Spørsmål og svar : Arbeid i spor


September 2020

Hvilken ordlyd skal brukes i forbindelse med oppstart av arbeid i spor på stasjon uten utkjørhovedsignal - TJN 10.7 pkt. 1 a) eller pkt. 1 c)?

Ved disponering av stasjon+strekning hvor signalmontør skal foreta generisk arbeid på teknisk utstyr utenfor sporet, er det greit at han kortslutter sporavsnittene i relerommet?


August 2020

Når brukes ordlyden for sikring og sperring ved anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og sporfelt, når kontaktmagneter settes på?


Hvordan lyder samtalen ved oppstart av arbeider i spor, der Txp står for sikring for hovedsikkerhetsvakt?

Hvor står definisjonen på hovedsikkerhetsvakt?

Ved disponering på strekning med togmelding etter at tog har passert arbeidsstedet. Kan HSV ta med tilstøtende stasjon i samme ordlyd og disponering?

Ved disponering av strekning og stasjon samtidig, kan strekning og stasjon tillates disponert i en og samme ordlyd?

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.