Endringsoversikt

Sjekklister Togleder - 3.1 Personer i spor: Melding, søk og påkjørsel

Melding om person(er) i spor

Aktivitet Status
1 Vurder nødanrop Utført
2 Vurder behov for tiltak. Utført
3 Sperre spor/strekning Sperret
4 Ved arbeid i spor kontakt hovedsikkerhetsvakt Utført
5 Tilbakemelding fra fører avgjør videre tiltak eller fjerning av eksisterende tiltak
- Antall førere togleder skal kontakte avhenger av togtetthet, enkelt/dobbeltspor, parallell banestrekning og eventuelt andre forhold
Utført
6 Underrette fører om at toget skal kjøre halv sikthastighet
- oppheve sperring og sikre togvei
- strekningen sperres når toget har kjørt ut på strekningen/inn på sporet
Punktene gjentas inntil situasjonen er avklart
Utført

Søk etter personer i spor På bakgrunn av tilbakemeldingen fra fører skal det vurderes om normal drift kan gjenoppas eller om man skal iverksette søk etter personer.

Sjekklisten tas i bruk når man har besluttet å iverksette søk eller at politiet ber om å iverksette søk.

Aktivitet Status
1 Vurder nødanrop Utført
2 Ut fra tilbakemelding/melding fra politiet - beslutt umiddelbart søk Utført
3 Sperre spor/strekning Sperret
4 Ved arbeid i spor kontakt hovedsikkerhetsvakt Utført
5 Etter avsluttet søk, bekreftelse på at sperringen kan oppheves Mottatt
6 Varsle berørte jernbaneforetak om normal drift Utført

Påkjørsel

Aktivitet Status
1 Nødanrop Utført
2 Foreta eventuelt nødfrakobling Utført
3 Automatikk Fjernet
4 Sperre spor/strekning Utført
5 Varsle etter lokal varslingsliste Utført
6 Bekreft ovenfor redningsetaten at spor/strekning er sperret Utført
7 Etter avsluttet redning, bekreftelse på at sperringen kan oppheves Mottatt
8 Opphev sperringen Utført
9 Varsle berørte jernbaneforetak om normal drift Utført

Kommentarer pkt. 7:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.