Endringsoversikt

Fordele, motta og viderefordele kunngjøringer og sirkulærer

S-sirkulære

Benyttes ved

  • endringer i disse trafikkreglene, samt tillegg til eller endringer i bestemmelser som har betydning for trafikksikkerheten,
  • andre trafikksikkerhetsmessige forhold som vedrører tekniske anlegg i forbindelse med kjøring av tog, eller
  • endringer i jernbaneinfrastrukturen.

Utsendelse

S-sirkulærene sendes ut slik at de mottas 96 timer (fordelt på virkedager) før de trer i kraft og gjelder utgivelsesåret og påfølgende år, dersom de ikke oppheves tidligere.

Den som har fordelingsansvar på fordelingsstedet bekrefter mottak av S-sirkulære til utsteder eller annen oppgitt kontaktinformasjon, ved å oppgi jernbaneforetak/ tjenestested, navn/signatur og kunngjøringens identifikasjonsnummer.

Opphevelse

Eventuell opphevelse av et S-sirkulære skjer ved utsendelse av S-sirkulære eller driftsoperativ kunngjøring.

(TJN 2.6. S-sirkulære)

TS-sirkulære

Interne bestemmelser

TS-sirkulære brukes til å informere internt i Bane NOR om sikkerhetsmessige forhold, om endringer av interne bestemmelser i Trafikkregler for jernbanenettet og endringer av sikkerhetsmessig betydning i instrukser, veiledninger eller annen styrende dokumentasjon.

D-sirkulære

Oversikt over jernbanevirksomheter som har sikkerhetssertifikat til å trafikkere jernbanenettet (Bane NORs nett)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.