TSR - Prosess for aktivering av oppstått TSR (1)

TSR prosess for aktivering (1)

TSR - Prosess for aktivering av oppstått TSR (2)

TSR – Beskrivelse av trinn i prosess for aktivering (Avsnitt og pkt. i instruks i parentes (00-00))

 1. - (10-02) Utfylt TSR-skjema (Skjema 1) sendes til signalmontør for registrering og utfylling av skjema 2; «Innmelding av midlertidige
 2. - Endringer i jernbaneinfrastruktur, STY-603222»
 3. - Ingen aksjon
 4. - (11-03) Signalmontør foretar mottakskontroll av skjema, sjekker spesielt ytre ramme for å kontrollere at TSR legges inn på riktig sted
 5. - (11-04/05) Prosjektering og sidemannskontroll av prosjektering. Skjema 2 fylles ut.
 6. - (11-06/07) Opprettelse i RBC og sidemannskontroll av innmatede data. Klargjøres for aktivering.
 7. - 6a: (11-08) TSR-ID påføres både skjema 1 og skjema 2. Skjema 2 med skjema 1 som vedlegg sendes togleder og arkiveres. Kopi sendes
 8. - Sportilgangskoordinator. Signalmontør oppretter dialog med togleder for orientering om detaljer i TSR og avtaler tid for kontroll.
 9. - Noterer navn på aktuell togleder i skjema 1.
 10. - 7a: (11-08) Togleder videresender skjema 2 med skjema 1 som vedlegg til ruteplanlegger og avklarer detaljer for aktivering med
 11. - Ruteplanlegger
 12. - (12-02) Togleder utarbeider kunngjøring om TSR i FIDO
 13. - Ingen aksjon
 14. - (13-02) Togleder får bekreftelse på at kunngjøring er lest
 15. - (13-03) TSR aktiveres
 16. - (13-04) TSR kontrolleres av signalmontør
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.