Forsiktig kjøring

Signal 32 «Forsiktig kjøring» er plassert ved innkjørhovedsignal eller indre hovedsignal der togveien er forkortet, der toget kjører inn i korte buttspor eller der det er andre særlige forhold.

Signal 32 «Forsiktig kjøring» vises samtidig med signal 21 «Kjør med redusert hastighet» i hovedsignalet.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Lysende hvitt kors på mørk bunn. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_24.jpeg

Signal 32 
«Forsiktig kjøring»

Toget skal kjøre forsiktig inn i et togspor.

(TJN 8.19 Forsiktig kjøring)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.