Endringsoversikt

Registrere driftsoperative kunngjøringer

Hensikt og omfang

Denne instruks gjelder for registrering av driftsoperative kunngjøringer i FIDO (Bane NORs elektroniske distribusjonsportal). For utfyllende informasjon, brukermanuler og retningslinjer for innlogging i FIDO, se https://fido.jbv.no

Målgruppe:

  • Taktisk ruteplanlegger
  • Operativ ruteplanlegger
  • Togleder

Beskrivelse

En kunngjøring kan gjelde for flere toglederområder, og det skal avtales hvem som skal utarbeide ruten/kunngjøringen.

Strekning med fjernstyring Det forutsettes av fjernstyringen er virksom dersom en togleder skal lage en kunngjøring for et annet toglederområde. Dersom fjernstyringen må settes midlertidig ut av bruk, skal kunngjøringen annulleres i det aktuelle toglederområdet. Det er toglederområdet hvor fjernstyringen settes ut av bruk som er ansvarlig for dette.

Strekning med togmelding Det forutsettes at betjeningsforholdene ved stasjonene er kvalitetssikret.


Dersom registreringsmodulen i FIDO ikke er vikrsom, kan toglederen utarbeide kunngjøringer manuelt. Se eksempler i STY-600159 Anbefalt tekst i driftsoperative kunngjøringer.

Kategorier av kunngjøringer

1 Ruteinformasjon
Rute for ekstratog
Rute for arbeidstog
Innstilling av tog
Oppheving av innstilling av tog
Endring av planforutsetninger relatert til ruteinformasjon
2 Arbeid i spor
Disponering for arbeid
Disponering for arbeidstog
Anleggsområde-jernbane
Avstengt område
Frakobling av kontaktledningsanlegget
Innstilling av arbeid
3 Infrastrukturforhold
Midlertidig nedsatt kjørehastighet
Midlertidig endring/begrensning i jernbaneinfrastruktur
Varsel om oppmerksomhet på strekningen
Varsel om særskilt oppmerksomhet - beredskapsnivå
Varig endring i jernbaneinfrastruktur
Midlertidig endring av driftsform
4 Annet
Uspesifisert kunngjøring


Innhold i kunngjøringer

Alle kunngjøringer skal minst inneholde kunngjøringens ID-nr., dato, klokkeslett, ev.tognummer, streking/stasjon, hvilket jernbaneforetak den gjelder for eller navn og telefonnummer til hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet.

FIDO ivaretar ovrordnede krav til hva kunngjøringer minst skal inneholde og genererer disse etter fastsatte regler og maler.

Ruteinformasjon

Jf. Trafikkregler for jernbanenette (TJN) 2.4 og i tillegg gjelder:

  • Det skal brukes fastsatte forkortelser og symboler - ref. brukerveiledning for FIDO
  • For arbeidstog som kjørespå streking med fjernstyring, og der det er vanskelig å fastsette ruten på forhådn for eksempel ved visitasjon, spesielle værforhold eller lignendnde, kan det angis at stopp og arbeid underveis avtales mellom toglederen og føreren av arbeidstoget i hvert enkelt tilfelle. Utgangsstasjon og endestasjon skal angis med klokkeslett.

Arbeid i spor

Kunngjøring om disponering for arbeidstog:
På strekning med fjernstyring benyttes ett tognummer i hele disponeringstidsrommet (for eksempel 53201 i tiden mellom togene fra kl. 08.00 til kl. 15.00.
På strekning med togmelding gjelder følgende:

  • Det skal angis nytt tognummer for hvert dispoeringstidsrom
  • Dersom disponeringen for arbeidstog på kort varsel ønskes avsluttet på en annen stasjon og/eller det er behov for forlenget disponeringstid enn det som er angitt i utsendt kunngjøring, skal det utstedes ny kunngjøring. Denne kan, ved behov, gis over togradio til de som berøres.

Infrastrukturforhold

Informasjon om midlertidige endringer i infrastruktur som har betydning for framføring av tog, skifting eller arbeid i spor skal registreres i FIDO for distribusjon.
Det er viktig å registrere om endringen gjelder kjøring i togspor eller skifting i andre spor/sidespor.
Fordelingen skjer automatisk til tog og skift basert på sted og tidsrom.

Uspesifisert kunngjøringer

Uspesifiserte kunngjøringer, for eksempel generell informasjonsmelding, knyttes ikke opp mot tog basert på sted eller tidsrom. Fordeling må derfor foretas manuelt.

Oppgave Arbeidsbeskrivelse
Motta søknad om kunngjøring Toglederen skal ved behov for kjøring av ekstratog, ev.innstilling av tog, arbeid i spor for feilretting etc motta søknad enten på fastsatte skjemaer som ved i e-porst eller per. telefon. STY-603222 Skjema for innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur.
Behandle søknad og utarbeide kunngjøring Toglederen skal behandle søknaden og utarbeide rute for tog/innstilling av tog, gi sportilgang for arbeid, informere om endringer i infrastruktur eller annet som har betydning for framføring av tog, skifting og arbeid i spor.
Gi tilbakemelding til søker Den som har mottatt og behandlet søknaden skal gi tilbakemelding til bestiller og informere om resultatet.
Registrere og fordele kunngjøring Kunngjøring skal registreres i FIDO og distribusjonsportalen ivaretar automatisk fordeling til mottakere for informasjon eller kvittering.
Motta og kvittere for kunngjøring Det er angitt i kunngjøringen hvem som skal kvittere for at den er mottatt. Når kvitteringen registreres i FIDO sendes tilbakemelding automatisk til utsteder.

Spesielle forhold om fordeling og kvittering

Dersom et tog tett opptil avgangstid eller under framføring får en ny kunngjøring på sin rute, skal toglederen sette fordeling til toget enten ved stasjon som er betjent av togekspeditør eller fordeling ved togleder innen en bestemt stasjon på strekningen. Fordeling til toget skal settes ved registrering av kunngjøringen, men kan også gjøres i etterkant ved å redigere allerede sendt kunngjøring og legge til fordeling til mottakere.

Føreren kan, dersom det er dekning på togbrettet/enheten, kvittere for kunngjøring, men sikkerheten ligger da i at toglederen eller togekspeditøren har fordelingsansvaret.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.