Endringsoversikt

Fordele, motta og viderefordele kunngjøringer og sirkulærer

Driftsoperative kunngjøringer

Benyttes når man skal gi informasjon om endring i;

 • rute for tog,
 • innstilling av tog,
 • opphevelse av innstilling av tog,
 • endring av planforutsetninger relatert til ruteinformasjon,
 • disponering av strekning/stasjon for arbeid i spor,
 • disponering av strekning/stasjon for kjøring av arbeidstog,
 • opprettelse av anleggsområde-jernbane,
 • frakobling av kontaktledningsanlegg,
 • innstilling av arbeid i spor,
 • midlertidig nedsatt kjørehastighet,
 • midlertidig endring/begrensning i infrastruktur,
 • varsel om oppmerksomhet på strekning,
 • opphevelse eller forlengelse av S-sirkulære eller
 • andre endringer som direkte vedrører togframføring, skifting eller arbeid i spor.

(TJN 2.5 Driftsoperative kunngjøringer)

Interne bestemmelser

Oppdatert oversikt over midlertidige endringer i infrastruktur er tilgjengelig i FIDO under fanen Infrastruktur. Det kan genereres en infrastrukturrapport for definerte toglederområder/strekninger, som kan inneholde informasjon om:

 • Midlertidig nedsatt kjørehastighet
 • Midlertidig endring/begrensning i infrastrukturen
 • Varsel om oppmerksomhet på strekningen

Lenke til innmelding av midlertidige endringer i jernbaneinfrastruktur

Kunngjøring for arbeid

Det skal foreligge driftsoperativ kunngjøring for arbeider i spor eller arbeid som krever frakobling av kontaktledningsanlegg. Kunngjøringen skal beskrive hvordan arbeidet skal foregå. Kunngjøringen skal fordeles til hovedsikkerhetsvakten og lederen for elsikkerhet, samt til togledere, togekspeditører og førere som blir berørt av arbeidet.

Mindre arbeider som det er vanskelig å planlegge på forhånd, og som ikke påvirker sporet eller sporets stabilitet, kan likevel tillates uten driftsoperativ kunngjøring for arbeidet, dersom sporet umiddelbart kan meldes klart. Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse dersom trafikksituasjonen tilsier det. Sperring og sikring skal iverksettes. Dersom det allerede pågår arbeid, skal toglederen eller togekspeditøren henvise til hovedsikkerhetsvakten for det pågående arbeidet.

( TJN 10.3 Kunngjøring for arbeid

Fordeling av driftsoperative kunngjøringer

Ruter for tog (ruteplan) og driftsoperative kunngjøringer fordeles i FIDO, som er Bane NORs elektroniske system for distribusjon av ruter og kunngjøringer.

En kunngjøring kan gis muntlig over togradio når det oppstår forhold som innebærer at den ikke kan gis i FIDO. Ved mottak av slik informasjon over togradio, skal informasjonen skrives ned på fastlagt formular og leses tilbake.

(TJN 2.2 Kunngjøringer og informasjonsmeldinger)

Driftsoperative kunngjøringer skal fordeles til føreren i de togene de gjelder for, til stasjoner som er betjent av togekspeditør samt til toglederne på berørte strekninger eller toglederområder.

(TJN 2.3 Fordeling av driftsoperative kunngjøringer)

Strekning med togmelding På strekning med togmelding skal driftsoperativ kunngjøring om kjøring eller innstilling av andre tog også fordeles til føreren i de togene som får endring av angitt kryssing eller forbikjøring på grunn av den nye kunngjøringen.

(TJN 2.3 Fordeling av driftsoperative kunngjøringer)

Interne bestemmelser

1. Når det framgår av en driftsoperativ kunngjøring at togekspeditøren skal viderefordele den til andre funksjoner, skal togekspeditøren bekrefte mottak av den til toglederen ved å kvittere i FIDO.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.