Innholdsfortegnelse

TJN Kapittel 3. Skifting i PDF format

Kapittel 3. Skifting

l. Generelt

3.1 Skifting

1. Skifting utføres for å sette sammen kjøretøy, for å flytte kjøretøy inne på et spor, for å flytte kjøretøy fra et spor til et annet spor, eller for å sette fra seg kjøretøy.

2. Skifting kan utføres på stasjoner, på sidespor og på deler av hovedsporet som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på sidespor. Dersom det i forbindelse med skifting er nødvendig å kjøre skiftet utenfor stasjonsgrensen, skal dette kjøres som tog.

3.2 Skifting med radiostyrt skiftelokomotiv

Når det skiftes med radiostyrt skiftelokomotiv, gjelder bestemmelsene for signalgiver tilsvarende for føreren så langt de passer.

3.3 Tillatelse til skifting

På strekning med fjernstyring og på strekning med ERTMS kan toglederen gi tillatelse til skifting i togspor, og inn på og ut fra sidespor. På strekning med togmelding og på grensestasjon kan togekspeditøren gi tillatelse til skifting i togspor, og inn på og ut fra sidespor.

3.4 Ledelse av skifting

1. Skifting skal ledes av en skifteleder. Skiftelederen skal påse at sikkerheten ivaretas under skiftingen.

2. Føreren er skifteleder med mindre annet er bestemt av jernbaneforetaket. Bane NOR kan bestemme at skiftelederen skal være eget personale.

3. Skiftelederen skal;

a) orientere skiftebetjeningen og andre som deltar i skiftingen om forhold som har betydning for utførelsen av skiftingen, herunder om det skiftes med elektrisk trekkraftkjøretøy på spor med jordingsbryter som normalt skal være utkoblet

b) påse at arbeid med på- eller avlastning som foregår på spor hvor det skal foretas skifting blir avsluttet og orientere om at arbeidet ikke må ta til før det er gitt beskjed om at skiftingen er avsluttet

c) sørge for at skiftingen blir utført forsvarlig

d) holde seg underrettet om toggangen

3.5 Kommunikasjonssystem

1. Toglederen og skiftelederen skal kommunisere over togradio. Ved innhenting av tillatelse til skifting eller ved avslutning av skifting, skal togekspeditøren og skiftelederen bruke togradio dersom de ikke kommuniserer direkte.

2. Dersom de som deltar i skiftingen bruker et eget kommunikasjonssystem (skifteradio), skal dette ha funksjoner som gjør at kommunikasjonen kun kan foregå mellom dem som deltar i skiftingen.

3. På stasjoner og skifteområder der jernbaneinfrastrukturen er utstyrt med GSM-R som skifteradio, skal den brukes og skiftet skal være innlogget med eget funksjonelt skiftnummer eller tognummer før oppstart av skifting. Toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren skal tildele funksjonelt skiftnummer.

4. Dersom tog som skifter underveis benytter togradio under skifting, skal kommunikasjonen foregå ved bruk av punkt til punkt samtale.

5. Togradio skal brukes ved kommunikasjon med skiftekoordinatoren, unntatt når kommunikasjonen skjer direkte.

3.6 Skiftebevegelser

1. Skifting kan utføres på følgende måter:

a) Vogner som er tilkoblet trekkraftkjøretøy skyves eller trekkes.

b) Vogner som ikke er tilkoblet trekkraftkjøretøy ruller ved hjelp av egen tyngde ved at de slippes (slipping), skyves i gang av trekkraftkjøretøy (renn), fires ved at håndbremser betjenes (firing) eller trekkes ved bruk av skiftetau.

2. Slipping og renn skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 10 ‰, eller der vognen kan komme ut i slikt fall. Firing skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 18 ‰. Ved firing må vognene være sammenkoblet og ikke ha mer enn totalt 10 aksler.

3.7 Skifting på stasjon

1. Det skal ikke skiftes nærmere stasjonsgrensen enn 20 meter, eller til eventuelt signal som begrenser skiftelengden.

2. Når det på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skiftes på det sporet hvor tog ventes, skal

a) vedkommende hovedsignal eller enkelt innkjørsignal vise signal 20 «Stopp», eller
b) enkelt innkjørsignal ikke være frigitt for stilling av signal fra utvendig stillerapparat

3.8 Skifting inne på sidespor

Ved skifting inne på et sidespor skal det sikres at skiftet ikke kan komme inn på den blokkstrekningen sidesporet grener ut fra.

ll. Tillatelse til skifting på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

3.9 Tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring

1. Skiftelederen skal på strekning med fjernstyring innhente tillatelse til skifting i togspor på stasjon ved å ringe toglederen fra stasjonen.

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets eller skiftets nummer eller eget telefonnummer og hvilken stasjon eller hvilken del av en stasjon det bes om tillatelse til skifting på.

3. Toglederen skal bekrefte hvilken stasjon eller hvilken del av en stasjon tillatelsen er gitt for. Toglederen skal enten stille skifteveier eller frigi stasjonen for lokal skifting slik at sporveksler og sporsperrer kan betjenes ved sporvekselen eller sporsperren.

4. På angitte stasjoner kan føreren flytte skiftet når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».

3.9-BN

1. Toglederen skal ikke frigi for skifting uten anmodning fra skiftelederen, og skal kontrollere at alle dekningsgivende hovedsignaler viser «Stopp» før det frigis for skifting. Hvis hovedsignalene ikke viser «Stopp», skal skifting ikke foretas.

2. Før kjøring inn på private spor på stasjoner hvor andre enn Bane NOR har ansvaret for trafikkstyringen, skal toglederen innhente tillatelse fra den som har ansvaret for trafikkstyringen på det private sporet før kjøring inn på det eller før det frigis for skifting.

3.10 Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring

1. Skiftelederen skal innhente tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring ved å ringe toglederen fra sidesporet.

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvilket sidespor det bes om tillatelse til å skifte inn på og/eller ut fra.

3. Toglederen skal bekrefte hvilket sidespor tillatelsen er gitt for, og frigi sidesporet.

3.10-BN

Før kjøring inn på private sidespor hvor andre enn Bane NOR har ansvaret for trafikkstyringen, skal toglederen innhente tillatelse fra den som har ansvaret for trafikkstyringen på det private sidesporet før det frigis og skifting kan utføres.

3.11 Tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med togmelding og på grensestasjon

1. Skiftelederen skal innhente tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med togmelding og på grensestasjon ved å henvende seg til togekspeditøren på stasjonen.

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon, og togets eller skiftets nummer eller eget telefonnummer.

3. Togekspeditøren skal bekrefte om tillatelse er gitt for hele eller deler av stasjonen. På stasjon med sikringsanlegg skal togekspeditøren enten stille skifteveier eller frigi stasjonen eller deler av stasjonen for lokal skifting, slik at sporveksler og sporsperrer betjenes ved sporvekselen eller sporsperren.

4. På angitte stasjoner kan føreren flytte skiftet når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».

3.11-BN

1. Togekspeditøren skal ikke frigi for skifting uten anmodning fra skiftelederen, og skal kontrollere at alle dekningsgivende hovedsignaler, enkle innkjørsignaler eller midlertidige innkjørsignaler viser «Stopp» før det frigis for skifting. Hvis signalene ikke viser «Stopp», skal skifting ikke foretas.

2. Før kjøring inn på private spor på stasjonen hvor andre enn Bane NOR har ansvaret for trafikkstyringen, skal togekspeditøren eller driftsoperatøren innhente tillatelse fra den som har ansvaret for trafikkstyringen på det private sporet før kjøring inn på det eller før det frigis for skifting.

3.12 Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding

1. Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen oppbevares ved sidesporet på strekning med togmelding, skal skiftelederen innhente tillatelse til skifting ved å ringe togekspeditøren fra sidesporet. Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen for sidesporet oppbevares på stasjonen, skal skiftelederen henvende seg til togekspeditøren på stasjonen.

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvilket sidespor det bes om tillatelse til å skifte inn på og/eller ut fra.

3. Togekspeditøren skal bekrefte hvilket sidespor det er gitt tillatelse for, og frigi sidesporet eller utlevere nøkkelen til skiftelederen før toget kjører fra stasjonen.

3.12-BN

Før kjøring inn på private sidespor hvor andre enn Bane NOR har ansvaret for trafikkstyringen, skal togekspeditøren innhente tillatelse fra den som har ansvaret for trafikkstyringen på det private sidesporet før det frigis og skifting kan utføres.

lll. Utførelse av skifting

3.13 Signalgiving og kontroll av skifteveien

1. Skift skal ikke settes i bevegelse før signalgiveren har gitt signal 10A eller 10B «Kjør fram» eller signal 11A eller 11B «Bakk». Signalgiveren eller føreren skal ha skifteveien under oppsikt. Dersom det ikke brukes skifteradio, skal signalgiveren være synlig for føreren. Brukes skifteradio, skal det tydelig fremgå hvem signalene gis til.

2. Signalgiveren skal kontrollere at sporvekslene ligger riktig før skiftet kjører over dem. Dersom føreren er foran i skiftet skal føreren kontrollere dette.

3. Dersom det ikke er signalgiver til å gi signal, skal føreren være foran i skiftet i kjøreretningen. Føreren og den som betjener sikringsanlegget kan på forhånd avtale at føreren kan flytte skiftet dersom høyt skiftesignal viser signal 42 «Skifting tillatt», eller dersom dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».

4. Skift som får signal 43 «Kjøring forbudt» eller ikke får signal i dvergsignal, eller signal 41 «Skifting forbudt» eller ikke får signal i høyt skiftesignal, kan fortsette etter å ha innhentet tillatelse.

3.14 Skifting med flere skiftelag samtidig

1. Dersom flere skiftelag fra samme jernbaneforetak utfører skifting samtidig på samme skifteområde, skal skiftelederne avtale hvordan skiftingen skal foregå.

2. Skiftelederen i hvert lag skal hele tiden holde seg underrettet om hvor de andre skiftelagene befinner seg. Dersom to skift skal kjøre over samme sporveksel, har det skiftet som sporvekselen ligger riktig for forkjørsrett. Det andre skiftet skal stoppe foran middel.

3. Prioritering av sportilgang gjøres av en skiftekoordinator, som utpekes av Bane NOR. Skiftekoordinator kan også være toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren. Skiftekoordinatoren skal avgjøre prioriteringen av skiftingen mellom skiftelagene der det er nødvendig. Der skiftingen gjentas på samme måte gjennom ruteordningen, skal slik prioritering avtales på forhånd.

3.15 Skifting på område med høyt skiftesignal

1. Der høyt skiftesignal er satt opp, skal skifting i området signalet gjelder for ikke foregå uten at signal 42 «Skifting tillatt» vises. Dersom skiftebevegelsen dekkes av flere høye skiftesignaler, skal alle samtidig vise signal 42 «Skifting tillatt». Dersom en skiftebevegelse er påbegynt med dette signalet skal toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren ikke ta signalene tilbake før det er avklart med skiftelederen.

2. Høyt skiftesignal som gjelder der det er sentralstilte sporveksler og/eller sporsperrer, betjent av togekspeditøren eller driftsoperatøren, skal ikke vise signal 42 «Skifting tillatt» mens sporvekselen eller sporsperren omlegges fra stillerapparatet. Signalet skal ikke vises før sporvekselen eller sporsperren er kommet i kontroll i riktig stilling.

3.16 Særskilte farer for skiftebetjeningen

1. Master, pilarer, brukar mv. som unntaksvis må settes opp nærmere sporet enn bestemt i Bane NORs tekniske regelverk, og som anses å være farlig for personalet, er merket med gule og sorte felt, eller har mastevarsler i form av fjærende stropper. Det samme gjelder andre faste gjenstander som midlertidig settes opp på samme måte. Bane NOR underretter jernbaneforetakene om hvor det er oppsatt mastevarsler.

2. Utstyr som brukes under skifting skal oppbevares på bestemt sted slik at det ikke ligger i eller ved sporet og representerer en fare for skiftebetjeningen. For enkelte stasjoner og områder kan det være utarbeidet spesielle forsiktighetsregler for skifting.

3.17 Hastighet

1. Hastigheten under skifting skal tilpasses signalgivingen og forholdene forøvrig, og skal ikke overskride 40 km/t.

2. Hastigheten under skifting skal ikke overskride 5 km/t når kjøretøy går i butt.

3. Hastigheten under skifting skal ikke overskride 30 km/t når skiftelokomotivet radiostyres.

4. Ved kjøring inn i, ut av og i lokomotivstaller, er største hastighet 10 km/t.

3.18 Bruk av bremser

1. Et skift skal til enhver tid ha tilstrekkelig bremsekraft til å kunne stoppe i største fall på skifteområdet.

2. For å bremse et skift skal trekkraftkjøretøyets brems, vognenes trykkluftbrems eller betjente håndbremser brukes. For å bremse vogner som rennes eller slippes kan bremsesko eller bremseanordning i sporet brukes.

3. Innkoblet trykkluftbrems eller betjente håndbremser på vogner skal kontrolleres før skiftet flyttes.

4. Skift som kan komme i bevegelse i fall ut på linjen, skal ha betjent håndbrems, virksom trykkluftbrems på ytterste vogn eller betjent trekkraftkjøretøy mot fallet.

5. Ved bruk av skiftetau skal vogner som ikke er utstyrt med tilstrekkelig antall betjente håndbremser kun trekkes mot avbremset kjøretøy, betjent trekkraftkjøretøy eller buttspor.

3.19 Igjensetting av skift

1. Skift kan settes igjen i et togspor eller et hovedspor (igjensetting). Skiftebetjening skal bevokte bremsingen ved ytterste ende i fallretningen.

2. Skiftet skal sikres med håndbremser, parkeringsbremser og/eller bremsesko før trekkraftkjøretøyet kobles fra, slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse. Skift uten trekkraftkjøretøy skal ikke igjensettes i fall over 18 ‰.

3. Skift uten tilkoblet trekkraftkjøretøy kan likevel stå i inntil 40 minutter uten bevoktning hvis skiftet er en trykkluftbremset togstamme eller del av togstamme og denne har en bremseprosent for trykkluftbremsen på minst 40. I slike tilfeller skal trykkluftbremsen tilsettes ved at en koblingskran åpnes og beholdes i åpen stilling.

3.20 Hensetting av skift

1. Skift som skal settes bort for ubestemt tid (hensetting), skal settes innenfor sporsperre, avledende sporveksel eller på skifteområde innenfor middel for nabospor.

2. Skift som hensettes skal sikres med håndbrems, parkeringsbrems og/eller bremsesko slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse.

3. Hele vognkassen, eller hele lasten ved åpen vogn med gods som rager ut over vognens ende skal være innenfor middel. Kjøretøy som skal hensettes på samme spor skal om mulig skiftes inntil hverandre. Alt av kjøretøy som skiftes inntil hverandre, skal kobles sammen. Den ytterste vognen i en slik vognrekke, og om nødvendig flere, skal være forsvarlig avbremset med håndbrems eller parkeringsbrems slik at kjøretøy ikke kan komme i bevegelse. Kjøretøy uten håndbrems eller parkeringsbrems som unntaksvis må plasseres ytterst på hensettingssporet, skal sikres mot å komme i bevegelse ved hjelp av bremsesko. Hvis det ikke er mulig eller hensiktsmessig å skifte vogner på samme spor inntil hverandre, skal hver enkelt vogn eller vogngruppe være sikret på samme måte som nevnt over. Ved hensetting av vogner på spor hvor det er planovergang, skal det være mellomrom mellom vognene ved overgangen, slik at overgangen ikke sperres.

4. Kjøretøy som hensettes på en elektrifisert strekning skal plasseres på ikke-elektrifisert spor, eller på spor hvor jordingsbryteren for kontaktledningen er frakoblet og jordet. Det er utarbeidet lokal instruks om hvem som skal varsles når kjørestrømmen kobles inn eller ut følges. Unntatt fra dette er stasjonsområder eller sporgrupper der det foreligger egne bestemmelser som er angitt i strekningsbeskrivelsen, eller det er gitt tillatelse av Bane NOR for kontaktledningsanlegget. Jernbaneforetak som ønsker å hensette kjøretøy på spor som ikke er angitt i strekningsbeskrivelsen, skal ta dette opp med Bane NOR. Jernbaneforetak som unntaksvis skal hensette kjøretøy under spenningsførende kontaktledning på spor som ikke omfattes av bestemmelser som tillater dette, skal sørge for vakthold.

3.21 Skifting over planoverganger og langs plattform

1. Ved skifting over planoverganger har skiftelederen ansvar for at overgangen sikres i den grad det er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Finnes veisikringsanlegg, skal anlegget brukes.

2. Ved skifting langs plattformer, over plattformoverganger og på sporområder hvor det foregår allmenn ferdsel, har skiftelederen ansvar for å sette i verk bevoktning.

3. Ved langvarig skifting over planovergang skal skiftelederen av og til avbryte skiftingen slik at veifarende kan komme fram.

3.22 Skift som skal til sted mellom innkoblingsfelt og planovergang

Fører av skift som skal til sted mellom innkoblingsfelt og planovergang, skal sørge for å oppheve sperringen mot veien.

3.23 Feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy

Personale som deltar i skiftingen, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.

lV. Avslutning av skifting på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

3.24 Avslutning av skifting i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring

1. Etter at skiftingen er avsluttet i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring, skal skiftelederen underrette toglederen om at skiftingen er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke der det er bestemt at muntlig tillatelse ikke skal innhentes eller at kjøring på skiftevei på dvergsignaler er avsluttet

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets eller skiftets nummer og hvor det er skiftet.

3. Toglederen skal informere skiftelederen når det er kontroll på stasjonen.

3.24-BN

Toglederen skal alltid konferere med skiftelederen før frigivingen tas tilbake.

3.25 Avslutning av skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring

1. Etter at skifting er avsluttet inn på og/eller ut fra et sidespor på strekning med fjernstyring, skal skiftelederen underrette toglederen om at skiftingen er avsluttet.

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvor det er skiftet.

3. Toglederen skal informere skiftelederen når det er kontroll på sidesporet.

3.25-BN

Toglederen skal alltid konferere med skiftelederen før frigivingen tas tilbake.

3.26 Avslutning av skifting i togspor på stasjon på strekning med togmelding og på grensestasjon

1. Etter at skiftingen er avsluttet i togspor på stasjon på strekning med togmelding eller på grensestasjon skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke der det er bestemt at muntlig tillatelse ikke skal innhentes eller at kjøring på skiftevei på dvergsignaler er avsluttet

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon og togets eller skiftets nummer.

3. Togekspeditøren skal informere skiftelederen når det er kontroll på stasjonen.

3.26-BN

Togekspeditøren skal alltid konferere med skiftelederen før frigivingen tas tilbake.

3.27 Avslutning av skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding

1. Etter at skiftingen er avsluttet inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding og nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen oppbevares ved sidesporet, skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet.

2. Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvor det er skiftet.

3. Togekspeditøren skal informere skiftelederen når det er kontroll på sidesporet.

4. Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen for sidespor på strekning med togmelding oppbevares på stasjonen, skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet og levere nøkkelen til togekspeditøren når toget er kommet tilbake til stasjonen, eller er kommet fram til nabostasjonen.

V. Tilleggsbestemmelser for strekning med ERTMS

3.28 Generelt om skifting på strekning med ERTMS

1. Det kan skiftes på stasjon og linje ved å kjøre i skiftemodus (SH-modus) innenfor et midlertidig og forhåndsdefinert skifteområde.

2. Det er forhåndsdefinert midlertidige skifteområder på stasjon mellom utkjørstoppskiltene, og på linjen mellom stasjonsgrensene.

3. På stasjon på strekning med ERTMS kan skifting om mulig foregå i henhold til bestemmelsene om kjøring av tog i stedet for etter bestemmelsene for kjøring av skift. Slik kjøring kan kunngjøres i ruten eller avklares muntlig med toglederen. For igjensetting og hensetting av kjøretøy gjelder bestemmelsene om igjensetting og hensetting av skift.

3.29 Tillatelse til skifting på et midlertidig skifteområde

1. Føreren skal stoppe toget innenfor det området der skiftingen skal foregå, ringe toglederen, oppgi tognummer og posisjon, og anmode om skiftemodus (SH-modus).

2. Toglederen kan gi føreren tillatelse til skiftemodus (SH-modus) ved å opprette midlertidig skifteområde på stedet, og underrette føreren.

3. Føreren skal velge «Skifting» på førerpanelet. (TSI-OPE A 6.3.1)

4. Når signal E20 «Varsel om skiftemodus» vises, skal føreren forsikre seg om at informasjonen om skiftingen som skal utføres er korrekt, og bekrefte skiftemodus (SH-modus) på førerpanelet. (TSI-OPE A 6.3.2)

5. Når signal E21 «Skiftemodus» vises, kan føreren begynne skiftingen. Bestemmelsene for skifting gjelder. (TSI-OPE A 6.3.3)

6. Dersom førerpanelet viser «Skifting (SH) avslått» («SH refused»/«SH request failed»), skal føreren informere toglederen om situasjonen.

3.30 Tillatelse til skifting på flere skifteområder inntil hverandre

Ved behov for skifting på flere skifteområder inntil hverandre på strekning med ERTMS, skal skifting avsluttes i det første skifteområdet før kjøretøyet kjører inn i det neste skifteområdet som tog, der nytt midlertidig skifteområde opprettes.

3.31 Nødanrop i skiftemodus

Hvis føreren mottar nødanrop når trekkraftkjøretøyet er i skiftemodus (SH-modus), skal føreren straks stoppe skiftet og innhente tillatelse fra toglederen før kjøringen gjenopptas.

3.32 Systemfeil og oppstart med ukjent posisjon

Følgende gjelder ved oppstart av skifting med ukjent posisjon (for eksempel etter omstart av ombordutrustningen etter systemfeil):

For å kunne få skiftemodus (SH-modus), må føreren få tillatelse ved formular 07 til å passere en balisegruppe innenfor det midlertidige skifteområdet i kjøring med særlig ansvar (SR-modus) for å få kjent posisjon. Dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig å passere et stoppskilt med tilhørende balisegruppe må føreren ved formular 07 også få tillatelse til dette. Deretter kan trekkraftkjøretøyet gå over i skiftemodus (SH-modus) igjen.

3.32-BN

Toglederen skal gi tillatelse ved bruk av formular 07 punkt 1 og ved behov gi føreren ytterligere instruksjoner om hvilket stoppskilt som eventuelt skal passeres ved bruk av formular 07 punkt 7.

3.33 Systemnødbrems

1. Dersom skiftet blir systemnødbremset skal fører kontakte toglederen. Når toglederen gir tillatelse til å kjøre videre etter at skiftet har blitt systemnødbremset, skal togleder bruke formular 02. Fører skal oppgi skiftets posisjon. (TSI-OPE A 6.41)

2. Dersom et skift har blitt systemnødbremset ved passering av grensen for skifteområdet, skal føreren etter avklaring med toglederen velge kjøring med særlig ansvar (SR-modus), og få toglederens tillatelse ved formular 02 til å kjøre tilbake i skifteområdet. Føreren må bruke stoppasserings-funksjonen. Deretter kan føreren igjen velge skiftemodus (SH-modus).

3.34 Avslutning av skifting på midlertidig skifteområde

1. Når skiftingen på et midlertidig skifteområde skal avsluttes, skal føreren stoppe skiftet, velge «Skifting avsluttes», bekrefte fører-ID på førerpanelet og observere symbol for etablert radiokontakt, eller deaktivere førerbordet, ringe toglederen, oppgi skiftets nummer og be om at skifteområdet oppheves. Føreren skal forsikre seg om at ingen kjøretøy gjenstår i skiftemodus (SH-modus). (TSI-OPE A 6.3.5)

2. Toglederen kan oppheve skifteområdet.

3. Hvis skiftet eller trekkraftkjøretøyet skal hensettes, skal ombordutrustningen være i hvilemodus (SB-modus).

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.