Endringsoversikt

Utarbeide driftsoperative kunngjøringer

Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for å utarbeide driftsoperative kunngjøringer om ruter for tog, arbeid i spor og forhold av betydning for framføring av tog, skifting og arbeid i spor. Instruksen skal sikre at kunngjøringer utarbeides og fordeles på en enhetlig måte og i samsvar med overordnede krav.

Målgruppe:

 • Taktisk ruteplanlegger
 • Operativ ruteplanlegger
 • Togleder

Beskrivelse

Jernbaneforetak med tillatelse til å operere på det nasjonale jernbanenettet kan søke om, og få tildelt infrastrukturkapasitet. Oppdatert oversikt over godkjente søkere finnes i gjeldende D-sirkulære.

Ruter som er fastlagt i ruteplanen overføres fra ruteplanleggingsverktøyet TPS til distribusjonsportalen FIDO for kunngjøring. Avtalte tider for sportilgang for større arbeider fastlegges også i ruteplanen og oversikten finnes i ARBIS.

Jernbaneforetakene kan også søke om nye ruter, avbestille eller endre tildelte ruter. Infrastrukturforvalter kan søke om sportilgang for arbeid i spor utenom ruteplanprosessen. Disse behandles som ad hoc-søknader om tildeling av restkapasitet.

Tildelte ruter og sportilgang for arbeid i spor kunngjøres i distribusjonsportalen FIDO. Se tabellen nedenfor.

Kategorier av kunngjøringer

Driftsoperative kunngjøringer er delt i kategorier - se tabellen nedenfor.

1 Ruteinformasjon
Rute for ekstratog
Rute for arbeidstog
Innstilling av tog
Oppheving av innstilling av tog
Endring av planforutsetninger relatert til ruteinformasjon
2 Arbeid i spor
Disponering for arbeid
Disponering for arbeidstog
Anleggsområde-jernbane
Avstengt område
Frakobling av kontaktledningsanlegget
Innstilling av arbeid
3 Infrastrukturforhold
Midlertidig nedsatt kjørehastighet
Midlertidig endring/begrensning i jernbaneinfrastruktur
Varsel om oppmerksomhet på strekningen
Varsel om særskilt oppmerksomhet - beredskapsnivå
Varig endring i jernbaneinfrastruktur
Midlertidig endring av driftsform
4 Annet
Uspesifisert kunngjøring

Kunngjøringer kan utarbeides av både ruteplanlegger og togleder. For mer informasjon og brukermanualer – se https://fido.jbv.no

En kunngjøring kan gjelde for flere toglederområder, og det skal avtales med de andre berørte hvem som skal utarbeide ruten/kunngjøringen.

Strekning med fjernstyring

Det forutsettes at fjernstyringen er virksom. Dersom fjernstyringen på kort varsel må settes midlertidig ut av bruk, skal kunngjøringen annulleres for det aktuelle toglederområdet. Det er toglederområdet hvor fjernstyringen settes ut av bruk som er ansvarlig for dette.

Strekning med togmelding

Det forutsettes at betjeningsforholdene ved stasjonene er kvalitetssikret.

For et utvalg av driftsoperative kunngjøringer er det laget eksempler på tekst. (STY-600159 Anbefalt tekst i driftsoperative kunngjøringer.)

Innhold i kunngjøringer

Alle kunngjøringer skal minst inneholde kunngjøringens ID-nr., dato, klokkeslett, tognummer, strekning/stasjon, hvilket jernbaneforetak den gjelder for eller navn og telefonnummer til hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet.

FIDO ivaretar overordnede krav til hva kunngjøringer minst skal inneholde og genererer disse etter fastsatte regler og maler.

Ruteinformasjon

Ruter utarbeides etter bestemmelsene i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) om “Ruter for tog” med følgende tillegg:

 • Det skal brukes fastsatte forkortelser og tegn. Ref. Brukerveiledning for FIDO.

Arbeid i spor

Disponering for arbeid

Det skal alltid utarbeides en driftsoperativ kunngjøring for planlagt arbeid i spor, og denne skal minst inneholde:

 • Dag og dato
 • Hvilken strekning, spor eller arbeidsområde det skal arbeides på. Hovedspor skal angis på dobbeltsporet strekning
 • Disponeringens tidsrom. Tidsrommet skal angis som: i tiden mellom togene, mellom bestemte tog (ved behov), og/eller tidspunkt for oppstart og avslutning
 • Navn på og togradionummer til hovedsikkerhetsvakten (HSV)

Disponering for arbeidstog

 • Ved behov for disponering av arbeidstog skal det alltid utarbeides en kunngjøring for kjøringen
 • På strekning med fjernstyring benyttes ett tognummer i hele disponeringstidsrommet (for eksempel 53201 i tiden mellom togene fra kl. 08:00 til kl. 15:00)
 • På strekning med togmelding skal det angis nytt tognummer for hvert disponeringstidsrom
 • Ved disponering for arbeidstog på spor/område inne på en stasjon skal det foreligge kunngjøring om kjøringen, og arbeidstoget skal tildeles tognummer
 • Hovedspor skal angis på dobbeltsporet strekning
 • Et arbeidstog kan bare bestå av ett kjøretøy, eller flere kjøretøy som går sammenkoblet hele disponeringstiden

Anleggsområde - jernbane

Det skal alltid utarbeides en kunngjøring for anleggsområde-jernbane, og kunngjøringen skal inneholde:

 • Dag og dato, hvilken strekning som skal defineres som anleggsområde-jernbane og om anleggsområdet blir avgrenset ved bruk av skilt med påskrift «anleggsområde-jernbane» eller ved opprettelse av «sikkerhetssone»
 • Avgrensning ved bruk av skilt: hvor skiltet er plassert, ved angivelse av hvilket hovedsignal/enkelt innkjørsignal (med signalets nummer og/eller bokstav og stasjonens navn) ev. ved dvergsignal eller sporveksel (med nummer og/eller bokstav)
 • Avgrensning ved opprettelse av sikkerhetssone: sikkerhetssonen skal angis som strekningen mellom innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal (med stedskode, signalets bokstav og/eller nummer og stasjonens navn) og minimum frem til utkjørhovedsignal/ytterste sporveksel (nummer og/eller bokstav)
 • Nøyaktig tidsrom. Tidsrommet skal angis som: i tiden mellom togene, mellom bestemte tog ved behov og/eller tidspunkt for oppstart og avslutning
 • Antall trekkraftkjøretøy totalt, og hvor mange av hver type innen hver gruppe, og hvor hvert enkelt trekkraftkjøretøy begynner og slutter kjøring. Dersom flere trekkraftkjøretøy skal kjøres samlet inn eller ut fra anleggsområdet, benyttes kun tognummeret for det første ut- /innkjørende trekkraftkjøretøyet
 • Nødvendige telefonnummer (funksjonelt nummer der det er mulig) til togekspeditørene, hovedsikkerhetsvakten, førerne og foreslått leder for el-sikkerhet
 • Alle trekkraftkjøretøy som skal benyttes på anleggsområde-jernbane skal gis et tognummer i kunngjøringen for arbeidet
 • Ved behov for frakobling skal det angis hvilken elsikkerhetsplan som gjelder

Kunngjøringen skal fordeles til hovedsikkerhetsvakten og foreslått leder for elsikkerhet, til berørte stasjoner og til førere på samtlige trekkraftkjøretøy.

Hovedsikkerhetsvakten skal fordele kunngjøringen til lokale sikkerhetsvakter. Hvis det opprettes flere anleggsområder inntil hverandre skal kunngjøringene for anleggsområdene fordeles til begge hovedsikkerhetsvaktene.

Avstengt område

Kunngjøringen skal inneholde:

 • tidsrom
 • sted/strekning (avgrensning) - ved hvilket hovedsignal/enkelt innkjørsignal (med signalets nummer og/eller bokstav og stasjonens navn) ev. ved dvergsignal eller sporveksel (med nummer og/eller bokstav).
 • navn og telefonnummer (togradio) til kontaktperson

Infrastrukturforhold

Infrastrukturdivisjonen v/sportilgangskoordinator skal bruke STY-603222 Skjema for innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur. Planlagte midlertidige endringer i jernbaneinfrastrukturen eller andre forhold som berører togframføringen skal registreres i FIDO av operativ ruteplanlegger. Oppståtte behov for midlertidige endringer skal registreres i FIDO av togleder.

Merk: Varig reduksjon av linjehastighet som ikke er meldt inn i kapasitetsfordelingsprosessen, skal skiltes med midlertidige hastighetssignaler, og registreres i FIDO inntil endringen er innarbeidet i ruteplanen.

Annet

«Uspesifisert kunngjøring» kan brukes for kunngjøringer utenom de definerte kategoriene. For eksempel tilleggsinformasjon ved togreiser for medlemmer av den kongelige familie.

Oppgave Arbeidsbeskrivelse
Motta søknad om infrastrukturkapasitet Operativ ruteplanlegger skal ved behov for kjøring av ekstratog, ev. innstilling av tog og / eller arbeid i spor motta søknad i BEST-K. For innmelding fra Infrastrukturdivisjonen om midlertidige endringer i jernbaneinfrastrukturen, skal STY-603222 Skjema for innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur brukes.
Behandle søknad og utarbeide kunngjøring Operativ ruteplanlegger skal behandle søknaden og utarbeide kunngjøring i TPS/Fido. Dersom en søknad gjelder for flere toglederområder, skal det avtales hvem som skal utarbeide og registrere kunngjøringen. Det skal brukes tognummer fra lokalt tildelt tognummerserie.
Informasjon om midlertidige endringer i jernbaneinfrastrukturen eller annet som har betydning for framføring av tog, skifting og arbeid i spor skal registreres direkte i FIDO. Dersom det oppstår behov for endringer i ruter, eller andre endringer som har betydning for framføringen av tog, er det toglederen i dette toglederområdet som er ansvarlig for å utarbeide kunngjøring
Gi tilbakemelding til søker Den som har mottatt og behandlet søknaden skal gi tilbakemelding til søker og informere om resultatet.
Registrere og fordele driftsoperativ kunngjøring Kunngjøring skal distribueres i FIDO og systemet foreslår fordeling til mottakere basert på innholdet, bl.a. geografi og tidspunkt. Operativ ruteplanlegger må kontrollere og eventuelt korrigere fordelingen. Kunngjøringen som registreres under kategorien «Annet» blir ikke automatisk knyttet til tog basert på grunnlag av geografi og tidspunkt. Fordeling må da foretas manuelt.
Motta og kvittere for driftsoperativ kunngjøring Det er angitt i kunngjøringen hvem som skal kvittere for at den er mottatt. Når kvitteringen registrees i FIDO sendes tilbakemelding automatisk til utsteder.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.