Innholdsfortegnelse

Endringsoversikt

Ruter for tog

Innhold

Det skal foreligge en rute for å kjøre tog, som minst skal inneholde:

 • identifikasjon, som består av forkortelse av jernbaneforetakets navn, togslag og tognummer,
 • kjøredato,
 • kjørestrekning,
 • hvor toget skal stoppe og hvilke aktiviteter som skal utføres der
 • andre relevante referansepunkter (stasjoner, holdeplasser, stoppesteder, blokkposter mv.),
 • tidspunkt for ankomst og/eller avgang der persontog eller godstog har stopp,
 • tidspunkt for passering av referansepunkter,
 • hvilket spor toget skal kjøre på stasjonene,
 • på hvilke stasjoner togekspeditøren skal gi signal 12A eller 12B«Kjøretillatelse» og
 • hvilke endringer i ruten for andre tog som en eventuell kjøring av ekstratog medfører.

På strekning med togmelding skal ruten i tillegg minst omfatte:

 • hvilke stasjoner som er ubetjente,
 • type signalanlegg på stasjoner med togekspeditør,
 • hvor toget skal krysse med ett eller flere tog, dersom togene bruker samme blokkstrekning på begge sider av stasjonen, og det andre togets, eller de andre togenes, nummer,
 • hvor toget skal krysse med et annet tog, dersom forskjellen mellom ankomsttid og avgangstid er under 1 time og togene kjører over en felles blokkstrekning, og det andre togets nummer,
 • hvor det skal foregå forbikjøring og det andre togets, eller de andre togenes, nummer,
 • for hjelpetog skal det i tillegg opplyses om fra hvilken stasjon, sidespor eller holdeplass det skal kjøres med halv sikthastighet og begrensninger i utveksling av ankomstmeldinger.

Kunngjøring om sporendring skal gis på stasjon med enkelt innkjørsignal eller midlertidig innkjørsignal, og kan formidles over togradio.

Før tillatelse til skifting blir gitt, skal føreren kvittere for alle driftsoperative kunngjøringer relatert til skiftingen.

Kvittering

Føreren skal kvittere for alle driftsoperative kunngjøringer for toget før avgang fra utgangsstasjon.Hvis driftsoperative kunngjøringer ikke er kvittert for, skal toglederen be om kvittering i FIDO, eller ved behov vurdere om det er praktisk mulig å fordele kunngjøringen ved en stasjon som er betjent av togekspeditør eller over togradio. Ved utgangsstasjon som er betjent med togekspeditør, skal togekspeditøren kontrollere at det er kvittert for driftsoperative kunngjøringer.

Hjelpetog

For hjelpetog skal det angis om signal 1A eller 1B «Stopp» er satt opp eller ikke. Hjelpetoget skal ha samme tognummer for hele ruten. Når hjelpetoget og det havarerte toget er koblet sammen, skal det havarerte togets identifikasjon brukes fram til neste stasjon eller tilbake til siste stasjon.

(TJN 2.4 Ruter for tog)

Kommentarer:

Interne bestemmelser

Kjørehastighet for prøvekjøring og spesialtransporter fastsettes av Bane NOR i hvert enkelt tilfelle og skal angis i togets rute.

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.