Bruk av nødanrop

Nødkommunikasjon skal være kortfattet og tydelig for å sikre rask igangsetting av beredskapsplaner, redningsarbeid og assistanse, eller for å avverge en nødsituasjon.

Alt personale skal sende nødanrop når de vurderer at en nødssituasjon har oppstått.

Nødanropet skal inneholde så mange som mulig av følgende opplysninger:

 • funksjon og ID,
 • sted og posisjon,
 • type nødsituasjon,
 • hvilken assistanse eller aksjoner som kreves og
 • eventuelle utfyllende opplysninger

Toglederen skal bekrefte mottatt nødanrop, gjenta om nødvendig, og deretter iverksette nødvendige tiltak. (TSI-OPE B 13 og C 2.2)

Andre som har relevant informasjon skal opplyse om det umiddelbart. Utover dette skal det ikke foregå noen samtaler i nødanropet uten at toglederen ber om det.

Den som ved en feiltakelse har utløst et nødanrop, skal umiddelbart informere toglederen om det.

Nødanrop der nødanropsfunksjonen på togradio ikke kan brukes, eller det ikke er hensiktsmessig å bruke den, skal innledes med ordet «nødanrop» uttalt to ganger.

Forslag til ordlyder som kan brukes for å styre et nødanrop:

 • For å be alle tog om å stoppe, «Alle tog, stopp!»,
 • Når ett bestemt tog skal stoppes, «Tog … (nr.) stopp!»,
 • Når føreren skal gi toglederen beskjed når toget har stoppet: «Tog … (nr.) har stoppet!»
 • For å be om umiddelbar bryting av strømforsyningen til kontaktledningsanlegget: «Bryt strømmen på (stasjon/strekning) nå!». Handlingen bekreftes med: «Nødfrakobling/frakobling er foretatt på … (stasjon/strekning). Ikke bekreftet spenningsløst!».

Ved nødanrop hvor toglederen ikke mottar tale («stumt nødanrop»), eller det funksjonelle nummeret ikke vises i toglederterminalen, gjelder følgende:

 • Toglederen sier: «Dette er togleder. Nødanrop er mottatt uten talebeskjed. Den som utløste nødanropet må svare umiddelbart!» og
 • Mottas ingen svar, skal toglederen sende følgende beskjed: «De som hører denne beskjeden skal ikke foreta seg noe med togradioen, oppretthold halv sikthastighet!».

Toglederen skal ved avslutning av nødanropet informere om hvordan personalet skal forholde seg, ved å opplyse om det er nødvendig å avvente nærmere beskjed, om restriksjoner som følge av nødanropet oppheves eller om hvilke aktiviteter som kan gjenopptas. Toglederen avslutter deretter nødanropet med ordlyden «Nødanrop avsluttes».

(TJN 2.24 Bruk av nødanrop)

Nødanrop i skiftemodus strekning med ERTMS

Hvis føreren mottar nødanrop når trekkraftkjøretøyet er i skiftemodus (SH-modus), skal føreren straks stoppe skiftet og innhente tillatelse fra toglederen før kjøringen gjenopptas.

Lenke til:

(TJN 3.31 Nødanrop i skiftemodus)

Kommentarer:

2018/11/28 11:45 · mette_ryghseter
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.