Tillatelse til skifting

På strekning med fjernstyring og på strekning med ERMTS kan toglederen gi tillatelse til skifting i togspor, og inn på og ut fra sidespor. På strekning med togmelding og på grensestasjon kan togekspeditøren gi tillatelse til skifting i togspor, og inn på og ut fra sidespor.

(TJN 3.3 Tillatelse til skifting)

Strekning med fjernstyring

Tillatelse til skifting i togspor på stasjon

Skiftelederen skal på strekning med fjernstyring innhente tillatelse til skifting i togspor på stasjon ved å ringe toglederen fra stasjonen.

Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets eller skiftets nummer eller eget telefonnummer og hvilken stasjon eller hvilken del av en stasjon det bes om tillatelse til skifting på.

Toglederen skal bekrefte hvilken stasjon eller hvilken del av en stasjon tillatelsen er gitt for. Toglederen skal enten stille skifteveier eller frigi stasjonen for lokal skifting slik at sporveksler og sporsperrer kan betjenes ved sporvekselen eller sporsperren.

På angitte stasjoner kan føreren flytte skiftet når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».

(TJN 3.9 Tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring)

Interne bestemmelser

Toglederen skal ikke frigi for skifting uten anmodning fra skiftelederen, og skal kontrollere at alle dekningsgivende hovedsignaler viser «Stopp» før det frigis for skifting. Hvis hovedsignalene ikke viser «Stopp», skal skifting ikke foretas.

Før kjøring inn på private spor på stasjoner hvor andre enn Bane NOR har ansvaret for trafikkstyringen, skal toglederen innhente tillatelse fra den som har ansvaret for trafikkstyringen på det private sporet før kjøring inn på det eller før det frigis for skifting.

Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor

Skiftelederen skal innhente tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring ved å ringe toglederen fra sidesporet.

Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvilket sidespor det bes om tillatelse til å skifte inn på og/eller ut fra.

Toglederen skal bekrefte hvilket sidespor tillatelsen er gitt for, og frigi sidesporet.

(TJN 3.10 Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring)

Interne bestemmelser

Før kjøring inn på private sidespor hvor andre enn Bane NOR har ansvaret for trafikkstyringen, skal toglederen innhente tillatelse fra den som har ansvaret for trafikkstyringen på det private sidesporet før det frigis og skifting kan utføres.

Kommentarer:

Strekning med togmelding og grensetasjon

Tillatelse til skifting i togspor på stasjon

Skiftelederen skal innhente tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med togmelding og på grensestasjon ved å henvende seg til togekspeditøren på stasjonen.

Skiftelederen skal oppgi funksjon, og togets eller skiftets nummer eller eget telefonnummer.

Togekspeditøren skal bekrefte om tillatelse er gitt for hele eller deler av stasjonen. På stasjon med sikringsanlegg skal togekspeditøren enten stille skifteveier eller frigi stasjonen eller deler av stasjonen for lokal skifting, slik at sporveksler og sporsperrer betjenes ved sporvekselen eller sporsperren.

På angitte stasjoner kan føreren flytte skiftet når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».

(TJN 3.11 Tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med togmelding og på grensestasjon)

Interne bestemmelser

Togekspeditøren skal ikke frigi for skifting uten anmodning fra skiftelederen, og skal kontrollere at alle dekningsgivende hovedsignaler, enkle innkjørsignaler eller midlertidige innkjørsignaler viser «Stopp» før det frigis for skifting. Hvis signalene ikke viser «Stopp», skal skifting ikke foretas.

Før kjøring inn på private spor på stasjonen hvor andre enn Bane NOR har ansvaret for trafikkstyringen, skal togekspeditøren eller driftsoperatøren innhente tillatelse fra den som har ansvaret for trafikkstyringen på det private sporet før kjøring inn på det eller før det frigis for skifting.

Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding

Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen oppbevares ved sidesporet på strekning med togmelding, skal skiftelederen innhente tillatelse til skifting ved å ringe togekspeditøren fra sidesporet. Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen for sidesporet oppbevares på stasjonen, skal skiftelederen henvende seg til togekspeditøren på stasjonen.

Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvilket sidespor det bes om tillatelse til å skifte inn på og/eller ut fra.

Togekspeditøren skal bekrefte hvilket sidespor det er gitt tillatelse for, og frigi sidesporet eller utlevere nøkkelen til skiftelederen før toget kjører fra stasjonen.

(TJN 3.12 Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.