Sjekklister Togleder - 2.1 Tillatelse til å passere hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal

Obligatorisk med sjekkliste ved hovedsignal

Aktivitet Status
1 Årsak Kartlagt
2 Hindringer i togveien Sjekket
3 Funksjonalitet Sjekket
4 Magasinering og automatikk
- aktuell stasjon
- nabostasjon

Fjernet
Fjernet
5 Strekning (hvis teknisk mulig) Sperret
6 Posisjon til siste tog over strekningen Sjekket (*)
7 Posisjon til første tog i motsatt retning Sjekket (* *)
8 Togvei
- bevegelig kryss-spiss
- sentralstilte sporveksler

Kommunisert med fører
Lagt og om mulig, sikret
9 Planovergang Sikret
10 Hvis forberedende reset inngitt, neste signal i stopp Sjekket (* * *)
11 Togets posisjon
- signal id opp mot stedskode
- funksjonelt nummer i togradio
- grafisk rute eller togbok

Sjekket
Sjekket
Sjekket
12 Kommando KET/KFT Sjekket
13 Tillatelsen på fastlagt formular 1B Formidlet

(*) Skal alltid kontrolleres før tillatelse gis til kjøring ut fra en stasjon og forbi blokksignal. Ved belagt sporavsnitt på strekning med akseltellere skal kontroll alltid utføres før forberedende reset inngis.
(* *) Skal alltid kontrolleres før tillatelse gis til kjøring ut fra en stasjon og forbi blokksignal. På dobbeltsporet strekning uten enkeltsporet drift kan toglederen unnlate å forvisse seg om posisjonen til første tog i motsatt kjøreretning dersom toglederen har kontroll på at dette toget ikke kan komme inn i togveien for det toget det skal gis tillatelse for.
(* * *) Kun på strekning med akseltellere.

Lenke til formular 1B

Ordlyder forbi hovedsignal eller enkelt innkjørsignal

Togleder«Klart for tog….(nr.)forbi….(hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode…(bokstavforkortelse)…(navn) Togleder»
FørerGjentar

Ordlyder forbi dvergsignal

Togleder «Klart for tog/skift …(nr.) forbi …(signalets bokstav og/ eller nummer) med eventuell stedskode (bokstavforkortelse). …(navn) Togleder»
Fører Gjentar

|

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.