Instruks for resetting av akseltellere

1. Hensikt og omfang

Instruksen har til hensikt å sikre at sporavsnitt overvåket av et akseltellersystem har korrekt tilstand “fritt” eller “belagt” etter at feilretting eller vedlikeholdsoppgaver på akseltellersystemet er gjennomført. Bruk av instruksen kan innebære resetting av akseltellersystemet. Bruken av såkalt “direkte resetting” er begrenset til arbeid utført i henhold til herværende instruks.

Instruksen omfatter akseltellersystemer benyttet for deteksjon av rullende materiell på stasjoner og på linjen.

Feil i, eller feilaktig håndtering av, akseltellersystemets utvendige utstyr (tunerenheter/hjuldetektorer) vil kunne berøre ett eller to sporavsnitt slik at disse går utilsiktet til tilstand “belagt”.

Feil i, eller feilaktig håndtering av, sentral datautrustning (evalueringsdatamaskin) vil kunne berøre alle sporavsnitt som systemet kontrollerer, slik at disse går utilsiktet til tilstand “belagt”.

Med “feil” menes i denne sammenheng teknisk feil som medfører at sporavsnitt går utilsiktet til tilstand “belagt”. Med “feilaktig håndtering” menes i denne sammenheng en personlig handling, eller utelatelse av en sådan, som resulterer i det samme.

Ved planlagt vedlikeholdsarbeid på et akseltellersystem skal de sporavsnitt det skal arbeides på ikke være belagt av rullende materiell når arbeidet påbegynnes og mens arbeidet pågår. I tillegg skal det forhindres at rullende materiell kjøres inn i de aktuelle sporavsnittene.

Dette vil forenkle arbeidet med å komme tilbake til en normal driftssituasjon fordi sporavsnitt berørt av arbeidet vil ha samme tilstand (“fritt”) før arbeidet blir påbegynt og etter at det er avsluttet.

2. Begrensning i bruk av funksjonen direkte resetting

Funksjonen “direkte resetting av sporavsnitt” i akseltellersystem tillates kun benyttet ved feilretting eller vedlikehold av akseltellersystemet.

3. Forutsetninger

Det forutsettes at vanlige rutiner for etablering av arbeidsområder før arbeidet igangsettes følges TJN/TEØ Kap. 8, Arbeider i spor.

Togleder iverksetter om nødvendig umiddelbart signalstopp dersom det oppstår mistanker om at feil sporavsnitt kan være resatt.

Mislykket resetting krever at prosedyren gjentas fra begynnelsen.

Resetting av flere sporavsnitt krever at prosedyren gjentas for hvert sporavsnitt.

4. Ansvar og myndighet

Det er Banesjef som har det overordnede ansvaret for den/de aktiviteter som beskrives i instruksen. Ansvar og myndighet for de forskjellige aktører beskrives i pkt. 3.

5. Arkivering

Utfyltformular 1-D arkiveres av togledere i henhold til eksisterende rutiner.

6. Beskrivelse ved vedlikehold

Flytskjema for aktivitetene beskrevet i dette avsnittet er gitt i avsnitt 9.

6.1 Kontroll før arbeid igangsettes

Alle sporavsnitt som berøres av arbeidet skal være frie, og sperres før arbeidet igangsettes.

6.2 Utførelse av direkte resetting

Etter at vedlikeholdsarbeidet er avsluttet kan direkte resetting utføres i henhold til prosedyrene i avsnitt 7.2.1.1 og 7.2.1.2, men punktene som har å gjøre med visitasjon, henholdsvis punkt 5, 4 og 5 i prosedyren for nøkkelbasert resetting, prosedyren for ØØL og prosedyren for Thales signalanlegg, kan utelates.

7. Beskrivelse ved feilretting

Flytskjema for aktivitetene beskrevet i dette avsnittet er gitt i avsnitt 9.

7.1 Kontroll før feilretting igangsettes

For å sikre at arbeidet ikke berører andre sporavsnitt enn det som er planlagt, og for raskest mulig å sette sporavsnitt som det skal utføres arbeid på tilbake til tilstand “fritt” etter arbeidets avslutning, skal følgende kontrolleres før arbeid påbegynnes:

 • Hvilke sporavsnitt feilrettingen omfatter.

Informasjon om arbeidets art og omfang skal meddeles togleder, og arbeidet skal ikke igangsettes før tillatelse til dette er gitt av togleder og aktuelle sporavsnitt er sperret.

7.2 Kontroll etter at arbeid er avsluttet

Når arbeidet med akseltellersystemet er avsluttet, skal akseltellersystemets berørte sporavsnitt ha korrekt tilstand (“fritt”/“belagt”).

7.2 Fritt sporavsnitt ved direkte resetting

Dersom et sporavsnitt har tilstand ”belagt” etter at arbeidet er avsluttet og er kontrollert fritt for rullende materiell, kan det aktuelle sporavsnittet settes til tilstand ”fritt” ved direkte resetting.

Kontroll av et sporavsnitts tilstand (fritt”/“belagt”) skal gjennomføres ved visuell kontroll, og i samråd med togleder, for å sikre at tog ikke kjører inn i området fra det er kontrollert visuelt fritt og fram til akseltellersystemets sporavsnitt har samme tilstanden fritt”. Før kontrollen påbegynnes, skal togleder kontaktes og togleder skal sperre det aktuelle sporavsnittet. Sporavsnittet skal være sperret frem til akseltellersystemets sporavsnitt har tilstanden “fritt”. Ref. STY-602273/STY-602905 (ERTMS).

7.2.1.1. Fritt sporavsnitt ved direkte resetting på strekninger med nøkkelbasert resettingsfunksjon

For å sikre at riktig sporavsnitt blir resatt, skal utførelsen av direkte resetting involvere to signalmontører og følgende prosedyre (stegene utføres i den angitte rekkefølgen):

 1. Signalmontørene møtes ved det aktuelle sporavsnittet og blir enige om hvilket sporavsnitt som skal resettes.
 2. Togleder sperrer det aktuelle sporavsnittet
 3. Signalmontørene møtes i relerommet og blir enige om hvilken resettingsnøkkel som skal benyttes.
 4. Den ene signalmontøren går ut til det avtalte sporavsnittet, mens den andre signalmontøren blir igjen i relerommet.
 5. Signalmontøren ute ved sporavsnittet foretar visitasjon av hele sporavsnittet for å kontrollere at sporavsnittet er fritt for rullende materiell.
 6. Signalmontøren ute ringer til signalmontøren i relerommet og bekrefter at sporavsnittet er fritt for rullende materiell.
 7. Signalmontøren i relerommet ringer togleder og bekrefter at sporavsnittet er visitert og kontrollert fritt for rullende materiell, og ber om tillatelse til å foreta direkte resetting av sporavsnittet.
 8. Togleder og signalmontøren i relerommet fyller ut hvert sitt eksemplar av formular 1-D.
 9. Togleder kontrollerer at det aktuelle sporavsnittet er sperret, og gir deretter tillatelse til resetting.
 10. Signalmontøren i relerommet resetter sporavsnittet.
 11. Togleder og signalmontøren i relerommet kontrollerer at riktig sporavsnitt er resatt.
 12. Togleder opphever sperringen av sporavsnittet.

7.2.1.2 Fritt sporavsnitt ved direkte resetting akseltellere ØØL, ERTMS

Følgende betingelser må være oppfylt:

- Ved fjernstyrt stasjon: Tilgang til teknikerterminal for EBICOS TCS.
- Ved stasjonsstyrt stasjon: Tilgang til teknikerterminal for EBICOS LOP

Signalmontør tar teknikerterminal med seg ut til sporavsnittet som skal resettes.

For å sikre at riktig sporavsnitt på Østfoldbanens Østre Linje blir resatt, skal utførelsen av direkte resetting involvere to signalmontører og følgende prosedyre (stegene utføres i den angitte rekkefølgen):

 1. Signalmontørene møtes ved det aktuelle sporavsnittet og blir enige om hvilket sporavsnitt som skal resettes.
 2. Togleder sperrer det aktuelle sporavsnittet,
 3. Den ene signalmontøren logger inn via fjernaksess på EBICOS teknikerterminal og identifiserer aktuelt og sperret sporavsnitt på skjermbildet. Begge signalmontørene bekrefter at riktig sporavsnitt er identifisert på skjermbildet.
 4. Signalmontøren ute ved sporavsnittet foretar visitasjon av hele sporavsnittet for å kontrollere at sporavsnittet er fritt for rullende materiell.
 5. Signalmontøren ute ved sporavsnittet kommuniserer med signalmontøren med teknikerterminal og bekrefter at sporavsnittet er fritt for rullende materiell.
 6. Signalmontøren med teknikerterminal ringer togleder og bekrefter at sporavsnittet er visitert og kontrollert fritt for rullende materiell, og ber om at kommandoen AFR utføres.
 7. Togleder og signalmontøren med teknikerterminal tar frem og fyller ut hvert sitt eksemplar av formular 1-D.
 8. Togleder kontrollerer at det aktuelle sporavsnittet er sperret, og gir deretter kommandoen AFR (Forberedende resetting på EBICOS).
 9. Signalmontøren med teknikerterminalen gir kommandoen UFR (direkte resetting) innen 55 sekunder etter at togleder ga kommandoen AFR.
 10. Togleder og signalmontøren med teknikerterminalen kontrollerer på hvert sitt skjermbilde at riktig sporavsnitt er resatt.
 11. Togleder opphever sperringen av sporavsnittet.

7.2.1.3 Fritt sporavsnitt ved direkte resetting på strekninger med Thales siganlanlegg

For å sikre at riktig sporavsnitt blir resatt, skal utførelsen av direkte resetting involvere to signalmontører og følgende prosedyre (stegene utføres i den angitte rekkefølgen):

 1. Signalmontørene møtes ved det aktuelle sporavsnittet og blir enige om hvilket sporavsnitt som skal resettes.
 2. Signalmontør kontakter togleder og ber om å få sperret aktuelt sporavsnitt. Togleder sperrer det aktuelle sporavsnittet.
 3. Signalmontørene møtes i teknisk rom. Den ene signalmontøren logger inn på LOP og identifiserer aktuelt og sperret sporavsnitt på skjermbildet. Begge signalmontørene bekrefter at riktig sporavsnitt er identifisert på skjermbildet.
 4. Den ene signalmontøren går ut til det avtalte sporavsnittet, mens den andre signalmontøren blir igjen ved LOP i teknisk rom.
 5. Signalmontøren ute ved sporavsnittet foretar visitasjon av hele sporavsnittet for å kontrollere at sporavsnittet er fritt for rullende materiell.
 6. Signalmontøren ute ved sporavsnittet ringer til signalmontøren i teknisk rom og bekrefter at sporavsnittet er fritt for rullende materiell.
 7. Signalmontøren ved LOP ringer togleder og bekrefter at sporavsnittet er visitert, og kontrollert fritt for rullende materiell, og ber om tillatelse til å foreta direkte resetting av sporavsnittet.
 8. Togleder og signalmontøren ved LOP tar frem og fyller ut hvert sitt eksemplar av formular 1-D.
 9. Togleder kontrollerer at det aktuelle sporavsnittet er sperret, og gir deretter signalmontør ved LOP tillatelse til resetting.
 10. Signalmontøren ved LOP resetter sporavsnittet med kommandoen AR (direkte resetting).
 11. Togleder og signalmontøren ved LOP kontrollerer på hvert sitt skjermbilde at riktig sporavsnitt er resatt.
 12. Togleder opphever sperringen av sporavsnittet.

7.2.2 Fritt spor ved forberedende resetting

Dersom et sporavsnitt antas å ha tilstanden fritt” etter at arbeidet er avsluttet, men det ikke er mulig å visuelt kontrollere at sporavsnittet er fritt for rullende materiell, må forberedende resetting benyttes for det aktuelle sporavsnittet.

7.3 Opphevelse av sperring av spor etter at arbeid er avsluttet

Etter at arbeidet er avsluttet og nødvendige kontroller er gjennomført for å sikre at alle berørte sporavsnitt har korrekt tilstand “fritt”/“belagt”, informerer signalmontør togleder om dette, hvorpå togleder opphever sperring av aktuelle sporavsnitt som var berørt av arbeidet.

7.4 Sikring av akseltellersystemets utvendige komponenter mot skade ved tyngre sporvedlikehold

Ved tyngre sporvedlikehold som for eksempel pakking eller ballastrensing i områder hvor et eller flere av akseltellersystems hjuldetektorer er plassert kan det være behov for å fjerne hjuldetektorer og tunerenheter fra arbeidsområdet for å unngå skade på disse.

Det skal i hvert enkelt tilfelle under planleggingsfasen av arbeidet vurderes hvorvidt det er behov for å fjerne akseltellersystemets utvendige komponenter, eller om det er tilstrekkelig at signalteknisk personell deltar under arbeidet for å følge opp at nødvendige forholdsregler tas slik at komponenter i sporet ikke skades.

Ved demontering av hjuldetektorer vil akseltellersystemets berørte sporavsnitt gå til tilstand “belagt”. Etter at vedlikeholdsarbeidet er avsluttet kan hjuldetektorer og tunerenheter igjen monteres. Akseltellersystemets berørte sporavsnitt må etter arbeidet resettes til tilstand fritt” i henhold til retningslinjer gitt i denne instruks.

8. Rapportering, dokumentasjon, arkivering

All feilretting på akseltellersystemer skal dokumenteres i henhold til gjeldende retningslinjer for signalanlegg.

Figur 1. Kontroll, sperring og sikring av arbeidsområder før vedlikehold eller feilretting igangsettes

Figur 1

Figur 2. Resetting av sporavsnitt etter avsluttet vedlikehold eller feilretting

Figur 2

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.