Endringsoversikt

Hensikt og omfang

Dersom det er behov for manuell utarbeidelse og distribusjon av driftsoperative kunngjøringer, er skjemaene i dette dokumentet ment som veiledende maler, og de er tilnærmet lik utformingen av kunngjøringene i registreringsmodulen i FIDO.

Målgruppe: Operativ ruteplanlegger og Togleder

Beskrivelse

For utarbeidelse av kunngjøringer

- se STY-600158 Utarbeide driftsoperative kunngjøringer og STY-603367 Registrere driftsoperative kunngjøringer i FIDO.

For fordeling, mottak og viderefordeling

- se instruks i ORV om «Fordele, motta og viderefordele kunngjøringer og sirkulærer».

Kunngjøringsnummer og tognummer hentes ved behov fra lokale lister som skal utarbeides for hvert toglederområde..

Det skal brukes samme symboler og forkortelser som i FIDO, og spesialsymbolene som ikke er tilgjengelige på vanlig tastatur, kan kopieres fra tabellen under.

Oversikt over maler/eksempler slik de er definert i FIDO

1 Ruteinformasjon Eksempel
Rute for ekstratog Mal 1.1
Rute for arbeidstog Mal 1.2
Rute for hjelpetog Mal 1.3
Innstilling av tog Mal 1.4
Oppheve innstilling av tog Mal 1.5
Endring av planforutsetninger relatert til ruteinformasjon Mal 1.6
2 Arbeid i spor
Disponering for arbeid Mal 2.1
Disponering for arbeidstog Mal 2.2
Anleggsområde-jernbane Mal 2.3
Avstengt område Mal 2.4
Frakobling av kontaktledningsanlegget Mal 2.5
Innstilling av arbeid i spor Mal 2.6
3 Infrastrukturforhold
Midlertidig nedsatt hastighet Mal 3.1
Midlertidig endring/begrensning i infrastruktur Mal 3.2
Varsel om oppmerksomhet på strekning Mal 3.3
Varsel om særskilt oppmerksomhet - beredskapsnivå Mal 3.4
Varig endring i jernbaneinfrastruktur Mal 3.5
Midlertidig endring av driftsform fra strekning med fjernstyring til strekning med togmelding Mal 3.6 - 1
Midlertidig endring av driftsform fra strekning med fjernstyring til strekning med togmelding Mal 3.6 - 2
4 Annet
Uspesifisert kunngjøring Mal 4.1
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.