Utførelse av skifting

Ledelse av skifting

Skifting skal ledes av en skifteleder. Skiftelederen skal påse at sikkerheten ivaretas under skiftingen.

Føreren er skifteleder med mindre annet er bestemt av jernbaneforetaket. Bane NOR kan bestemme at skiftelederen skal være eget personale.

Skiftelederen skal;

  • orientere skiftebetjeningen og andre som deltar i skiftingen om forhold som har betydning for utførelsen av skiftingen, herunder om det skiftes med elektrisk trekkraftkjøretøy på spor med jordingsbryter som normalt skal være utkoblet
  • påse at arbeid med på- eller avlastning som foregår på spor hvor det skal foretas skifting blir avsluttet og orientere om at arbeidet ikke må ta til før det er gitt beskjed om at skiftingen er avsluttet
  • sørge for at skiftingen blir utført forsvarlig
  • holde seg underrettet om toggangen

(TJN 3.4 Ledelse av skifting)

Kommentarer:

Kommunikasjonssystem

Toglederen og skiftelederen skal kommunisere over togradio. Ved innhenting av tillatelse til skifting eller ved avslutning av skifting, skal togekspeditøren og skiftelederen bruke togradio dersom de ikke kommuniserer direkte.

Dersom de som deltar i skiftingen bruker et eget kommunikasjonssystem (skifteradio), skal dette ha funksjoner som gjør at kommunikasjonen kun kan foregå mellom dem som deltar i skiftingen.

På stasjoner og skifteområder der jernbaneinfrastrukturen er utstyrt med GSM-R som skifteradio, skal den brukes og skiftet skal være innlogget med eget funksjonelt skiftnummer eller tognummer før oppstart av skifting. Toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren skal tildele funksjonelt skiftnummer.

Dersom tog som skifter underveis benytter togradio under skifting, skal kommunikasjonen foregå ved bruk av punkt til punkt samtale.

Togradio skal brukes ved kommunikasjon med skiftekoordinatoren, unntatt når kommunikasjonen skjer direkte.

(TJN 3.5 Kommunikasjonssystem)

Kommentarer:

Skifting på stasjon

Det skal ikke skiftes nærmere stasjonsgrensen enn 20 meter, eller til eventuelt signal som begrenser skiftelengden.

Når det på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skiftes på det sporet hvor tog ventes, skal

  • vedkommende hovedsignal eller enkelt innkjørsignal vise signal 20 «Stopp», eller
  • enkelt innkjørsignal ikke være frigitt for stilling av signal fra utvendig stillerapparat

(TJN 3.7 Skifting på stasjon)

Skifting inne på sidespor

Ved skifting inne på et sidespor skal det sikres at skiftet ikke kan komme inn på den blokkstrekningen sidesporet grener ut fra.

(TJN 3.8 Skifting på sidespor)

Skifting ved planovergang

Skifting over planoverganger og langs plattform

Ved skifting over planoverganger har skiftelederen ansvar for at overgangen sikres i den grad det er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Finnes veisikringsanlegg, skal anlegget brukes.

Ved skifting langs plattformer, over plattformoverganger og på sporområder hvor det foregår allmenn ferdsel, har skiftelederen ansvar for å sette i verk bevoktning.

Ved langvarig skifting over planovergang skal skiftelederen av og til avbryte skiftingen slik at veifarende kan komme fram.

(TJN 3.21 Skifting over planoverganger og langs plattform)

Skift som skal til sted mellom innkoblingsfelt og planovergang

Fører av skift som skal til sted mellom innkoblingsfelt og planovergang, skal sørge for å oppheve sperringen mot veien.

(TJN 3.22 Skift som skal til sted mellom innkoblingsfelt og planovergang)

Skifteutførelse

Skiftebevegelser

Skifting kan utføres på følgende måter:

  • vogner som er tilkoblet trekkraftkjøretøy skyves eller trekkes.
  • vogner som ikke er tilkoblet trekkraftkjøretøy ruller ved hjelp av egen tyngde ved at de slippes (slipping), skyves i gang av trekkraftkjøretøy (renn), fires ved at håndbremser betjenes (firing) eller trekkes ved bruk av skiftetau.

Slipping og renn skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 10 ‰, eller der vognen kan komme ut i slikt fall. Firing skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 18 ‰. Ved firing må vognene være sammenkoblet og ikke ha mer enn totalt 10 aksler.

(TJN 3.6 Skiftebevegelser)

Skifting på område med høyt skiftesignal

Der høyt skiftesignal er satt opp, skal skifting i området signalet gjelder for ikke foregå uten at signal 42 «Skifting tillatt» vises. Dersom skiftebevegelsen dekkes av flere høye skiftesignaler, skal alle samtidig vise signal 42 «Skifting tillatt». Dersom en skiftebevegelse er påbegynt med dette signalet skal toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren ikke ta signalene tilbake før det er avklart med skiftelederen.

Høyt skiftesignal som gjelder der det er sentralstilte sporveksler og/eller sporsperrer, betjent av togekspeditøren eller driftsoperatøren, skal ikke vise signal 42 «Skifting tillatt» mens sporvekselen eller sporsperren omlegges fra stillerapparatet. Signalet skal ikke vises før sporvekselen eller sporsperren er kommet i kontroll i riktig stilling.

(TJN 3.15 Skifting på område med høyt skiftesignal)

Signalgiving og kontroll av skifteveien

Skift skal ikke settes i bevegelse før signalgiveren har gitt signal 10A eller 10B «Kjør fram» eller signal 11A eller 11B «Bakk». Signalgiveren eller føreren skal ha skifteveien under oppsikt. Dersom det ikke brukes skifteradio, skal signalgiveren være synlig for føreren. Brukes skifteradio, skal det tydelig fremgå hvem signalene gis til.

Signalgiveren skal kontrollere at sporvekslene ligger riktig før skiftet kjører over dem. Dersom føreren er foran i skiftet skal føreren kontrollere dette.

Dersom det ikke er signalgiver til å gi signal, skal føreren være foran i skiftet i kjøreretningen. Føreren og den som betjener sikringsanlegget kan på forhånd avtale at føreren kan flytte skiftet dersom høyt skiftesignal viser signal 42 «Skifting tillatt», eller dersom dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».

Skift som får signal 43 «Kjøring forbudt» eller ikke får signal i dvergsignal, eller signal 41 «Skifting forbudt» eller ikke får signal i høyt skiftesignal, kan fortsette etter å ha innhentet tillatelse.

(TJN 3.13 Signalgivning og kontroll av skifteveien)

Skifting med radiostyrt skiftelokomotiv

Når det skiftes med radiostyrt skiftelokomotiv, gjelder bestemmelsene for signalgiver tilsvarende for føreren så langt de passer.

(TJN 3.2 Skifting med radiostyrt skiftelokomotiv)

Kommentarer:

Skifting med flere skiftelag samtidig

Dersom flere skiftelag fra samme jernbaneforetak utfører skifting samtidig på samme skifteområde, skal skiftelederne avtale hvordan skiftingen skal foregå.

Skiftelederen i hvert lag skal hele tiden holde seg underrettet om hvor de andre skiftelagene befinner seg. Dersom to skift skal kjøre over samme sporveksel, har det skiftet som sporvekselen ligger riktig for forkjørsrett. Det andre skiftet skal stoppe foran middel.

Prioritering av sportilgang gjøres av en skiftekoordinator, som utpekes av Bane NOR. Skiftekoordinator kan også være toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren. Skiftekoordinatoren skal avgjøre prioriteringen av skiftingen mellom skiftelagene der det er nødvendig. Der skiftingen gjentas på samme måte gjennom ruteordningen, skal slik prioritering avtales på forhånd.

(TJN 3.14 Skifting med flere skiftelag samtidig)

Særskilte farer for skiftebetjeningen

Master, pilarer, brukar mv. som unntaksvis må settes opp nærmere sporet enn bestemt i Bane NORs tekniske regelverk, og som anses å være farlig for personalet, er merket med gule og sorte felt, eller har mastevarsler i form av fjærende stropper. Det samme gjelder andre faste gjenstander som midlertidig settes opp på samme måte. Bane NOR underretter jernbaneforetakene om hvor det er oppsatt mastevarsler.

Utstyr som brukes under skifting skal oppbevares på bestemt sted slik at det ikke ligger i eller ved sporet og representerer en fare for skiftebetjeningen. For enkelte stasjoner og områder kan det være utarbeidet spesielle forsiktighetsregler for skifting.

(TJN 3.16 Særskilte farer for skiftebetjeningen)

Hastighet

Hastigheten under skifting skal tilpasses signalgivingen og forholdene forøvrig, og skal ikke overskride 40 km/t.

Hastigheten under skifting skal ikke overskride 5 km/t når kjøretøy går i butt.

Hastigheten under skifting skal ikke overskride 30 km/t når skiftelokomotivet radiostyres.

Ved kjøring inn i, ut av og i lokomotivstaller, er største hastighet 10 km/t.

(TJN 3.17 Hastighet)

Bruk av bremser

Et skift skal til enhver tid ha tilstrekkelig bremsekraft til å kunne stoppe i største fall på skifteområdet.

For å bremse et skift skal trekkraftkjøretøyets brems, vognenes trykkluftbrems eller betjente håndbremser brukes. For å bremse vogner som rennes eller slippes kan bremsesko eller bremseanordning i sporet brukes.

Innkoblet trykkluftbrems eller betjente håndbremser på vogner skal kontrolleres før skiftet flyttes.

Skift som kan komme i bevegelse i fall ut på linjen, skal ha betjent håndbrems, virksom trykkluftbrems på ytterste vogn eller betjent trekkraftkjøretøy mot fallet.

Ved bruk av skiftetau skal vogner som ikke er utstyrt med tilstrekkelig antall betjente håndbremser kun trekkes mot avbremset kjøretøy, betjent trekkraftkjøretøy eller buttspor.

(TJN 3.18 Bruk av bremser)

Kommentarer:

Igjensetting og hensetting

Igjensetting av skift

Skift kan settes igjen i et togspor eller et hovedspor (igjensetting). Skiftebetjening skal bevokte bremsingen ved ytterste ende i fallretningen.

Skiftet skal sikres med håndbremser, parkeringsbremser og/eller bremsesko før trekkraftkjøretøyet kobles fra, slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse. Skift uten trekkraftkjøretøy skal ikke igjensettes i fall over 18 ‰.

Skift uten tilkoblet trekkraftkjøretøy kan likevel stå i inntil 40 minutter uten bevoktning hvis skiftet er en trykkluftbremset togstamme eller del av togstamme og denne har en bremseprosent for trykkluftbremsen på minst 40. I slike tilfeller skal trykkluftbremsen tilsettes ved at en koblingskran åpnes og beholdes i åpen stilling.

(TJN 3.19 Igjensetting av skift)

Hensetting av skift

Skift som skal settes bort for ubestemt tid (hensetting), skal settes innenfor sporsperre, avledende sporveksel eller på skifteområde innenfor middel for nabospor.

Skift som hensettes skal sikres med håndbrems, parkeringsbrems og/eller bremsesko slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse.

Hele vognkassen, eller hele lasten ved åpen vogn med gods som rager ut over vognens ende skal være innenfor middel. Kjøretøy som skal hensettes på samme spor skal om mulig skiftes inntil hverandre. Alt av kjøretøy som skiftes inntil hverandre, skal kobles sammen. Den ytterste vognen i en slik vognrekke, og om nødvendig flere, skal være forsvarlig avbremset med håndbrems eller parkeringsbrems slik at kjøretøy ikke kan komme i bevegelse. Kjøretøy uten håndbrems eller parkeringsbrems som unntaksvis må plasseres ytterst på hensettingssporet, skal sikres mot å komme i bevegelse ved hjelp av bremsesko. Hvis det ikke er mulig eller hensiktsmessig å skifte vogner på samme spor inntil hverandre, skal hver enkelt vogn eller vogngruppe være sikret på samme måte som nevnt over. Ved hensetting av vogner på spor hvor det er planovergang, skal det være mellomrom mellom vognene ved overgangen, slik at overgangen ikke sperres.

Kjøretøy som hensettes på en elektrifisert strekning skal plasseres på ikke-elektrifisert spor, eller på spor hvor jordingsbryteren for kontaktledningen er frakoblet og jordet. Det er utarbeidet lokal instruks om hvem som skal varsles når kjørestrømmen kobles inn eller ut følges. Unntatt fra dette er stasjonsområder eller sporgrupper der det foreligger egne bestemmelser som er angitt i strekningsbeskrivelsen, eller det er gitt tillatelse av Bane NOR for kontaktledningsanlegget. Jernbaneforetak som ønsker å hensette kjøretøy på spor som ikke er angitt i strekningsbeskrivelsen, skal ta dette opp med Bane NOR. Jernbaneforetak som unntaksvis skal hensette kjøretøy under spenningsførende kontaktledning på spor som ikke omfattes av bestemmelser som tillater dette, skal sørge for vakthold.

(TJN 3.20 Hensetting av skift)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.