Utkjørhovedsignal

Utkjørhovedsignal er plassert før middel til nærmeste togspor og gjelder for ett bestemt togspor på stasjoner med sikringsanlegg, dersom det ikke er indre hovedsignaler i utkjørtogveien for hvert togspor.

For stasjoner som ikke er fjernstyrte, gjelder kravet om utkjørhovedsignal for hvert togspor kun for nye signalanlegg eller ved vesentlig endring av eksisterende signalanlegg.

Utkjørhovedsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».

Dersom signal 21 «Kjør med redusert hastighet» kan vises fra felles utkjørhovedsignal for flere spor, skal tog ikke kjøre ut fra eller passere i disse sporene uten at togsporsignal, dvergsignal eller repetérsignal samtidig viser at signalet gjelder for vedkommende spor.

På stasjoner der det er felles utkjørhovedsignal eller der det ikke er utkjørhovedsignal, vises middel ved et 50 cm lyserødt malt felt eller en 20 cm lang lysreflekterende plate, påsatt utvendig på begge naboskinnene i spor som møter eller krysser hverandre eller ved oppsatt signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Et rødt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_1.jpeg

Signal 20B 
«Stopp»

Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.
Et grønt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_3.jpeg

Signal 21 
«Kjør med redusert hastighet»
Toget kan kjøre ut fra eller passere stasjonen
med redusert hastighet i henhold
til bestemmelsene i kapittel 6.
To grønne faste lys 
på loddrett linje. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_4.jpeg

Signal 22 
«Kjør»

Toget kan kjøre ut fra eller passere stasjonen
med største tillatte hastighet.

(TJN 8.11 Utkjørhovedsignal)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.