Darbu stasjon


Darbu stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ordinært skal alle stoppende tog kjøre spor 1. Spor 2 kan kun unntaksvis benyttes for stoppende tog.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Dersom det unntaksvis oppstår behov for å krysse mellom to stoppende persontog, skal først ankommende tog kjøre spor 2.

Det forutsettes at nødvendig informasjon gis via høyttaler.

Tegning av Darbu stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Overgang mellom plattformene er ca midt på plattformen.
Det er noe dårlig sikt ved innkjøring fra Vestfossen.
Kort og smal mellomplattform. Kort hovedplattform.
Det er ikke montert spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.