Endringsoversikt

Håndtering ved feil på togradioinfrastruktur

Id.nr. Type feil Reserveløsning Tiltak og konsekvenser for trafikkavviklingen Kommentarer
1 GSM-R
Alle tjenester

Ingen GSM-R-tjenester tilgjengelig (Roaming til Telenor fungerer ikke)
Konvensjonelle telefoner (mobiltelefoner og fasttelefoner). Halv sikthastighet på tog undervegs. Kjøre persontog til egnet sted for alternativ transport. Godstog parkeres på hensiktsmessig sted. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.
2 GSM-R Dekning
Utfall hele landet,
Roaming der N-Telenor
er tilgjengelig
Roaming. Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak. Konsekvens:
Registrering av Funksjonelt nummer fungerer der N-Telenor har dekning. Togleder/Txp terminaler fungerer. Nød – og gruppeanrop fungerer ikke. Kortnummer fungerer ikke. Tog kjøres til endestasjonen. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjonen.
Feilen vil etter hvert forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan kjøre fra utgangsstasjonen.
3 GSM-R Dekning
Utfall hele landet,
Roaming til N-Telenor
ikke tilgjengelig
Konvensjonelle telefoner. Konsekvens:
Togleder/Txp terminaler fungerer. Registrering av FN fungerer ikke. Nød – og gruppeanrop fungerer ikke. Kortnummer fungerer ikke. Halv sikthastighet på tog undervegs. Kjøre persontog til egnet sted for alternativ transport. Godstog parkeres på hensiktsmessig sted.Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.
Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.
4 GSM-R Dekning
Utfall på definerte
strekninger,
Roaming der
N-Telenor er
tilgjengelig.
Roaming Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak. Konsekvens:
Registrering av Funksjonelt nummer fungerer der N-Telenor har dekning. Togleder/Txp terminaler fungerer. Nød – og gruppeanrop og kortnummer fungerer ikke på definert strekning. Tog kjøres med halv sikthastighet på rasutsatte strekninger. Tog kan kjøre fra utgangsstasjonen.
Tog må kunne registrere sitt funksjonelle nummer på utgangsstasjonen.(Roaming må være tilgjengelig om det mangler GSM-R dekning på utgangsstasjonen). Det kan være begrenset dekning i N-Telenors nett.
5 GSM-R Dekning
Utfall på definerte
strekninger,
Roaming til N-Telenor
ikke tilgjengelig.
Konvensjonelle telefoner. Togleder bruker oppgitt GSM telefonnummer fra utenlandsk jernbaneforetak. Konsekvens:
Togleder/Txp terminaler fungerer. Ikke mulig å registrere/avregistrere Funksjonelle nummer, Nød – og gruppeanrop og kortnummer fungerer ikke på definert strekning. Halv sikthastighet på tog undervegs inntil dekning oppnås. Tog kan kjøre fra utgangsstasjonen.
For å kunne kjøre fra utgangsstasjonen, må tog kunne registrere sitt Funksjonelle nummer. (GSM-R dekning må være tilgjengelig på utgangsstasjonen). Det må vurderes om det er trafikalt hensiktsmessig å kjøre toget fra utgangsstasjonen.
6 GSM-R Registrering/
avregistrering av
funksjonelle nummer

Ikke tilgjengelig
Ingen Konsekvens:
Tog underveis oppgir annet telefonnummer (8-siffret GSM-R nummer (MSISDN)) Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.
Feilen vil forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan registrere inn sitt funksjonelle nummer.
7 GSM-R Nød- og gruppeanrop
Ikke tilgjengelig.
Punkt til punkt anrop medprioritet 1 Togleder underretter alle berørte om feilen og om halv sikthastighet på tog undervegs på rasutsatte trekninger. Tog kan kjøres til endestasjonen. Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon. Feilen vil etter hvert forårsake full stans i togdriften på alle strekningene ettersom tog ikke kan kjøre fra utgangsstasjonen.
8 GSM-R Nødanrop
Usikker status eller delvis utfall av nødanropsfunksjonalitet
Punkt til punkt anrop medprioritet 1 Ved behov for å stoppe ett eller flere tog der det er usikkerhet om nødanropsfunksjonen fungerer, skal togleder vurdere å sette alle signaler i stopp for aktuelle tog, samt vurdere å koble ut kjørestrømmen ved å kontakte elkraft. Feilen vil medføre ekstra tiltak for togleder, som må stanse tog i det berørte område inntil kommunikasjon med aktuelle tog er oppnådd.
9 GSM-R Togleder- og Txp terminaler
Sentralt system ute av drift
Håndholdt Togleder – og Txp terminaler (OPH) Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon. Togleder skal vurdere stans av trafikk. Persontog kjøres til plattform og godstog kjøres til hensiktsmessig sted. Om trafikksituasjon tilsier det, kan tog kjøres til endestasjonen. Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.
10 GSM-R Togleder-terminal
En terminal ute av drift
Fall back eller håndholdt Togleder terminal (OPH) Togleder skal vurdere mulig reduksjon i trafikk og eventuelt gjennomføre dette. Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.
11 GSM-R Togleder-terminal
Flere terminaler ute av drift
Fall back eller håndholdt Togleder terminal (OPH) Tog kan ikke kjøre fra utgangsstasjon.Togleder skal vurdere stans av trafikk. Persontog kjøres til plattform og godstog kjøres til hensiktsmessig sted. Om trafikksituasjon tilsier det, kan tog kjøres til endestasjonen. Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Vurdere uttynning i trafikken.
12 GSM-R Txp-terminal
En/to terminaler ute av drift
Håndholdt GSM-R terminal (OPH) Txp skal vurdere behov for reduksjon i trafikk og eventuelt gjennomføre dette. Togekspeditør må vurdere akseptabel nedetid. Må vurderes mot trafikkbelastning/hvilken type strekning. Høy feilrettingsprioritet hos OPM.
12 GSM-R Samtaleopptak
Ute av drift
Ingen Trafikk kan avvikles som normalt. Høy feilrettingsprioritet hos OPM.
13 GSM-R SMS – tjenester
Ute av drift
Ingen Ingen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.