Endringsoversikt

Sjekklister togleder - 1.1 Vaktavløsning

Forhold som skal formidles Status
1 Aktuelle kunngjøringer Sjekket
2 Driftsforstyrrelser
- Forsinkede tog
- Kryssingsforandring
- Sporendring
- Ekstratog
Sjekket
3 Arbeid i spor med eventuell frakobling av kontaktledningsanlegget Sjekket
4 Innstillinger av tog/arbeid i spor Sjekket
5 Feil på infrastruktur Sjekket
6 Feil eller begrensninger i tekniske anlegg Sjekket
7 Meldinger/avtaler med nabotogleder eller togekspeditør på grensestasjon Sjekket
8 Spesielle forhold forbundet med togframføringen Sjekket
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.