Endringsoversikt

Planlagt arbeid eller kritisk feilretting på tjenester/systemer som kan påvirke trafikkstyringen

Hensikt og omfang

Denne instruksen gjelder for søknad om og behandling av søknader om vedlikeholdsvinduer for tjenester/systemer (KV-IKT) som kan påvirke trafikkstyringen.

Instruksen knyttes til STY-604225, Fordele infrastrukturkapasitet – prosedyre.

Forkortelser og forklaringer

Forkortelse/uttrykk Beskrivelse/definisjon
KV-IKT Kjøreveis IKT
OPM Geografisk angivelse for Operasjonssenter Marienborg. Navn på enhet er Kjøreveis IKT
NOS Nasjonalt operasjonssenter. Ivaretar bl.a. overvåking og brukerstøtte av Kjøreveis IKT sine tjenester
Vedlikeholdsvindu Reservert tid for vedlikehold og service av KV-IKT
Banetekniske planforutsetninger (BTP) Kapasitetsrestriksjoner og kapasitet reservert for arbeid spor
ARBIS Bane NORs system for oversikt over BTP
FIDO Bane NORs elektroniske system for distribusjon av ruter og kunngjøringer

Beskrivelse

Generelt

Planlagte vedlikeholdsvinduer for arbeid i systemer og leveranse av tjenester som kan påvirke kapasitetsfordeling og trafikkstyring, skal meldes inn på samme måte som Banetekniske planforutsetninger (BTP). Digitalisering og teknologi skal melde dette via sportilgangskoordinator i Infrastruktur som melder til Ruteplan i Kunde og trafikk etter fastlagte prosedyrer.

Det er utarbeidet eget skjema som skal brukes for innmelding. Se bakerst i dette dokumentet.

Årlig kapasitetsfordeling

Digitalisering og teknologi er ansvarlig for å melde behov til sportilgangskoordinator i Infrastruktur som samordner og koordinerer alle innmeldte behov for drift, vedlikehold og nybygging av jernbaneinfrastruktur, og som melder inn til årlig kapasitetsfordeling etter fastsatte prosedyrer.
Verktøyet ARBIS brukes for å holde oversikt over aktiviteter, konsekvenser for kapasitetsfordeling og trafikkstyring mv.
Avtalte vedlikeholdsvinduer er en del av fastlagt ruteplan – Banetekniske planforutsetninger (BTP) som oversendes til Operativ kapasitetsfordeling for operasjonalisering.

Operativ kapasitetsfordeling

Operativ kapasitetsfordeling skal motta utfylt skjema fra KV-IKT med informasjon om når og hvor arbeidet skal foretas, samt beskrivelse av hvilke systemer og tjenester som påvirkes. Operativ kapasitetsfordeling skal koordinere dette med andre arbeider som er registrert og godkjent i ARBIS, samt ad hoc-søknader. Nødvendige endringer i ruteplanen foretas og det sendes ut driftsoperativ kunngjøring i hvert enkelt toglederområde.
Driftsoperative kunngjøringer skal fordeles til berørte togledere, togekspeditører, førere av arbeidstog og hovedsikkerhetsvakter.

Utførelse

Aktivitet Utfører Frist
Fylle ut skjema og sende søknad om vedlikeholdsvindu som vedlegg i e-post til Rutekontoret.trondheim@banenor.no med kopi til Ann.Iren.Bergdal@banenor.no KV-IKT 3 uker før vedlikeholds-vindu
Behandle søknad i samarbeid med «Infrastruktur Midt og KV-IKT» samt berørte toglederområder for samordning med ad hoc-søknader, vurdere konsekvenser og beskrive tiltak for trafikkstyringen. Trafikk Nord v/Rutekontor Trondheim
Koordinere søknaden med sportilgangskoordinatorer på berørte strekninger og vurdere begrensninger og tiltak i planer for arbeid i spor. Infrastruktur Midt (Trondheim)
Kommunisere med berørte jernbaneforetak ved behov. Operativ ruteplanlegger/togleder i de respektive toglederområdene
Utarbeide driftsoperative kunngjøringer. Operativ ruteplanlegger/togleder i de respektive toglederområdene
Kommunikasjon med berørte roller i trafikkstyring, herunder berørte jernbaneforetak, i forbindelse med gjennomføring av arbeider i tildelte vedlikeholdsvinduer. Trafikkstyring v/vaktleder/togleder
Kommunikasjon med berørte systemeiere i forbindelse med gjennomføring av tildelte vedlikeholdsvinduer. KV-IKT – kontaktperson ved gjennomføring

(For operativ ruteplanlegger/togleder ved registrering av driftsoperativ kunngjøring.)

Velg: Infrastrukturforhold: Varsel om oppmerksomhet på strekning, Varsel om arbeider på KV-IKT -systemer

Tilleggsinformasjon:

  • Planlagt vedlikeholdsvindu på KV-IKT-systemer
  • Tidspunkt:
  • Systemer og tjenester som påvirkes:
  • Tiltak:
  • Årsak:
  • Hvem kan kontaktes:

Lenke : Skjema for søknad/behandling om vedlikeholdsvinduer som kan påvikrke trafikkstyirngen

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.