ERTMS-begreper på norsk

Begrepene er hentet fra TSI-OPE tillegg A (versjon 4) pkt. 4.2 «Terms & Abbreviations» og fra Subset-026 kap. 4 «Modes and Transitions» (issue 3.6.0).

Det er tatt med eksempler på referanser til trafikkreglene enkelte steder.

Engelsk Norsk Referanse for norsk begrep TJN Kommentar
TSI-OPE Tillegg A: Table 2: Terms
Acknowledgment Bekreftelse TJN (flere steder)
Applicable speed limit (in SR) Tillatt hastighet TJN (flere steder)
Authorisation for ERTMS train movement Kjøretillatelse (for ERTMS-togbevegelse) TJN (flere steder)
Border crossing Grenseovergang
De-registration Avregistrering TJN 2.21 For GSM-R
Driver Machine Interface (DMI) Førerpanel TJN (flere steder)
Emergency Propelling Area - Dette gjelder RV (reversing)-modus, som verken skal brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
Emergency Stop Order Nødstoppordre TJN 7.5
End of Authority (EOA) Sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA) TJN 1.15
ETCS location marker Stedsskilt Brukes ikke i Danmark, Sverige eller Norge, men brukes i eksisterende ERTMS-togframførings-forskrift.
ETCS on-board ETCS-ombordutrustning/ETCS-ombordsystem TJN 6.10 Forskjellige begreper brukes i trafikkreglene, avhengig av hva som brukes i TSI-OPE tillegg A.
ETCS stop marker Stoppskilt TJN 8.74
ETCS operational train category Togkategori TJN 6.10
Functional Number (GSM-R) Funksjonelt nummer TJN 2.20
GSM-R mode - For modus for tog eller skifting. Begrepet brukes ikke i trafikkreglene.
GSM-R network (Togradio)nettverk TJN 2.20
GSM-R network marker Skilt for togradionettverk Standardisert skilt er fastlagt, men foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene.
GSM-R on board Togets togradio TJN 7.37
Maximum speed for RV - Funksjonen RV (reversing) brukes ikke i Danmark, Sverige og Norge.
Maximum speed for SR Høyeste tillatte hastighet for SR-modus
Movement Authority (MA) Kjøretillatelse (fra systemet)/teknisk kjøretillatelse TJN 1.15
Non stopping area Område der stopp skal unngås
TJN 8.42 I prosjekteringsretningslinjen brukes «Systemaktivert område der fører skal unngå å stanse». Usikkert om funksjonen vil bli brukt.
Override EOA speed Hastighet ved kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA) Ikke direkte brukt i reglene, men det framkommer at det er hel sikthastighet og ev. hastighets-begrensninger som gjelder.
Permitted speed Tillatt hastighet TJN 6.17, 6.18
Proceed aspect Kjørsignal/kjøretillatelse
Propelling - Dette gjelder RV (reversing)-modus, som verken skal brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
Radio communication Radiokommunikasjon TJN 7.49
Radio Block Centre (RBC) Radioblokksentral TJN 1.15
Radio hole Radiohull TJN 8.43 Ikke aktuelt i Norge, siden det ikke planlegges med faste radiohull, og vi heller ikke legger opp til «midlertidige» radiohull, men signal E31 «Ingen radiokontakt» er tatt inn i TJN fra den tidligere ERTMS-togframføringsforskriften.
Registration Registrering TJN 2.20 Gjelder GSM-R.
Release speed Løsehastighet TJN 8.35 (signal E4) «Frislippshastighet» er også benyttet i enkelte dokumenter.
Revocation of MA Annullering av kjøretillatelse TJN 7.24 I TJN brukes begrepet «Annulering av kjøretillatelse». Ved seinere revisjon kan begrepet «Tilbakekalling av kjøretillatelse» eller «Tilbaketrekking av kjøretillatelse» vurderes.
Route book (Førerens) strekningsbok
Securing Sikring (av tog, slik at det ikke begynner å rulle) TJN 7.56
Shunting movement Skift, skiftebevegelse, skifting
Tandem Flere trekkraftkjøretøy i samme tog TJN 6.22
Temporary speed restriction (TSR) Midlertidig hastighetsnedsettelse
Text message Melding (i førerpanelet)
Train data Togdata/data TJN 6.10
Train preparer Føreren/den som klargjør toget TJN 6.10 I TJN brukes «føreren», fordi det er denne funksjonen som registrerer i ombordutrustningen.
Transition Overgang/omkobling TJN 6.15, 6.16
Transition point Systemgrense TJN 7.54
Trip Systemnødbrems TJN 1.15
TSI-OPE Tillegg A: Table 3: Abbreviations
DMI Førerpanelet
EOA Sluttpunkt for kjøretillatelse
ERTMS ERTMS
ETCS ETCS
FS (Modus) Kjøring med full overvåkning (FS-modus)
G Bremsegruppe G
GSM-R Togradio (GSM-R)
LS - Gjelder Limited Supervision, som ikke skal brukes i Norge.
MA Kjøretillatelse (fra systemet)
NL Ikke ledende (lokomotiv) Modus for ekstra trekkraftkjøretøy med egen fører (f. eks. hjelpelokomotiv eller ekstra for-spannslokomotiv), der kjøretøyet er koblet til togets trykkluftbrems, men ikke elektrisk koblet til og styrt fra det ledende trekkraftkjøretøyet (ikke multippelkoblet).
NTC Nasjonalt togkontrollsystem/NTC
OS (Modus) Kjøring på sikt (OS-modus)
P Bremsegruppe P
RBC Radioblokksentral/RBC
RV - RV (reversing)-modus skal verken brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
SH Skiftemodus (SH-modus)
SN SN (nasjonalt system) Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. SN-modus er driftsmodus i nivå NTC.
SR (Modus) Kjøring med særlig ansvar (SR-modus)
STM STM
UN (Modus) Kjøring på uutrustet område (UN-modus) Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. Gjelder nivå 0.
VBC VBC (virtuelt balisedeksel) Foreløpig ikke i bruk i Norge, og usikkert om denne funksjonen blir tatt i bruk ved nasjonal utbygging av ERTMS.
Driftsmodi fra Subset-026 kap. 4 pkt. 4.3.2.1 «List of the modes»
FS (Full Supervision) (Modus) Kjøring med full overvåkning (FS-modus)
OS (On Sight) (Modus) Kjøring på sikt (OS-modus)
SR (Staff Responsible) (Modus) Kjøring med særlig ansvar (SR-modus)
SH (Shunting) Skiftemodus (SH-modus)
UN (Unfitted) (Modus) Kjøring på uutrustet område (UN-modus)
PS (Passive Shunting) (Modus) Passiv skifting (PS-modus)
SL (Sleeping) (Modus) Fjernstyrt (SL-modus) Modus for trekkraftkjøretøy som er fjernstyrt fra et annet trekkraftkjøretøy
SB (Stand By) Klarmodus (SB-modus)
TR (Trip) (Modus) Systemnødbrems (TR-modus)
PT (Post Trip) Modus etter systemnødbrems (PT-modus)
SF (System Failure) Systemfeilmodus (SF-modus)
IS (Isolation) Isolasjonsmodus (IS-modus)
NP (No Power) (Modus) Avslått (NP-modus)
NL (Non Leading) Modus ikke-ledende (NL-modus) Modus for ekstra trekkraftkjøretøy med egen fører, der kjøretøyet er koblet til togets trykkluftbrems, men ikke elektrisk koblet til og styrt fra det ledende trekkraftkjøretøyet (ikke multippelkoblet).
SN (National System) Modus nasjonalt system (SN-modus) Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. SN-modus er driftsmodus i nivå NTC.
RV (Reversing) - RV (reversing)-modus skal verken brukes i Danmark, Sverige eller Norge.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.