til togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen.

3. Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) i … (stasjon). … (navn) togleder»

4. Når den nye kryssingsstasjonen har bekreftet kryssingsordren, skal toglederen gi kryssingsordren til den opprinnelige kryssingsstasjonen og deretter til eventuelle stasjoner mellom den opprinnelige og den nye kryssingsstasjonen. Togekspeditørene skal bekrefte at kryssingsordren er mottatt ved å gjenta ordlyden og oppgi sitt navn.

5.15-BN

1. Toglederen skal bruke formular 4A Kryssings- og forbikjøringsordre, og fylle ut Kryssingsordre I og Kryssingsordre II. Ordre om kryssingsforandring skal sendes ut og erkjennes i denne rekkefølge:

  • Kryssingsordre I til togekspeditøren på ny kryssingsstasjon.
  • Kryssingsordre I til toget som skal holdes tilbake senest på den nye kryssingsstasjonen.
  • Kryssingsordre II til togekspeditøren på opprinnelig kryssingsstasjon.
  • Kryssingsordre II til det andre toget senest på den opprinnelige kryssingsstasjonen.
  • Kryssingsordre II til togekspeditører på eventuelle stasjoner mellom den opprinnelige og den nye kryssingsstasjonen.

2. Togekspeditørene skal skrive kryssingsordren ned på formular 4B Kryssings- og forbikjøringsordre.

3. Navn og signaturer skal utveksles ved sending og mottak av kryssingsordre.

4. Er togekspeditøren unntaksvis forhindret fra å erkjenne ordren, kan en annen godkjent som togekspeditør erkjenne ordren etter først å ha konferert med togekspeditøren. Vedkommende skal erkjenne med togekspeditørens navn og sin egen signatur.

5. Dersom kryssingsordren tildeles toget som skal holdes tilbake på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på ny kryssingsstasjon at ordren er overlevert.

6. Dersom kryssingsordren tildeles det andre toget på en stasjon før den opprinnelige kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på opprinnelig kryssingsstasjon om at ordren er overlevert.

5.16 Kryssingsordre for tog som skal holdes tilbake

1. Når togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) er kommet. … (navn) togekspeditør»

2. Dersom føreren i toget som skal holdes tilbake mottar kryssingsordren på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen om at føreren har mottatt kryssingsordren.

3. Dersom det toget som skal holdes tilbake ikke har fast stopp på den nye kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren ikke vise kjørsignal inn på stasjonen før

a) det andre toget har kommet inn på stasjonen,

b) togekspeditøren på en stasjon før har bekreftet at kryssingsordren er mottatt av føreren i toget som skal holdes tilbake, eller

c) føreren er informert av togekspeditøren om kryssingen over togradio og om at føreren skal motta kryssingsordre inne på stasjonen.

4. Ved flytting av en kryssing fra en stasjon på strekning med togmelding, til en stasjon på strekning med fjernstyring eller strekning med ERTMS, anses grensestasjonen som ny kryssingsstasjon.

5.17 Kryssingsordre på den opprinnelige kryssingsstasjonen

1. Når togekspeditøren på den opprinnelige kryssingsstasjonen mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt ved å gjenta kryssingsordren og oppgi sitt navn.

2. Ved flytting av en kryssing fra en stasjon på strekning med fjernstyring eller strekning med ERTMS til en stasjon på strekning med togmelding, anses grensestasjonen som opprinnelig kryssingsstasjon.

5.17-BN

Opprinnelig og ny kryssingsstasjon i skillet mellom enkelt- og dobbeltsporet strekning:

1. Når tog, som etter ruten skal møtes på en dobbeltsporet strekning, skal krysse på en stasjon på en tilstøtende enkeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene betraktes som opprinnelig kryssingsstasjon.

2. Når tog, som etter ruten skal krysse på en enkeltsporet strekning, i stedet skal møtes på en tilstøtende dobbeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene betraktes som ny kryssingsstasjon. Hvis togene også skal kjøre over en tilstøtende enkeltsporet strekning på den andre siden av dobbeltsporstrekningen, betraktes begge stasjonene mellom de enkeltsporede strekningene og den dobbeltsporede strekningen som nye kryssingsstasjoner.

3. Når kryssing mellom tog, som kjører over to enkeltsporede strekninger med en mellomliggende dobbeltsporet strekning, legges fra en stasjon på den ene til en stasjon på den andre enkeltsporede strekningen, gjelder bestemmelsen for kryssingsforandring på enkeltsporet strekning.

4. Når møte mellom tog, som kjører over to dobbeltsporede strekninger med en mellomliggende enkeltsporet strekning, legges fra den ene til den andre dobbeltsporede strekningen, skal begge stasjonene mellom enkeltsporet og dobbeltsporet strekning betraktes henholdsvis som opprinnelig og som ny kryssingsstasjon.

5.18 Når den nye kryssingsstasjonen etter ruten er ubetjent

1. Når den nye kryssingsstasjonen etter ruten er ubetjent, anses kryssingsordren i tillegg som en bekreftelse på at stasjonen er betjent for togene som skal krysse. Føreren i det toget som skal holdes tilbake skal ha mottatt kryssingsordren på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen.

2. Dersom kryssingen senere blir lagt til en annen stasjon, skal stasjonen som er gjort betjent ved kryssingsordre fortsatt være betjent, med mindre annen kunngjøring mottas.

5.18-BN

Dersom togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon ikke har fått ordre om kryssingen, skal togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen informere om at stasjonen er betjent for togene som skal krysse.

5.19 Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget

1. Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget kan forekomme i følgende tilfeller:

a) ved forandring av kryssing mellom to tog,
b) ved endring i togrekkefølgen for tog som kjører i samme retning,
c) ved innstilling av tog,
d) ved forsinkelse av tog uten at det foretas forandring av kryssing eller endring i rekkefølgen for tog som kjører i samme retning,
e) ved hjelpelokomotiv som returnerer,
f) når kryssing flyttes fra stasjon på strekning med fjernstyring eller strekning med ERTMS til en grensestasjon, og toget som skal holdes tilbake skal kjøre til strekning med togmelding, eller
g) når toget skal kjøre før rutetid fra utgangsstasjonen.

2. Ved kryssing som ikke er oppført i ruten, skal toglederen gi kryssingsordre til togekspeditørene når forskjellen mellom ankomsttid og avgangstid er under en time. Den togekspeditøren som toglederen utpeker, skal gi kryssingsordren skriftlig til føreren i det toget som skal holdes tilbake.

3. Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog …(nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) i … (stasjon). … (navn) togleder»

4. Når togekspeditøren på den stasjonen der kryssingen oppstår mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) er kommet. … (navn) togekspeditør»

5. Dersom føreren mottar kryssingsordren på en stasjon før, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på stasjonen der kryssingen oppstår om at føreren har bekreftet at kryssingsordren er mottatt.

6. Dersom toget som skal holdes tilbake ikke har fast stopp på den stasjonen kryssingen oppstår, skal det ikke vises kjørsignal inn på stasjonen før

a) det andre toget har kommet inn på stasjonen,

b) togekspeditøren på en stasjon før har bekreftet at kryssingsordren er mottatt av føreren i toget som skal holdes tilbake, eller

c) føreren er informert av togekspeditøren om kryssingen over togradio og om at føreren skal motta kryssingsordre inne på stasjonen.

5.19-BN

1. Togekspeditøren skal informere toglederen når det oppstår kryssing som ikke er oppført i ruten.

2. Når det oppstår kryssing mellom tog og returnerende hjelpelokomotiv, skal følgende ordlyd benyttes:

«Tog … (nr.) skal i dag krysse tog … (nr.) sitt hjelpelokomotiv i … (stasjon. … (navn) togleder»

3. Ved returnerende hjelpelokomotiv erkjenner togekspeditøren ordren med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) holdes tilbake her inntil tog … (nr.) sitt hjelpelokomotiv er kommet … (navn) togekspeditør»

5.20 Endring av togs rekkefølge ut fra en stasjon

1. Når toglederen endrer rekkefølgen for tog, skal toglederen gi forbikjøringsordre til togekspeditørene. De togekspeditørene som toglederen utpeker, skal gi forbikjøringsordren skriftlig til førerne.

2. Forbikjøringsordren gis først til togekspeditøren på den stasjonen hvor rekkefølgen endres. Forbikjøringsordren skal ha følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) skal i dag kjøre etter tog(ene) … (nr.) fra … (stasjon) til … (stasjon). … (navn) togleder»

3. Togekspeditøren på den stasjonen rekkefølgen endres, bekrefter at forbikjøringsordren er mottatt med følgende ordlyd:

«Tog … (nr.) kjører etter tog(ene) … (nr.) fra … (stasjon) til … (stasjon). … (navn) togekspeditør»

Togekspeditørene på de øvrige stasjonene bekrefter at forbikjøringsordren er mottatt ved å gjenta ordren og oppgi sitt navn.

4. Dersom føreren mottar forbikjøringsordren på en stasjon før den stasjonen rekkefølgen endres, skal togekspeditøren informere togekspeditøren på den stasjonen rekkefølgen endres, om at føreren har mottatt forbikjøringsordren.

5. Når den stasjonen rekkefølgen endres fra etter ruten er ubetjent, anses forbikjøringsordren i tillegg som en bekreftelse på at stasjonen er betjent for togene som skal endre rekkefølge. Førerne i togene skal ha mottatt forbikjøringsordren på en stasjon før.

6. Hvis den endrede rekkefølgen senere forandres til å gjelde fra eller til en annen stasjon, skal stasjonen som er gjort betjent ved forbikjøringsordre fortsatt være betjent, med mindre annen kunngjøring mottas.

5.20-BN

Dersom togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon ikke har fått ordre om endret rekkefølge, skal togekspeditøren på den nye forbikjøringsstasjonen informere om at stasjonen er betjent for togene som skal endre rekkefølge.

IV. Midlertidig endring av driftsform på strekning med fjernstyring

5.21 Midlertidig endring av driftsform fra strekning med fjernstyring til strekning med togmelding

Dersom driftsformen midlertidig endres fra strekning med fjernstyring til strekning med togmelding, gjelder følgende:

a) Bestemmelsene for strekning med togmelding gjelder, med mindre noe annet er kunngjort.

b) Når det er planlagt å sette fjernstyringen ut av bruk, skal dette bekjentgjøres med kunngjøring. Det skal angis om ATC er virksom eller ikke.

c) Dersom innkjørhovedsignal og/eller utkjørhovedsignal ikke skal benyttes, skal midlertidig innkjørsignal og/eller midlertidig utkjørsignal benyttes.

d) Toglederen skal kontrollere at strekningen er klar for tog før driftsformen endres.

e) Når fjernstyringen settes ut av bruk på en stasjon, og den ene eller begge nabostrekningene fortsatt er strekning med fjernstyring, blir denne stasjonen grensestasjon til den eller de fjernstyrte strekningene.

f) Toglederen skal sende kunngjøring om at driftsformen endres tilbake til strekning med fjernstyring.

5.21-BN

1. Hvis toglederen finner det nødvendig å endre driftsform, skal dette godkjennes av togdriftslederen eller beredskapsvakten for togledelsen før endringen iverksettes.

2. Linjeleder skal vurdere om aktuelle stasjoner skal bemannes med togekspeditør og eventuelt assisterende togekspeditør, og skal benytte «Sjekkliste betjening av fjernstyrt stasjon pga. oppståtte driftsavvik». Inntil dette er gjort, skal stasjonene bemannes med togekspeditør og assisterende togekspeditør.

3. Den enkelte stasjonen skal ha lik signalutrustning ved alle stasjonens innkjør- og utkjørsignalsteder. Unntak fra dette kan gjøres etter tillatelse fra trafikkdirektøren, dersom særskilte forhold tilsier det.

4. Signaler som gir kjøretillatelse mot strekning med togmelding skal kobles i uavhengighet til linjeblokken dersom dette er teknisk mulig.

5. Ved oppstått feil i signalanlegg skal det gjennomføres linjevisitasjon av strekningen før fjernstyringen settes ut av bruk.

6. Før togekspeditøren kobler inn stasjonens sikringsanlegg for betjening, skal togekspeditøren henvende seg til toglederen for å orientere seg om togtrafikken.

7. Når det skal skiftes på sidespor skal toglederen, før sidesporet frigis eller før det gis tillatelse til bruk av frikoplingsnøkkelen, konferere med togekspeditørene på nærmeste betjente stasjon på hver side av sidesporet om skifting kan foretas.

8. Når toglederen etter endt skifting har tatt tilbake frigivingen og det er kontroll på riglene, skal toglederen meddele togekspeditørene dette, eventuelt at sporsperrer og sporveksler ved sidesporet er lagt tilbake i normalstilling, og at frikoplingsnøkkelen er satt tilbake på plass.

9. Før fjernstyringen gjenopptas, skal toglederen orientere seg om trafikkavviklingen over strekningen hvor fjernstyringen har vært ute av bruk og forvisse seg om at stasjoner som har vært betjente er gjort ubetjente.

5.22 Enkeltsporet drift på dobbeltsporet strekning ved endret driftsform

1. Dersom driftsformen er endret fra strekning med fjernstyring til strekning med togmelding, gjelder følgende:

a) Toglederen kan bestemme at det skal være enkeltsporet drift på dobbeltsporet strekning eller at toget skal kjøre på et annet hovedspor enn det som står i ruten for toget. Togekspeditøren og føreren skal informeres om endringen skriftlig eller elektronisk.

b) Togenes rekkefølge ved enkeltsporet drift på dobbeltsporet strekning fastsettes ved kryssinger.

c) Ved kryssingsforandring eller endring av rekkefølge for tog ved enkeltsporet drift på dobbeltsporet strekning, skal toglederen sende kryssingsordre eller forbikjøringsordre.

2. Når det ene hovedsporet på dobbeltsporet strekning ikke kan benyttes slik at tog i den ene retningen må kjøre på venstre hovedspor, skal kunngjøringen tildeles alle tog som skal kjøre over strekningen i perioden og togekspeditører på berørte stasjoner. Kunngjøringen skal angi:

a) strekningen der tog skal kjøre på venstre hovedspor,
b) hvilket hovedspor togene skal kjøre,
c) dato og klokkeslett ordningen skal settes i verk fra, eventuelt etter hvilke tog,
d) dato og klokkeslett ordningen skal opphøre fra, eventuelt etter hvilke tog og
e) togrekkefølgen.

V. Strekning med ERTMS

5.23 Klar togvei før kjøretillatelse

Før kjøretillatelse gis på strekning med ERTMS, skal togveien være klar. Med klar togvei menes at togveien er fri for kjøretøy eller annen hindring i og ved sporet, og at sporveksler i togveien ligger i riktig stilling og er sikret for toget. For kjøretillatelse i kjøring på sikt (OS-modus) kan det likevel være kjøretøy i sporet. For muntlig kjøretillatelse for kjøring med særlig ansvar (SR-modus) gjelder bestemmelsene i kapittel 7.

5.24 Tillatelse til å starte opp når systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus)

1. Når toglederen gir tillatelse til å starte kjøring med særlig ansvar (SR-modus) når systemet krever bekreftelse av kjøring med særlig ansvar (SR-modus), skal kjøretillatelsen gis ved bruk av formular 07. (TSI-OPE A 6.2.4)

2. Hvis toget ikke står ved et stoppskilt (stoppskilt er ikke synlig for føreren), gjelder kjøretillatelsen fra togets posisjon fram til første stoppskilt. Toglederen skal gi kjøretillatelse forbi togets front ved å bruke formular 07 punkt 1.

3. Hvis toget står ved et stoppskilt (stoppskiltets identifikasjon er synlig for føreren), gjelder kjøretillatelsen fra togets posisjon, forbi stoppskiltet, og frem til neste stoppskilt. Toglederen skal samtidig gi kjøretillatelse forbi togets front ved å bruke formular 07 punkt 1 og forbi stoppskiltet ved formular 07 punkt 2.

4. Hvis nærmeste stoppskilt er synlig for føreren uten at føreren kan se stoppskiltets identifikasjon, gjelder nummer 3. Dersom systemet ikke gir kjøretillatelse, skal toglederen, ved bruk av formular 07 punkt 8, instruere føreren om å stoppe foran stoppskiltet og oppgi signalets bokstav, nummer og stedskode. Toglederen skal kontrollere at informasjonen er korrekt før toget kjører videre.

5.24-BN

1. Toglederen skal posisjonere toget når toget står så nær et stoppskilt at signalets identifikasjon er synlig for føreren

2. Før toglederen gir tillatelse til å starte kjøring med særlig ansvar (SR-modus), skal toglederen

  • kontrollere at betingelser for togveien er oppfylt
  • kontrollere alle restriksjoner og/eller instruksjoner det er behov for og angi disse i formular 07
  • kontrollere om det er midlertidig nedsatte hastigheter lavere enn hel sikthastighet som føreren ikke er informert om ved driftsoperativ kunngjøring, og angi disse i formular 07

(TSI-OPE A 5.1.7, 6.2.4)

3. Toglederen skal stille togvei for toget før toglederen gir føreren tillatelse til å trykke «Start».

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.