Innholdsfortegnelse

Kapittel 10 Arbeider i spor

I. Generelt

10.1-BN Tillatelse til arbeid

1. Det skal innhentes tillatelse til arbeid i spor før arbeidet kan starte. Dette omfatter også arbeid i nærheten av spor dersom arbeidet kan medføre at tog eller skift ikke kan kjøre forbi arbeidsstedet uten at det oppstår fare.

2. På strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS skal toglederen gi tillatelse til arbeid i spor. På strekning med togmelding og på grensestasjon skal togekspeditøren gi slik tillatelse.

3. Hele området som skal disponeres for arbeid eller opprettes som anleggsområde-jernbane skal sperres og sikres før arbeidet kan startes opp.

10.2-BN Definisjoner for arbeid i spor

a) Arbeid i spor: Planlagt/ikke planlagt gjøremål i jernbaneinfrastrukturen som kan bli til hinder for togframføringen, herunder også visitasjon.
b) Arbeidsområde: Et geografisk, forhåndsdefinert og avgrenset område som kan benyttes ved arbeid i og ved spor.
c) Markerings-gjerde: Et gjerde som ikke er til fysisk hinder (for eksempel alpingjerde) som markerer en grense hvor det ikke er tillatt å komme innenfor uten tillatelse fra Bane NOR.
d) Fysisk barriere: En barriere som fysisk hindrer personer og/eller utstyr å komme innenfor avgrensningen som barrieren markerer.
e) I spor: Området innenfor 2,5 m fra nærmeste skinne.
f) Ved spor: Området utenfor 2,5 m fra nærmeste skinne og frem til nabogrense eller annen naturlig avgrensing.
g) Sikkerhetssone: En forhåndsdefinert sone som skal gi sikkerhet mot at kjøretøy kjører utilsiktet ut av eller inn på område der det foregår arbeid.
Strekning med fjernstyring og strekning med togmelding: Sikkerhetssonen på en stasjon er sporavsnittet fra innkjørhovedsignal til utkjørhovedsignal. På strekning med dobbeltspor kan sikkerhetssonen gå fra innkjørhovedsignal til utkjørhovedsignal i stasjonens andre ende. På stasjon med enkelt innkjørsignal kan sikkerhetssone opprettes fra innkjørsignalet til ytterste sporveksel i samme ende av stasjonen.
Strekning med ERTMS: Sikkerhetssonen mellom en stasjon og linjen er sporavsnittet mellom innkjørstoppskiltet og utkjørstoppskiltet (150 m) i samme ende av stasjonen.
h) Frakobling: En sikkerhetsfunksjon som innebærer å bryte tilførselen til alle eller deler av kontaktledningsanlegget ved at disse delene atskilles fra strømkilden(e) 
i) Utkjørsignal Felles begrep for utkjørhovedsignal og midlertidig utkjørsignal.
j) Hovedsikkerhetsvakt (HSV) Den som arbeider i eller i nærheten av sporet er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i trafikkreglene blir fulgt og for å ivareta kommunikasjon med togleder og/ eller togekspeditør (ev. driftsopratør)
k) Lokal sikkerhetsvakt (LSV) Den som på vegne av hovedsikkerhetsvakt er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i trafikkreglene blir fulgt på et lokalt arbeidssted underlagt en hovedsikkerhetsvakt. Lokal sikkerhetsvakt ivaretar kommunikasjonen med hovedsikkerhetsvakt.
l) Leder for kobling (LFK) Utpekt person som har fått ansvar for at nødvendige koblinger i kontaktledningsanlegget blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte (jfFSE § 5).
m) Leder for elsikkerhet (LFS) Utpekt person som har ansvaret for elsikkerheten på arbeidsstedet (FSE § 5).

10.3-BN Kunngjøring for arbeid

1. Det skal foreligge driftsoperativ kunngjøring for arbeider i spor eller arbeid som krever frakobling av kontaktledningsanlegg. Kunngjøringen skal beskrive hvordan arbeidet skal foregå. Kunngjøringen skal fordeles til hovedsikkerhetsvakten og lederen for elsikkerhet, samt til togledere, togekspeditører og førere som blir berørt av arbeidet.

2. Mindre arbeider som det er vanskelig å planlegge på forhånd, og som ikke påvirker sporet eller sporets stabilitet, kan likevel tillates uten driftsoperativ kunngjøring for arbeidet, dersom sporet umiddelbart kan meldes klart. Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse dersom trafikksituasjonen tilsier det. Dersom det allerede pågår arbeid, skal toglederen eller togekspeditøren henvise til hovedsikkerhetsvakten for det pågående arbeidet.

10.4-BN Arbeidsformer

1. Følgende arbeidsformer gjelder:

a) disponering for arbeid,

b) disponering for arbeidstog,

c) anleggsområde-jernbane, eller

d) avstengt område.

2. Ved disponering for arbeid er det ikke tillatt å bruke annet kjøretøy enn skinne-/veimaskin og traller. En hel stasjon, strekningen mellom to nabostasjoner, en hel stasjon eller deler av en stasjon sammen med strekningen fram til én nabostasjon, et sidespor eller spor på stasjon skal sperres og sikres for arbeidet.

3. Ved disponering for arbeidstog gjelder bestemmelsene for tog, men arbeidstoget kan kjøre inn på eller ut fra stasjonene i tiden disponeringen foregår. På strekning med ERTMS må arbeidstoget være i skiftemodus (SH-modus) i henhold til bestemmelsene i 10.37 - BN.

4. Anleggsområde-jernbane etableres ved at strekningen mellom definerte punkter sperres og sikres. Disse punktene kan være hovedsignal, stasjonsgrense, dvergsignal eller sporveksel. På strekning med ERTMS sperres strekningen mellom definerte stoppskilt. Kjøretøy kan benyttes på alle driftsformer. Største tillatte hastighet er halv sikthastighet.

5. Ved avstengt område er sporet eller området det skal arbeides på fysisk adskilt fra trafikkert spor. Etter stengning gjelder ikke trafikkreglene for dette sporet eller området. Ved avstengt område skal det ikke brukes annet kjøretøy enn skinne-/veimaskin og traller.

6. Ved direkte overgang mellom arbeidsformene disponering for arbeid, anleggsområde-jernbane og avstengt område, trenger ikke hovedsikkerhetsvakten å oppheve arbeidet når overgangen mellom arbeidsformene skjer, forutsatt at området har samme geografiske utstrekning eller at området utvides.

10.5-BN Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt

1. Ved disponering for arbeid og ved anleggsområde-jernbane skal det oppnevnes en hovedsikkerhetsvakt. Hovedsikkerhetsvakten skal ha kontakt med toglederen eller togekspeditøren og eventuelle lokale sikkerhetsvakter. Det skal også oppnevnes hovedsikkerhetsvakt når avstengt område iverksettes og avsluttes.

2. Hovedsikkerhetsvakten skal utveksle informasjon med lederen for elsikkerhet om forhold som vedrører sikkerheten under arbeidet.

3. Når det arbeides flere steder samtidig innenfor samme disponering for arbeid eller anleggsområde, skal det i tillegg til hovedsikkerhetsvakten oppnevnes en lokal sikkerhetsvakt for hvert arbeidssted. Lokal sikkerhetsvakt skal sikre eget arbeidssted. Hovedsikkerhetsvakt kan i tillegg være lokal sikkerhetsvakt for ett av arbeidsstedene.

10.6-BN Generelt om iverksettelse og avslutning av arbeid

1. Avklaring:

a) Hovedsikkerhetsvakten skal:

 • kontakte toglederen på strekning med fjernstyring og på strekning med ERTMS, eller togekspeditøren på strekning med togmelding og på grensestasjon
 • presentere seg med funksjon og ID, og oppgi nummeret på den driftsoperative kunngjøringen
 • oppgi posisjon i nødvendig utstrekning med stasjonsnavn, spornummer, angivelse av strekning eller hovedspor, eller for anleggsområde-jernbane mellom hvilke definerte punkter anleggsområdet skal opprettes
 • meddele at det er klart for oppstart av arbeid

b) Dersom det blir bytte av hovedsikkerhetsvakt eller foreslått leder for elsikkerhet, skal toglederen, togekspeditøren og leder for kobling informeres om dette.

c) Dersom arbeidet inkluderer både fjernstyrt strekning og en eller flere grensestasjoner, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen. Toglederen skal koordinere sperringen med togekspeditøren eller togekspeditørene.

2. Oppstart:

a) Hvis arbeidet kan tillates, skal toglederen eller togekspeditøren kontrollere:

 • togradionummer,
 • navn på hovedsikkerhetsvakt,
 • posisjon og
 • anslått tidsbruk

b) Toglederen eller togekspeditøren skal sperre den strekningen, den stasjonen og/eller det sporet hvor arbeidene skal foregå før tillatelse til oppstart av arbeider gis. På strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS skal toglederen deaktivere all automatikk og fjerne magasinerte togveier på stedet. På strekning med fjernstyring skal linjeblokken om mulig være nøytral.

c) Når hovedsikkerhetsvakten har mottatt melding fra toglederen eller togekspeditøren om at strekningen, stasjonen eller sporet er sperret, skal hovedsikkerhetsvakten iverksette sikring med mindre annet framgår av bestemmelsene her. På strekning med fjernstyring og strekning med ERTMS skal toglederen bekrefte at sikringen fungerer. Når kontaktmagneter benyttes som sikring, eller del av sikring, på betjente stasjoner på strekning med togmelding skal togekspeditøren bekrefte at sikringen fungerer.

d) Der hovedsikkerhetsvakten sikrer arbeidsstedet med signal 1A/1B «Stopp», kan toglederen eller togekspeditøren gi tillatelse til arbeid i spor før hovedsikkerhetsvakten har satt opp signal 1A/1B «Stopp». Hovedsikkerhetsvakten kan overlate til annet personell å sette opp signal 1A/1B «Stopp».

3. Avslutning

a) Etter at arbeid i spor er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet og underrette toglederen eller togekspeditøren om at sporet er klart for tog.

b) Toglederen eller togekspeditøren skal oppheve sperringen og bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for tog.

10.7-BN Ordlyder ved oppstart og avslutning av arbeid

1. Oppstart av arbeid.

a) Oppstart av arbeid i spor der sikring kan bekreftes (toglederen eller togekspeditøren kan bekrefte at sikringen blir iverksatt):

Toglederen eller togekspeditøren: «… er sperret, sikring kan iverksettes»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksatt»
Toglederen eller togekspeditøren: «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»

b) Oppstart av arbeid i spor der sikring ikke kan bekreftes (toglederen eller togekspeditøren kan ikke bekrefte at sikringen blir iverksatt):

Toglederen eller togekspeditøren: «… er sperret, sikring kan iverksettes»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksettes»
Toglederen eller togekspeditøren: «… er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakten: «… er sperret til kl. xx:xx»

c) Oppstart av arbeid i spor der sikring utføres av togekspeditøren på vegne av hovedsikkerhetsvakten:

Togekspeditøren: «… er sperret?»
Hovedsikkerhetsvakten: «Er sikring iverksatt?»
Togekspeditøren: «Sikring iverksatt, … er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksatt, … er sperret til kl. xx:xx»

2. Avslutning av arbeid

a) Avslutning av arbeid i spor:

Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring fjernet, … er klar for tog»
Toglederen eller togekspeditøren: «Sperringen opphevet. … er klar for tog»

b) Avslutning av arbeid i spor der togekspeditøren har sikret på vegne av hovedsikkerhetsvakten:

Hovedsikkerhetsvakten: «Arbeidet er avsluttet. … er klar for tog»
Togekspeditøren: «Sperringen opphevet og sikringen fjernet. … er klar for tog»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sperringen opphevet og sikringen fjernet. … er klar for tog»

c) Avslutning av arbeid etter at fysiske barrierer for avstengt område er etablert:

Hovedsikkerhetsvakten: «… er avstengt»
Toglederen eller togekspeditøren: «… er avstengt»

10.8-BN Sikring på strekning med fjernstyring

1. Sikring på strekning med fjernstyring skal utføres på én av følgende måter:

 • to sett med kontaktmagneter der det er isolerte sporfelt
 • nøkkel for sikring eller håndholdt terminal der det er akseltellere
 • signal 1A/1B «Stopp» der toglederen ikke kan bekrefte annen sikring.
 • signal 1A/1B «Stopp» settes opp på stasjoner med dvergsignaler når det er mulig å stille skiftevei inn på det disponerte område
 • signal 105A «Anleggsområde-jernbane begynner» på anleggsområde
 • ved å etablere en sikkerhetssone i henhold til kunngjøringen for anleggsområdet

2. Hvis toglederen ikke kan bekrefte at sikringen fungerer, skal hovedsikkerhetsvakten påse at det settes opp signal 1A/1B «Stopp» som sikring på hver side av arbeidsstedet. Hvis det er flere arbeider på samme strekning, settes signalet opp utenfor de ytterste arbeidsstedene.

3. Ved feilretting som fører til at ordinær sikring av tekniske årsaker ikke kan benyttes, skal toglederen i tillegg sperre nabostasjon og/eller nabostrekning. I slike tilfeller kan hovedsikkerhetsvakten unnlate sikring av arbeidsstedet etter avtale med toglederen.

4. Ved opprettelse av anleggsområde-jernbane på strekning med sporisolering, brukes kontaktmagneter for å verifisere hvor hovedsikkerhetsvakten befinner seg, eller etter avtale med toglederen og hovedsikkerhetsvakten hvor lokal sikkerhetsvakt befinner seg. Kontaktmagnetene kan ved behov fjernes etter verifiseringen. Toglederen eller togekspeditøren skal sperre anleggsområdet.

5. På strekning som er utrustet med akseltellere skal nøkkel for sikring tas ut i de arbeidsområdene som avgrenser anleggsområde-jernbane mot trafikkert spor. Det skal angis i kunngjøringen for arbeidet hvilke arbeidsområder som blir berørt av arbeidet. Nøkkelen skal ikke settes tilbake før anleggsområdet skal avsluttes eller det skal foretas testkjøring. Toglederen skal informeres når nøkkelen skal settes tilbake.

6. Når det er behov for å ta ut flere nøkler for sikring, kan hovedsikkerhetsvakten (etter først å ha iverksatt sin sikring) overlate til lokal sikkerhetsvakt å kontakte toglederen for å få tatt ut nøkkel for sikring i de andre arbeidsområdene. Lokal sikkerhetsvakt skal benytte samme ordlyd som for hovedsikkerhetsvakten for sikring av de andre arbeidsområdene.

7. På strekning der kontaktmagneter eller nøkler for sikring ikke kan brukes for verifisering, skal hovedsikkerhetsvakten angi kilometer i tillegg til posisjon.

8. Ved disponering for arbeid på stasjon på dobbeltsporet strekning må det etableres sikring i de sporfeltene som grenser mot trafikkerte spor.

10.9-BN Sperring og sikring av linjen på strekning med togmelding

1. På strekning med togmelding skal hovedsikkerhetsvakten henvende seg til togekspeditøren på den ene betjente stasjonen.

2. Togekspeditørene skal sperre strekningen med togmelding og notere sperringen i togmeldingsboka.

3. Togekspeditøren på den andre betjente stasjonen skal deretter kontakte hovedsikkerhetsvakten og meddele at strekningen er sperret og gi tillatelse til at arbeidet kan iverksettes.

4. På strekning med togmelding kan hovedsikkerhetsvakten be togekspeditørene om å foreta sikring på sine vegne når det skal arbeides på strekningen mellom stasjonene. Dette skal utføres på følgende måte:

 • Togekspeditøren på A stasjon sikrer arbeidet på vegne av hovedsikkerhetsvakten ved bruk av signal 1A/1B «Stopp» eller kontrollmiddel
 • Togekspeditøren på A stasjon informerer togekspeditøren på B stasjon om at sikring er iverksatt på A stasjon
 • Togekspeditøren på B stasjon sikrer på sin stasjon, kontakter hovedsikkerhetsvakten og informerer om at sperring og sikring er iverksatt.
 • Ordlydene for sperring og sikring benyttes. Disse finnes i 10.7-BN.

10.10-BN Opphevelse av sperring og sikring på linjen på strekning med togmelding

1. Hovedsikkerhetsvakten skal henvende seg til togekspeditøren på den ene betjente stasjonen og gi beskjed om at arbeidet er avsluttet. Togekspeditøren skal kontakte togekspeditøren på den andre betjente stasjonen og meddele at arbeidet er avsluttet.

2. Togekspeditøren på den andre betjente stasjonen skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og få bekreftet at arbeidet er avsluttet og at strekningen er klar for tog.

3. Togekspeditørene skal deretter oppheve sperringen med togmelding, notere opphevelsen i togmeldingsboka og fjerne sikringstiltak på sin stasjon.

10.11-BN Sperring og sikring på strekning med ERTMS

1. Et arbeidsområde på strekning med ERTMS er forhåndsdefinert til å omfatte enten et togspor på en stasjon, hele stasjonen mellom utkjørstoppskiltene eller linjen mellom stasjonene. Et arbeidsområde sperres og frigis for sikring av toglederen og sikres av hovedsikkerhetsvakten. Sikkerhetssonen mellom utkjørstoppskiltet og innkjørstoppskiltet omfattes ikke av noe arbeidsområde.

2. Hovedsikkerhetsvakten skal sikre arbeidsområdene med håndholdt terminal eller ved å ta ut nøkkel for sikring. Sikringen skal ikke oppheves i håndholdt terminal, eller nøkkelen ikke settes tilbake, før arbeidet skal avsluttes eller det skal foretas testkjøring. Hovedsikkerhetsvakten kan overlate til lokal sikkerhetsvakt å kontakte toglederen for å sikre andre arbeidsområder med håndholdt terminal eller nøkkel for sikring. Lokal sikkerhetsvakt skal bruke samme ordlyd som hovedsikkerhetsvakten.

3. Ved feilretting som fører til at et arbeidsområde av tekniske årsaker ikke kan benyttes, skal toglederen i tillegg sperre nabostasjon og/eller nabostrekning. I slike tilfeller kan hovedsikkerhetsvakten unnlate sikring av arbeidsstedet etter avtale med toglederen.

10.12-BN Hastighet i nabospor ved arbeid i spor

1. Ved arbeider i spor angitt med driftsoperativ kunngjøring på steder der det er flere parallelle spor, skal det i planleggingen av arbeidet fastsette hvilken kjørehastighet togene i nabosporet kan ha forbi arbeidsstedet. Ordinære bestemmelser om nedsettelse av hastighet skal følges. På strekning med ERTMS skal nedsatt hastighet legges inn i systemet som midlertidig hastighetsnedsettelse (TSR).

2. Der det er etablert fysisk barriere mot trafikkert spor, er linjehastighet øvre grense for fastsettelse av hastighet i nabospor.

3. Der det er satt opp markeringsgjerde, er øvre grense for fastsettelse av hastighet i nabospor 130 km/t.

4. Der det er satt opp sperrebånd er øvre grense for fastsettelse av hastighet i nabospor 80 km/t.

5. Der det hverken er satt opp markeringsgjerde eller sperrebånd mot tog i nabospor, er øvre grense for fastsettelse av hastighet 40 km/t.

6. Andre hastigheter enn i nr. 2 - 5 kan fastsettes i de tilfeller der en dokumentert risikovurdering viser at risikoen er akseptabel.

7. Ved arbeider uten driftsoperativ kunngjøring der det ikke er mulig å etablere en fysisk barriere eller sette opp markeringsgjerde eller sperrebånd, eller det ikke er mulig å legge inn en midlertidig hastighetsnedsettelse i ERTMS-systemet, skal hovedsikkerhetsvakten informere toglederen, og toglederen skal underrette tog i nabospor om hastighetsnedsettelsen.

10.13-BN Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg

1. Ved frakobling av kontaktledningsanlegget skal det framgå av den driftsoperative kunngjøringen hvilke strekninger eller spor det ikke kan kjøres tog eller skift på ved å angi hovedsignal eller annet hensiktsmessig referansepunkt i infrastrukturen, i tillegg til foreslått leder for elsikkerhet, hvilken elsikkerhetsplan det skal arbeides etter og om strekningen blir spenningsløs. Leder for kobling utpeker leder for elsikkerhet. Ved endring av grensene for frakoblingen skal elsikkerhetsplanen oppdateres.

2. Leder for elsikkerhet skal kommunisere med toglederen eller togekspeditøren for å skape en felles forståelse av hvor det er innført trafikale begrensninger og/eller hvor det kan framføres tog. En leder for elsikkerhet skal koordinere kommunikasjonen fra de øvrige lederne for elsikkerhet mot toglederen eller togekspeditøren.

3. Leder for kobling skal kommunisere med toglederen eller togekspeditøren for å sikre at området som skal frakobles er sperret. Leder for kobling skal verifisere at strekning, spor eller område er sperret før frakobling foretas.

4. På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skal toglederen eller togekspeditøren sperre hele den frakoblede strekningen. Der hvor seksjonsdelet ligger utenfor den strekningen eller det sporet det skal arbeides på, skal nærmeste blokkstrekning eller spor også sperres. Slik sperring kan likevel unnlates hvis sperringen av strekningen eller sporet hindrer signalstilling inn på det frakoblede området. Dersom det skal utføres arbeid på blokkstrekning eller spor som er sperret som følge av at frakoblingen går utenfor det planlagte disponerte området, skal grensen for arbeidet utvides og den sperrede strekningen eller spor inngå i arbeidet.

5. På strekning med ERTMS skal toglederen sperre hele den frakoblede strekningen ved å sperre stoppskiltene i hver ende av området, slik at systemet ikke kan gi kjøretillatelse inn mot det frakoblede området. Dersom strekningen samtidig disponeres for arbeidstog, skal toglederen sperre stoppskiltene etter at arbeidstoget har kjørt ut.

6. Frakobling av kontaktledningsanlegget kan foregå i henhold til punktene a) – e) nedenfor. Arbeidsformene kan avløse hverandre uten at spenningen kobles inn igjen og sperringen for frakoblingen oppheves. Det skal ikke arbeides fysisk mens arbeidsformene (sperringen) endres.

a) Samtidig med disponering for arbeid, der det både er oppnevnt hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet (kan være samme person).

b) Samtidig med anleggsområde-jernbane, der det både er oppnevnt hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet (kan være samme person).

c) Samtidig med disponering for arbeidstog.

d) Samtidig med avstengt område, der det skal være oppnevnt en leder for elsikkerhet når det foregår arbeid inne på det avstengte området.

e) Bare frakobling uten at det foretas arbeid eller etter at arbeid er avsluttet, og med mulighet for å kjøre ikke elektrisk kjøretøy over den frakoblede strekningen. Leder for elsikkerhet utpekes, og jording skal foretas utenfor profilet.

7. Dersom det er behov for å framføre tog med dieseldrift over en strekning der det foregår arbeid med frakobling i henhold til nummer 6 bokstav a), skal toget framføres slik:

a) Toglederen eller togekspeditøren skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og avklare om kjøringen kan gjennomføres.

b) Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte leder for elsikkerhet og informere om at arbeidet skal avsluttes for å kjøre tog med dieseldrift gjennom området.

c) Leder for elsikkerhet skal forsikre seg om at all jording er foretatt utenfor profilet og informere leder for kobling om kjøringen.

d) Leder for elsikkerhet skal melde til hovedsikkerhetsvakten at det er klart for kjøringen.

e) Hovedsikkerhetsvakten skal fjerne sine sikringstiltak og melde strekningen klar for tog til toglederen eller togekspeditøren.

f) På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skal toglederen eller togekspeditøren ikke fjerne sperring og stille signal før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over den frakoblede strekningen for å forsikre seg om at toget ikke har strømavtager hevet.

g) På strekning med ERTMS skal toglederen ikke fjerne sperring og gi kjøretillatelse før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over den frakoblede strekningen for å forsikre seg om at toget ikke har strømavtager hevet.

h) Når toget har kjørt ut av den frakoblede strekningen, kan hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen eller togekspeditøren og forespørre om ny tillatelse til arbeid.

8. Når arbeid i spor med frakobling skal avsluttes og spenningen igjen skal kobles inn, skal:

a) hovedsikkerhetsvakten varsle leder for elsikkerhet om at arbeidet er avsluttet.

b) leder for elsikkerhet varsle alle som har vært involvert i arbeidet og andre som kan bli berørt om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt.

c) leder for elsikkerhet avvikle alle etablerte sikkerhetstiltak og påse at alle som har vært involvert i arbeidet har fjernet seg fra anlegget.

d) leder for elsikkerhet varsle leder for kobling om at alle sikringstiltak er fjernet og at spenningen kan kobles inn.

e) leder for kobling koble inn spenningen og bekrefte dette til leder for elsikkerhet.

f) leder for elsikkerhet varsle hovedsikkerhetsvakten om at spenningen er koblet inn.

g) hovedsikkerhetsvakten varsle toglederen eller togekspeditøren om at spenningen er koblet inn og at arbeidet er avsluttet.

10.14-BN Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy

Personale som deltar i arbeid i spor, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.

10.15-BN Vedlikeholdsarbeid på signalanlegg på ubetjent stasjon med C-lås

Ved vedlikeholdsarbeid på signalanlegg på ubetjent stasjon med C-lås kan godkjent vedlikeholdspersonale ta ut kontrollåsnøkler fra samlelåsen hvis det kan sendes kontrollsignal for å kontrollere at alle nøklene er på plass etter at arbeidet er avsluttet. Dersom det ikke er mulig å sende kontrollsignal, skal stasjonen gjøres betjent under arbeidsperioden.

10.16-BN Forlengelse av disponeringstiden

Oppstår det forhold som gjør det mulig å forlenge disponeringstiden, kan toglederen eller togekspeditøren informere hovedsikkerhetsvakten muntlig om ny og forlenget disponeringstid.

II. Spesielt om disponering for arbeid på grensestasjon og strekning med togmelding

10.17-BN Sperring og sikring av grensestasjon og stasjon på strekning med togmelding

1. Ved disponering for arbeid av en hel stasjon med hovedsignaler og isolerte sporavsnitt skal det settes på kontaktmagneter i sporfeltene mellom utkjørhovedsignal og innkjørhovedsignal i begge/alle ender av stasjonen som sikring, alternativt i samtlige togspor. Togekspeditøren skal sperre togsporene på stasjonen.

2. Ved disponering for arbeid av en del av en stasjon med hovedsignaler og isolerte sporavsnitt skal hovedsikkerhetsvakten sikre arbeidsstedet ved å sette på kontaktmagneter i de togsporene der det skal arbeides. Signal 1A/1B «Stopp» settes opp på stasjoner med dvergsignaler når det er mulig å stille skiftevei inn på det disponerte område. Togekspeditøren skal sperre sporene det skal arbeides i.

3. Ved disponering for arbeid av en hel stasjon uten utkjørsignal, skal hovedsikkerhetsvakten sikre arbeidsstedet ved å be togekspeditøren om å ta ut kontrollåsnøkler. Togekspeditøren skal bekrefte at kontrollåsnøkler er tatt ut.

4. Ved disponering for arbeid av en del av en stasjon uten utkjørsignal, skal hovedsikkerhetsvakten låse sporvekslene med klave og hengelås slik at det ikke er mulig å kjøre inn på sporet/sporene der det arbeides, og informere togekspeditøren. Togekspeditøren skal sperre den delen av stasjonen som det arbeides på. Hvis det ikke er mulig å sperre den delen av stasjonen som det arbeides på skal togekspeditøren sperre hele stasjonen.

10.18-BN Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding

1. På bestemte strekninger med togmelding som er nevnt i særbestemmelsene for det enkelte ruteområdet i strekningsbeskrivelsen, kan disponering av strekning for arbeid iverksettes etter at tog har passert arbeidsstedet.

2. Det skal foreligge en driftsoperativ kunngjøring på arbeidet før denne arbeidsformen kan benyttes. Den driftsoperative kunngjøringen skal angi at arbeid kan iverksettes etter at toget har passert og hovedsikkerhetsvakten skal ved henvendelse til togekspeditøren angi hvor det skal arbeides ved bruk av kilometerangivelse med én desimal. Den driftsoperative kunngjøringen skal angi mellom hvilke nabostasjoner arbeidet skal foregå, men kilometer skal ikke angis i kunngjøringen.

3. Det skal kun være ett arbeidslag på strekningen, det vil si ett arbeidssted med én hovedsikkerhetsvakt.

4. Når hovedsikkerhetsvakten og en utpekt person ved selvsyn har sett at toget har passert arbeidsstedet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte togekspeditøren på den stasjonen som toget kjørte fra og melde at toget har passert, og be om tillatelse til disponering for arbeid mellom den stasjonen som toget kjørte fra og den kilometeren som arbeidet skal foregå på.

5. Togekspeditøren på den stasjonen som toget kjørte fra skal ta kontakt med togekspeditøren på den stasjonen som det ble utvekslet avgangsmelding med, og togekspeditørene skal sperre strekningen for arbeidet med følgende ordlyd:

«Strekningen mellom … (stasjonen toget kjørte fra) og km. … sperres»
Meldingen gjentas av mottaker.

6. Togekspeditøren på ankomststasjonen skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og bekrefte at strekningen mellom avgangsstasjonen for toget og km. for arbeidsstedet kan disponeres med følgende ordlyd:

«Strekningen fra … (stasjonen toget kjørte fra) til km. … er sperret, sikring kan iverksettes»

Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksatt»

Togekspeditøren: «Strekningen fra … (stasjonen toget kjørte fra) til km. … er sperret til kl. …»

Hovedsikkerhetsvakten: «Strekningen fra … (stasjonen toget kjørte fra) til km. … er sperret til kl. …»

7. Hovedsikkerhetsvakten skal påse at arbeidsstedet blir sikret med signal 1A/1B «Stopp», på begge sider av arbeidsstedet før det gis tillatelse til at arbeidet kan startes opp. Ved denne typen arbeid skal ikke hovedsikkerhetsvakten bruke togekspeditørene til å iverksette sikring på sine vegne.

8. Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte togekspeditøren på den stasjonen som toget kjører til når disponeringen skal avsluttes. Hvis toget ankommer stasjonen før arbeidet er avsluttet, skal togekspeditøren føre togets ankomsttid i togmeldingsboken, men det skal ikke utveksles ankomstmelding for toget før hovedsikkerhetsvakten har meldt arbeidsstedet klart for tog.

III. Spesielt om disponering for arbeid på strekning med ERTMS

10.19-BN Arbeid i sikkerhetssonen på strekning med ERTMS

Dersom det er behov for å arbeide i sikkerhetssonen mellom stasjonsgrensen og utkjørstoppskiltet i én eller begge ender av stasjonen, skal toglederen, i tillegg til å opprette arbeidsområde på hele stasjonen mellom utkjørstoppskiltene, sperre sporavsnittet i sikkerhetssonen.

IV. Spesielt om anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

10.20-BN Arbeid på et anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

1. Alle mellomliggende stasjoner på strekning med fjernstyring skal om mulig frigis for lokal skifting. Dersom sidespor på linjen skal frigis ved oppstart, må dette være planlagt og framkomme i den driftsoperative kunngjøringen.

2. På stasjoner på strekning med fjernstyring og på grensestasjoner kan tog stå parkert i togspor før oppstart og etter avslutning av anleggsområde jernbane, men kun dersom stasjonene inngår i anleggsområdet og dette er angitt i den driftsoperative kunngjøringen. Dette gjelder også stasjoner på strekning med togmelding når stasjonen inngår i anleggsområdet, og stasjonen er betjent ved oppstart og avslutning av anleggsområdet.

3. Trekkraftkjøretøy som starter sin kjøring inne i anleggsområdet skal tildeles ett tognummer.

10.21-BN Sikring og avgrensning av anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

1. Anleggsområde-jernbane skal sikres og avgrenses med signal 105A «Anleggsområde-jernbane begynner» og 105B «Anleggsområde-jernbane slutter». Signalet kan unnlates når grensen for anleggsområdet blir lagt ved en stasjonsgrense. I slike tilfeller skal det være opprettet en sikkerhetssone. Sikkerhetssonen skal være angitt i den driftsoperative kunngjøringen.

2. Sikkerhetssonen skal ha en slik utstrekning at det er mulig å oppdage og stoppe kjøretøy som umotivert kjører ut av og passerer grensen for anleggsområdet. Når grensen for anleggsområdet legges ved innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal skal sikkerhetssonen være minimum fram til utkjørhovedsignal, henholdsvis ytterste sporveksel i samme ende av stasjonen. Toglederen eller togekspeditøren kan etter avtale med hovedsikkerhetsvakten gi tillatelse til aktivitet i sikkerhetssonen. Det skal ikke planlegges med aktivitet i sikkerhetssonen.

3. Dersom det opprettes flere anleggsområder inntil hverandre på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding, skal det skiltes i grensen mellom anleggsområdene.

4. Avgrensning av anleggsområde-jernbane kan ikke legges inne på en stasjon med enkelt innkjørsignal. Hele stasjonen må inngå i anleggsområdet.

10.22-BN Kjøring inn på og ut fra anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

1. Toglederen eller togekspeditøren skal gi tillatelse til kjøring inn på et anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og på strekning med togmelding, etter at hovedsikkerhetsvakten har gitt tillatelse til dette. På betjent stasjon skal togekspeditøren gi signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse».

2. Toglederen eller togekspeditøren skal gi tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal til hvert enkelt tog som skal kjøre inn på anleggsområdet, eventuelt forbi dvergsignal som viser signal 43 «Kjøring forbudt».

3. Hvis grensen for anleggsområdet på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding er lagt ved en sporveksel inne på en stasjon, er det ingen fast ordlyd på tillatelsen.

4. Dersom flere tog skal kjøres sammenkoblet inn til eller ut fra anleggsområdet på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding, skal tognummeret for det første ut-/innkjørende toget benyttes.

5. Alle hovedsignaler med tilhørende forsignaler innenfor grensene for anleggsområdet, skal anses som ugyldige uten påsatt «Ugyldighetsskilt». Dvergsignaler innenfor grensene for anleggsområdet skal også anses som ugyldige.

6. For å kjøre fra ett anleggsområde-jernbane og over til ett annet tilgrensende anleggsområde-jernbane, skal hovedsikkerhetsvakten på det anleggsområdet det skal kjøres til samtykke i dette og informere toglederen eller togekspeditøren om at slik kjøring skal foregå.

7. Ved kjøring ut fra anleggsområde-jernbane skal toglederen eller togekspeditøren stille kjørsignal i hovedsignal eller enkelt innkjørsignal, eller stille dvergsignal, når dette avgrenser anleggsområdet.

8. Den som kjører trekkraftkjøretøyet skal kontakte toglederen eller togekspeditøren før det kjøres ut fra anleggsområdet på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding, og skal i tillegg underrette hovedsikkerhetsvakten.

9. På stasjoner på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding med andre avgrensninger enn dem som er nevnt ovenfor, skal toglederen eller togekspeditøren gi tillatelse før toget kan forlate anleggsområdet.

10. Føreren skal melde fra til togekspeditøren om at kjøringen er avsluttet når toget er kommet inn på betjent stasjon.

11. Ved heving av anleggsområde-jernbane for passering av tog, kan tog stå i togspor på en annen stasjon enn den som er angitt som oppstart eller avslutningsstasjon i den driftsoperative kunngjøringen.

10.23-BN Kjøring over planoverganger ved anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

For å sikre at planoverganger med veisikringsanlegg er sperret for veitrafikk, skal føreren sørge for at veisikringsanlegget betjenes manuelt.

10.24-BN Avslutning av anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

1. På strekning med akseltellere skal ikke anleggsområde-jernbane oppheves før nøkkelen for sikring er satt inn i nøkkelskapet, og så langt det er mulig ikke er feilaktig belagte sporavsnitt.

2. Dersom et sporavsnitt på strekning med akseltellere feilaktig har inntatt tilstanden belagt, skal toglederen utføre forberedende resett i henhold til interne instrukser.

3. På strekning med togmelding skal togekspeditøren, etter konferanse med togekspeditøren på den stasjonen som mottok melding om sperring, oppheve sperringen når det er bekreftet at strekningen er klar for tog, og etter at de har konferert med hverandre om at alle kjøretøy angitt i den driftsoperative kunngjøringen har kommet inn.

4. Når ett av flere anleggsområder som ligger inn til hverandre oppheves, skal toglederen eller togekspeditøren informere hovedsikkerhetsvakten på gjenværende anleggsområde om at det andre anleggsområdet er opphevet.

10.25-BN Testområde i anleggsområde på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

1. Før opphevelse av anleggsområde-jernbane kan det foretas testkjøring for testing av signalanlegg. Før testkjøringen skal hovedsikkerhetsvakten forsikre seg om at alle arbeider er avsluttet og informere toglederen eller togekspeditøren om at anleggsområde-jernbane nå er område for testkjøring.

2. Under testkjøringen skal signalene anses som gyldige. Hvordan kjøringen skal foregå avtales mellom føreren og toglederen eller togekspeditøren.

3. Testtoget framføres på signal og skal framføres med halv sikthastighet. Dersom det likevel er behov for å kjøre med høyere hastigheter, må det utføres en egen risikovurdering.

4. Rapport om kjøring forbi hovedsignal i «stopp» skal ikke skrives dersom slik kjøring har vært tilsiktet.

5. Etter at testkjøringen er avsluttet kan hovedsikkerhetsvakten oppheve anleggsområdet.

V. Spesielt om anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS

10.26-BN Anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS

1. Før toglederen gir tillatelse til å opprette et anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS, skal toglederen sperre avgrensningene mot trafikkert spor ved å sperre arbeidsområdene mot sikkerhetssonene, og frigi dem for sikring. I tillegg skal toglederen opprette midlertidige skifteområder på hele strekningen.

2. Unntak fra kravet om sperring og sikring av arbeidsområdene i avgrensningene. Dersom det kun skal benyttes kjøretøy utrustet med ETCS, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, sløyfes bruk av arbeidsområde i avgrensningene og toglederen skal i stedet sperre sporavsnittet i sikkerhetssonene. I dette tilfellet skal alt arbeidet foregå fra eller med kjøretøyene. For arbeid på denne måten er det ikke fastsatt noen egne ordlyder for iverksettelse og avslutning.

3. Kjøretøy med ETCS-ombordutrustning skal være i skiftemodus (SH-modus).

4. Kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, kan stå innenfor anleggsområdet ved oppstart eller avslutning når dette er angitt i den driftsoperative kunngjøringen, og skal som hovedregel være kjørt inn på det kommende anleggsområdet før oppstart. Kjøretøy med ETCS-ombordutrustning som starter sin kjøring inne på anleggsområdet skal tildeles tognummer.

5. Dersom det skal arbeides på begge sider av systemgrensen mellom strekning med ERTMS og strekning uten ERTMS, skal det opprettes et eget anleggsområde på hver side av grensen, der sperring, sikring og kjøring skjer etter trafikkreglene for gjeldende strekninger.

6. Skinne-/veimaskin og traller, og kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning som ikke er tilkoplet kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, kan brukes innenfor anleggsområde-jernbane.

10.27-BN Avgrensning av et anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS

1. Anleggsområde-jernbane skal avgrenses ved et innkjør- eller utkjørstoppskilt ved de forhåndsdefinerte sikkerhetssonene. Sikkerhetssonen er ikke en del av anleggsområdet, og kun tog på vei til eller fra anleggsområdet kan kjøre gjennom sikkerhetssonen.

2. Signal 105B «Anleggsområde-jernbane slutter» skal settes opp ved sikkerhetssonen på strekning med ERTMS når

a) det brukes skinne-/veimaskin, eller kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning som ikke er tilkoplet kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, ytterst mot avgrensningen, eller

b) anleggsområdet avgrenses ved stasjonsgrensen for strekning uten ERTMS.

10.28-BN Kjøring inn på, inne i og ut fra anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS

1. Toglederen kan tillate kjøring inn på anleggsområde-jernbane etter at hovedsikkerhetsvakten har gitt tillatelse til dette.

2. Den som kjører trekkraftkjøretøyet skal innhente tillatelse fra toglederen før det kjøres ut fra anleggsområdet og skal i tillegg underrette hovedsikkerhetsvakten.

3. Når tog, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, må kjøres inn på et allerede opprettet anleggsområde, skal føreren stoppe foran grensen til anleggsområdet, og be toglederen om tillatelse til å kjøre inn. Toglederen kan gi tillatelse til kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse etter reglene for dette, etter konferanse med hovedsikkerhetsvakten. Føreren skal velge skiftemodus (SH-modus) straks kjøretøyet er kommet inn i anleggsområdet. Videre kjøring skal skje etter tillatelse fra hovedsikkerhetsvakten.

4. Når tog, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, skal kjøres ut fra et anleggsområde, skal føreren stoppe foran grensen til anleggsområdet og oppheve skiftemodus (SH-modus). Føreren skal be toglederen om tillatelse til å kjøre ut av anleggsområdet, og toglederen skal gi tillatelse til kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse ved bruk av formular 01 etter reglene for dette. Når grensen for anleggsområde er ved systemgrensen mellom strekning med ERTMS og strekning med fjernstyring eller grensestasjon, skal føreren kontakte toglederen eller togekspeditøren for å få kjørsignal i innkjørhovedsignalet, og innhente tillatelse fra hovedsikkerhetsvakten til å bruke stoppasseringsfunksjonen uten bruk av formular for å få tillatelse til å passere togets front.

5. Kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning skal kjøres inn på og ut fra anleggsområdet koplet til trekkraftkjøretøy med ETCS-ombordutrustning.

6. Ved deaktivering av førerbordet, for eksempel på grunn av bytte av førerrom, skal føreren umiddelbart velge skiftemodus (SH-modus) på nytt førerbord.

7. Ved behov for å kjøre kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, eventuelt med tilkoplede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, fra et midlertidig skifteområde over i neste midlertidige skifteområde inne i anleggsområdet, eller inn i den tilhørende sikkerhetssonen mellom skifteområdene inne i anleggsområdet, skal føreren ringe hovedsikkerhetsvakten, meddele stoppskiltets betegnelse og be om tillatelse til å kjøre inn i neste skifteområde eller inn i sikkerhetssonen. Hovedsikkerhetsvakten kan gi føreren muntlig tillatelse i togradioen etter konferanse med eventuell lokal sikkerhetsvakt. Føreren skal kjøre i skiftemodus (SH-modus) med bruk av stoppasseringsfunksjonen.

8. Ved kjøring fra et anleggsområde-jernbane til et annet i systemgrensen mellom strekning med og uten ERTMS, skal hovedsikkerhetsvakten på det anleggsområdet det skal kjøres til samtykke i dette og informere toglederen eller togekspeditøren om at slik kjøring skal foregå.

9. Skinne-/veimaskin og traller skal kjøres på og av sporet innenfor opprettet anleggsområde.

10. Ved heving av anleggsområde-jernbane for passering av tog, kan tog stå i togspor på en annen stasjon enn den som er angitt som oppstart eller avslutningsstasjon i den driftsoperative kunngjøringen.

11. Ved systemfeil som medfører at kjøretøyet med ETCS-ombordutrustning går ut av skiftemodus (SH-modus) og må starte igjen i ukjent posisjon, kan hovedsikkerhetsvakten gi føreren muntlig tillatelse til å passere en balisegruppe, eventuelt med tilhørende stoppskilt, innenfor anleggsområdet for å få kjent posisjon. Deretter kan kjøretøyet gå over i skiftemodus (SH-modus) igjen.

12. Ved systemnødbrems inne i anleggsområde-jernbane gjelder følgende:

a) Føreren skal kontakte toglederen for å avklare hvor kjøretøyet befinner seg, og toglederen skal avklare forholdet med hovedsikkerhetsvakten.

b) Dersom kjøretøyet befinner seg inne på anleggsområde-jernbane, kan føreren få tillatelse fra hovedsikkerhetsvakten til å bruke stoppasseringsfunksjonen, uten bruk av formular.

c) Dersom kjøretøyet befinner seg i grensen for anleggsområdet på vei ut, skal toglederen gi tillatelse etter bestemmelsene for systemnødbrems.

13. Feilaktig besatte sporavsnitt skal om mulig fjernes fortløpende ved bruk av kjøretøy med ETCS-ombordutrustning.

10.29-BN Kjøring over planoverganger ved anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS

For å sikre at planoverganger med veisikringsanlegg er sperret for veitrafikk, skal føreren sørge for at veisikringsanlegget betjenes manuelt.

10.30-BN Opphevelse av sperring etter arbeid innenfor et anleggsområde-jernbane på strekning med ERTMS

1. Toglederen skal oppheve sperringen ved å ta tilbake arbeidsområdene mot sikkerhetssonene og ta tilbake de midlertidige skifteområdene. Dersom det bare arbeides med ett eller flere kjøretøy med ETCS-ombordutrustning, eventuelt med tilkoblede kjøretøy uten ETCS-ombordutrustning, skal toglederen oppheve sperringen av sporavsnittet i sikkerhetssonene.

2. Dersom et sporavsnitt feilaktig har inntatt tilstanden belagt, skal toglederen utføre forberedende resett i henhold til interne instrukser.

3. Når det ene av to anleggsområder som ligger inntil hverandre i grensen mellom strekning med og uten ERTMS oppheves, skal hovedsikkerhetsvakten informere hovedsikkerhetsvakten på gjenværende anleggsområde om at det andre anleggsområdet er opphevet.

10.31-BN Testområde i anleggsområde på strekning med ERTMS

1. Før opphevelse av anleggsområde-jernbane kan det foretas testkjøring for testing av signalanlegg. Før testkjøringen skal hovedsikkerhetsvakten forsikre seg om at alle arbeider er avsluttet og informere toglederen om at anleggsområde-jernbane nå er område for testkjøring.

2. Hvordan kjøringen skal foregå avtales mellom føreren og toglederen.

3. Testtoget framføres med kjøretillatelse i ERTMS-systemet og skal framføres med halv sikthastighet. Dersom det likevel er behov for å kjøre med høyere hastigheter, må det utføres en egen risikovurdering.

4. Rapport om kjøring forbi stoppskilt eller baliser skal ikke skrives i de tilfeller der slik kjøring har vært tilsiktet.

5. Etter at testkjøringen er avsluttet, kan hovedsikkerhetsvakten oppheve anleggsområdet.

VI. Spesielt om visitasjon til fots

10.32-BN Visitasjon til fots på strekning med fjernstyring

1. Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte toglederen og oppgi nøyaktig posisjon for hvor visitasjonen starter og i hvilken retning den skal foregå.

a) Dersom det er sporfelt skal hovedsikkerhetsvakten legge kontaktmagneter på sporet en kort stund slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret.

b) Dersom det er akseltellere skal nøkkel for sikring av arbeidsområde(ne) frigis og tas ut av nøkkelskap en kort stund slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret.

c) Dersom det er spor eller strekning der signal 1A/1B «Stopp» benyttes, kan hovedsikkerhetsvakten unnlate å sette opp signal 1A/1B «Stopp». Toglederen eller togekspeditøren skal underrettes dersom sikringen fjernes eller signaler ikke settes opp.

2. Toglederen skal sperre strekningen eller sporet før tillatelse til visitasjon gis. Blokkstrekningen skal sperres på begge sider. Det er kun tillatt å visitere én strekning mellom to stasjoner om gangen. Linjeblokken skal om mulig være nøytral. All automatikk og magasinerte togveier på de nærmeste stasjonene skal være deaktivert.

3. Når strekningen er sperret, skal toglederen informere hovedsikkerhetsvakten, og hovedsikkerhetsvakten skal bekrefte informasjonen. Toglederen skal registrere hovedsikkerhetsvaktens navn og telefonnummer på grafisk rute.

4. Dersom hovedsikkerhetsvakten er alene, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen hvert 20. minutt, dersom annet ikke er avtalt. Blir toglederen ikke kontaktet innen dette tidsrommet, og toglederen ikke får kontakt med hovedsikkerhetsvakten, skal toglederen iverksette søk etter vedkommende.

5. Når visitasjonen er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å melde strekningen klar for tog. Toglederen skal oppheve sperringen.

10.33-BN Visitasjon til fots på strekning med togmelding

1. Bestemmelsene i punkt 10.32 gjelder, med unntak av at hovedsikkerhetsvakten skal kontakte togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon. Der det er sporfelt kan kontaktmagneter brukes for verifikasjon.

2. Togekspeditørene skal sperre strekningen.

10.34-BN Visitasjon til fots på strekning med ERTMS

1. Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte toglederen og oppgi nøyaktig stedsangivelse og kilometer for hvor visitasjonen starter og i hvilken retning den skal foregå. All automatikk og magasinerte togveier skal være deaktivert.

2. Toglederen skal sperre strekningen ved å opprette arbeidsområde der visitasjonen skal foregå.

3. Ved bruk av nøkkel for sikring: Toglederen skal frigi nøkkel for sikring av arbeidsområdet og hovedsikkerhetsvakten skal ta nøkkelen ut en kort stund, slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret. Dersom hovedsikkerhetsvakten er alene, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen hvert 20. minutt, dersom annet ikke er avtalt. Blir toglederen ikke kontaktet innen dette tidsrommet, og toglederen ikke får kontakt med hovedsikkerhetsvakten skal toglederen iverksette søk etter vedkommende.

4. Ved bruk av håndholdt terminal: Toglederen skal frigi for sikring, og hovedsikkerhetsvakten skal sikre med håndholdt terminal for hele perioden det skal foretas visitasjon.

5. Toglederen skal registrere hovedsikkerhetsvaktens navn og telefonnummer på grafisk rute.

6. Når visitasjonen eller lignende er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å melde strekningen klar for tog. Toglederen skal oppheve sperringen.

VII. Spesielt om disponering for arbeidstog

10.35-BN Generelt om disponering for arbeidstog

1. Ved disponering for arbeidstog skal det fremgå av ruten hvordan kjøringen skal foregå.

2. Alt arbeid skal foregå i forbindelse med, og i umiddelbar nærhet til, arbeidstoget. Ved behov for å utføre arbeid med personale eller utstyr som ikke fraktes med arbeidstoget, kan dette kun skje etter avtale med føreren. Hvis det må utføres arbeid som ikke foregår i forbindelse med kjøringen av arbeidstoget, skal det opprettes anleggsområde-jernbane.

10.36-BN Disponering for arbeidstog på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

1. Toglederen eller togekspeditøren skal sperre strekningen etter at arbeidstoget har kjørt ut på strekningen hvis dette er mulig.

2. Arbeidstog kan på strekning med togmelding kjøre flere ganger ut fra eller inn til de betjente stasjonene på samme avgangsmelding i disponeringsperioden.

3. Føreren skal melde fra til toglederen eller togekspeditøren når disponeringen er avsluttet.

4. Et arbeidstog kan bestå av ett kjøretøy eller flere kjøretøy som går sammenkoblet hele tiden.

10.37-BN Disponering for arbeidstog på strekning med ERTMS

1. Dersom arbeidstoget ved disponering skal kjøre frem og tilbake på linjen eller på spor eller område på stasjon, skal arbeidstoget være i skiftemodus (SH-modus).

2. Dersom det i skiftemodus (SH-modus) inne på stasjon er behov for å kjøre inn i sikkerhetssonen, eller fram og tilbake i sikkerhetssonen, skal arbeidet skje ved at det opprettes anleggsområde-jernbane som dekker sikkerhetssonen.

3. Ut fra og inn til stasjonene skal arbeidstoget kjøres som tog.

4. Når disponeringen for kjøring av arbeidstog er avsluttet, skal føreren melde fra til toglederen om det.

5. Et arbeidstog kan bare bestå av ett kjøretøy, eller av flere kjøretøy som går sammenkoblet hele tiden så lenge det ikke er i skiftemodus (SH-modus).

VIII. Spesielt om avstengt område

10.38-BN Avstengt område

1. På avstengt område utføres arbeid uten hovedsikkerhetsvakt. Følgende betingelser må være oppfylt:

a) utført risikovurdering konkluderer med akseptabel risiko,

b) gjeldende strekning eller område er helt stengt av ved hjelp av en fysisk barriere, slik at det er fysisk umulig for et kjøretøy å kjøre inn på eller ut fra strekningen eller området, og dessuten

c) planlagte aktiviteter i området eller på strekningen ikke kan komme i konflikt med trafikkert spor direkte eller indirekte gjennom funksjonalitet i sikringsanlegg.

2. Ved iverksettelse og avslutning av avstengt område gjelder reglene for disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane. Hovedsikkerhetsvakten skal informere toglederen eller togekspeditøren om at avstengt område er iverksatt og at øvrige spor er klare for kjøring av tog. Sikringstiltakene fjernes først når sporet eller området åpnes igjen.

3. Den fysiske barrieren skal være

a) sporsperre som sperrer sporet,

b) sviller som er lagt over sporet,

c) spor som er fjernet eller

d) annen fysisk hindring som hindrer kjøretøy i å komme inn på eller ut av området.

4. På dobbeltsporet strekning skal det også etableres en fysisk hindring mot det andre sporet. Tiltak for øvrig skal besluttes med bakgrunn i risikovurderingen.

5. Det skal oppnevnes en kontaktperson for det avstengte området i kunngjøringen. Kontaktpersonen skal kunne nås av toglederen eller togekspeditøren ved behov, og skal være utstyrt med togradio. Ved bytte av kontaktperson skal toglederen eller togekspeditøren informeres.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.