Endringsoversikt

Grafisk rute (dagsgraf) for visning av tildelt kapasitet - brukerveiledning

1. Hensikt og omfang

Grafisk rute (dagsgraf) for visning av tildelt kapasitet - brukerveiledning er et støttedokument til Utarbeidelse av driftsoperative kunngjøringer – prosedyre.
Brukerveiledningen har til hensikt å veilede i grafisk fremstilling av tildelt kapasitet (grafiske ruter) og gjelder for togleder, operativ- og taktisk ruteplanlegger i Kunde og trafikk.
Grafiske ruter produseres av ruteplanlegger i ruteplanleggingsverktøyet TPS etter interne retningslinjer for enhetlig bruk av fargekoder og symboler som beskrevet i denne brukerveiledningen.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt om grafiske ruter

2.1.1 Fastlagt ruteplan

Ved fastlegging av en ruteplan utarbeider taktisk ruteplanlegger grafiske ruter som viser tildelt infrastrukturkapasitet for det nasjonale jernbanenettet.

2.1.2 Oppdatert ruteplan – operativ ruteplanlegger

Ved tildeling av restkapasitet, utarbeider operativ ruteplanlegger daglig oppdaterte grafiske ruter (dagsgrafer) som, i tillegg til fastlagt ruteplan, viser korttidsendringer for ordinære tog samt tildelt restkapasitet i form av nye ruter og arbeid i spor.

2.1.3 Oppdatert ruteplan – togleder

Dagsgrafene lages i ruteplanleggingsverktøyet TPS, og brukes som arbeidsdokument av togleder for til enhver tid å holde oversikt over togtrafikken. Se egen instruks i ORV for toglederens føring og bruk av symboler på grafisk rute (dagsgraf).

2.2 Informasjon som skal vises

 • Ruteteplanperiode nr.
 • gyldighetsdag og -dato
 • strekning – km. angivelse for stasjoner, holdeplasser, blokkposter og sidespor
 • om det er enkeltsporet eller dobbeltsporet strekning
 • type sikringsanlegg på stasjon på strekning med togmelding
 • om togekspeditør skal vise «Kjøretillatelse» (K)
 • sporlengde på stasjoner
 • tidsakse
 • «streker» som viser ruter for tog
 • planlagt sporbruk på stasjoner
 • betjeningstider for stasjoner
 • endrede betjeningsforhold for stasjoner
 • disponering for arbeid, Anleggsområde-jernbane eller Avstengt område
 • disponering for arbeidstog
 • frakobling av kontaktledning
 • referansenummer for tildelt kapasitet
 • midlertidig endring av driftsform/fjernstyring ute av bruk
 • relevant informasjon fra ruteplanlegger til togleder
 • innstilling av tog kan vises

2.3 Symboler og markeringer som skal brukes

2.4 Arkivering

Togleder skal oppbevare utfylte dagsgrafer i 1 måned.

3. Revisjonsoversikt

Rev nr Dato Hovedendring
009 11.12.2019 Nye togstreker i pkt. 2.3 nr. 26 og nr. 27.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.