Sjekklister Togleder - Standard for kommunikasjon

Presentasjon:

Den som blir oppringt (mottaker) skal si egen funksjon + ID.

Den som ringer (avsender) skal lese tilbake mottakers funksjon + ID, deretter sin egen funksjon + ID.

Funksjon og ID som skal oppgis:

Funksjon ID
Togleder + Navn på trafikkstyringssentral eller banestrekning
Togekspeditør/driftsoperatør + Navn på stasjon eller skifteområde
Fører + Tog + tognummer, eller skift + skiftnummer
Ombordansvarlig + Tog + tognummer
Skifteleder + Skift + skiftnummer
Skiftekoordinator + Stasjon, sidespor eller skifteområde
Signalgiver + Skift + skiftnummer
Planovergangsvakt + Navn på planovergang
Stillverksvakt + Navn på stasjon
Leder for kobling + Navn på elkraftsentral
Hovedsikkerhetsvakt + Eget navn og betegnelsen på den strekningen eller området kunngjøringen gjelder for (stasjon/spor/strekning)
Lokal sikkerhetsvakt + Navn
Leder for el. sikkerhet + Navn

Terminologi:

Mottatt Erkjenne informasjonsmelding, ev. innlede tilbakelesning
Korrekt Bekreftelse på korrekt tilbakelesning
Feil Hvis tilbakelesningen er feil
Rettelse Når man selv oppdager at man har sagt feil
Gjenta Selvforklarende
Snakk sakte/snakk tydelig Selvforklarende
Jeg gjentar Markerer at man skal repetere noe
Hold linjen Selvforklarende
Jeg ringer tilbake Selvforklarende
Du ringer tilbake Selvforklarende
Bekreft Be motparten bekrefte utført handling / oppfattet melding
Bekreft posisjon Rask ordlyd for å forvisse seg om hvor vedkommende er ift. referansepunkt i jernbaneinfrastrukturen
Opphev/annuller For å be motparten se bort fra ordre/kunngjøring/tillatelse
Vent/avvent Be motparten vente på informasjon, tillatelse eller instruks

Terminologi nødanrop:

“Over”Indikerer at man gir ordet videre
Tog … (nød-)stoppBrukes i nødssituasjon for å be tog stoppe
Bryt strømforsyningen på … nåBrukes ved behov for umiddelbart kutt i strømforsyningen
“Nødanrop mottatt”Togleders kvittering for mottatt nødanrop
Togleder opplyser hvordan personell skal forholde seg
“Nødanrop avsluttes”Togleder avslutter nødanropet med følgende ordlyd
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.