Innkjørhovedsignal

Innkjørhovedsignal er plassert minst 200 meter utenfor ytterste sentralstilte, motliggende sporveksel på stasjoner med sikringsanlegg.

Innkjørhovedsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt»\\ og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Et rødt blinkende lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_0.jpeg

Signal 20A 
«Stopp»

Stopp minst 20 meter foran signalet, 
eventuelt foran orienteringsstolpen.
Et grønt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_3.jpeg

Signal 21 
«Kjør med redusert hastighet»

Toget kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet
i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
To grønne faste lys 
på loddrett linje. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_4.jpeg

Signal 22 
«Kjør»

Toget kan kjøre inn på stasjonen med 
største tillatte hastighet.

(TJN 8.10 , Innkjørhovedsignal)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.