Sjekklister Togleder - 2.3 Disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane utrustet med akseltellere

(Med eventuell frakobling av kontaktledningsanlegget)

Sperring av stasjon/spor/strekning

Aktivitet Status
1 Kunngjøringens innhold Sjekket
2 Arbeidsområde/ nøkkelskapnummer Bekreftet
3 Automatikk Fjernet
4 Arbeidsområde Sperret/Sikret
5 Når sikring er iverksatt:
- bekreft sikring av arbeidsområde og tidsrammen for sperringen til hovedsikkerhetsvakt
Utført
6 Tillatelse til frakopling av KL etter anmodning fra leder for elsikkerhet og i henhold til el-sikkerhetsplan og avklare tidsramme Utført
7 Bekreft til leder for kobling at området som skal frakobles i henhold til elsikkerhetsplan er sperret Utført

Opphevelse av sperring

AktivitetStatus
1 Melding om at arbeid i spor er avsluttet Mottatt
2 Melding om at kontaktledningsanlegget er spenningssatt Mottatt
3 Sperring av arbeidsområde/strekning Opphevet


Ordlyder

Ordlyder for sperring
Togleder «… er sperret, sikring kan iverksettes»
Hovedsikkerhetsvakt «Sikring iverksatt»
Togleder «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakt «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»
Ordlyd for oppheving av sperring
Hovedsikkerhetsvakt «Sikring er fjernet og … er klar for tog»
Togleder «Sperringen er opphevet. … er klar for tog»
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.