Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Ski stasjon

1. Innledning

Til instruksen hører gjeldene skjematisk plan- og forriglingstabell for Ski stasjon. Se også Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) kap. 12 og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN).

2. Det ytre anlegg

2.1 Signaler

Signalenes plassering er angitt på skjematisk plan for sikringsanlegget.

2.2 Signal “Forsiktig kjøring”

Signal 32 “Forsiktig kjøring” er satt opp på innkjørhovedsignalene:

 • 681, 781, 682, 782, 792, 798, 698

Og gjelder for kjøring til sporene:

 • III og IV

3. Det indre anlegg

3.1 Operatørplass

Operatørplass består av 2 skjermer for visning av spordiagram og betjeningsdel med:

 • Tastatur
 • Mus
 • Betjeningspanel

3.2 Spordiagram

Spordiagrammet viser stasjonens sporanlegg. Sporene er delt opp i sporavsnitt som svarer til de isolerte sporfeltene. Hvert sporavsnitt vises med svarte streker på skjerm.

Hvert sporavsnitt kan vise følgende farger:

 • Svart viser fritt sporavsnitt
 • Rødt viser belagt sporavsnitt
 • Gult viser at skiftevei er sikret over sporavsnittet
 • Grønt viser at togvei er sikret over sporavsnittet

Alle sentralstilte sporveksler har indikering som viser sporvekslenes stilling (pluss eller minus) med svarte streker.

Hver sporveksel kan vise følgende farger:

 • Svart viser fri sporveksel
 • Rødt viser belagt sporveksel
 • Gult viser at skiftevei er sikret over sporvekselen
 • Grønt viser at togvei er sikret over sporvekselen
 • Hvit blink viser veksel under omlegging eller veksel ute av kontroll
 • Utpeking av sporveksel vises med en gul/blå ring

For nærmere beskrivelse av indikeringer i spordiagrammet henvises til bilag 2.

3.3 Tastatur

For sikring av togveier/skifteveier, omstilling av sporveksler, tidsutløsning av togveier/skifteveier, signalstopp, kunstig utløsning av linjeblokken og lokalfrigivning av sporveksler nyttes et tastatur.

For nærmere beskrivelse av tastaturet henvises til bilag 2.

3.4 Betjeningspanel

Nedfelt i betjeningspulten finnes et panel med følgende betjeninger:

 • Hovedbryter for sikringsanlegget.
 • Trykknapper – plomberte – for nødfrakobling av kontaktledningsspenningen.
 • Trykknapp for omstilling av alle signaler til “Stopp”.
 • Trykknapp for jordfeilkontroll.
 • Trykknapp for stopp av ankomstvarslingen.

Se for øvrig bilag 1.

3.5 Signalstilling

Signal stilles til kjørsignal/varsom kjøring tillatt/kjøring tillatt ved at objektnummer (signalnummer) for det signal toget/skiftet står ved og objektnummer for det signal toget/skiftet skal til (begynnelses- og sluttpunkt) slås inn på tastaturet og trykknapp “H” – togvei – eller trykknapp “R” – skiftevei – betjenes.

I forriglingstabellen er det angitt hvilke objektnummer som skal brukes for sikring av hver enkelt togvei/skiftevei.

Ved hvert hovedsignal er det i spordiagrammet anbrakt en pil som viser gult blinklys, når signalets objektnummer er slått inn. Pilen (togveislampen) lyser med fast lys når togveien er forriglet.

Se for øvrig bilag 2.

3.6 Sporvekselomlegging

Omlegging av sentralstilt sporveksel skjer slik: Sporvekselens nummer slås inn på tastaturet og trykknapp “+” eller “–“ betjenes avhengig av i hvilken stilling sporvekselen skal legges. Hvis vekselsperring og tungesikring ikke hindrer omlegging, får drivmaskinen strøm og legger sporvekselen om. Så lenge drivmaskinen løper (sporvekseltungene beveger seg), blinker begge posisjoner med hvitt blink. Når sporvekselen er omlagt og tungekontrollen er i orden, vises sporvekselen i kontroll ente i pluss eller minus. Sporvekslenes stilling vises kontinuerlig.

Når sporvekselen inngår i en sikret togvei/skiftevei vises grønn/gul farge i den stillingen vekselen er sikret.

Om man for øvrig bare vil kontrollere sporvekselens stilling, kan man slå inn ordrenummeret. Kontrollampene vil da lyse med hvitt blinklys i den stilling sporvekselen ligger.

Hvis tungekontrollen ikke er i orden vil begge posisjoner for “+” og “–“ stilling fortsette å blinke hvitt. Sporvekselen skal straks legges tilbake i den opprinnelige stilling og forsøkes deretter lagt om på nytt.

3.7 Sporvekselsveiver

Sveiv for omlegging av sporveksler og sporsperrer (ved feil) oppbevares i en spesiell holder i låste skap, “Sveivskap”.

Sveivskapene er plassert slik:

Sveivskap I : ved sporveksel 651a.
Sveivskap II : i ekspedisjonskontoret.
Sveivskap III : ved sporveksel 699. Kun sveiver for Alstom sporveksel 699
Sveivskap IV : mellom sporveksel 694a og 696b.

Når sporvekselsveiven tas ut av holderen, sperres sentralstillingen og alle signaler blir sperret i “Stopp”.

3.8 Trykknapp for stopp av ankomstvarsling

Når tog nærmer seg stasjonen, vil en klokke begynne å ringe, ankomstvarsling. Ringingen kan avstilles ved å betjene trykknappen for stopp av ankomstvarsling i betjeningspanelet.

3.9 Kunstig utløsning av linjeblokken

For å oppnå kunstig utløsning av linjeblokken slås inn objektnummer for ytterste innkjør og ordreknappen “K” betjenes.

3.10 Trykknapp for jordfeilkontroll

Hvis det oppstår jordfeil i anlegget, vil kontrollampen i trykknapp merket “Jordfeil” i betjeningspanelet tennes med rødt fast lys.

Ved å betjene trykknappen oppheves sperringen og lampen slokker hvis ikke jordfeilen fortsatt er til stede.

3.11 Trykknapp for omstilling av alle signaler til “Stopp”

Trykknapp for “signalstopp” er plassert i betjeningspanelet.

Når trykknappen betjenes, tennes kontrollampen “jordfeil” med rødt fast lys i trykknappen og alle signaler sperres i “Stopp”.

Sperringen oppheves og kontrollampen slukker når trykknappen igjen betjenes.

3.12 Nødfrakobling av kontaktledningsspenningen

Det er tre trykknapper for nødfrakobling av kontaktledningsspenningen. Disse er plassert i betjeningspanelet og merket:

 • Nødfrakobling Kl. Ski – Sarpsborg V-linje.
 • Nødfrakobling Kl. Ski – Sarpsborg Ø-linje.
 • Nødfrakobling Kl. Ski – Oslo.

3.13 Sporvekseloppvarming

Der er egne ordrer for å sette på sporvekseloppvarmingen for de respektive grupper.

Sporvekseloppvarmingen slås på ved å taste inn objektnummeret og tast “V“.

Sporvekseloppvarmingen slås av ved å taste inn objektnummeret og tast “S“

Sporvekseloppvarming syd : objekt nr. 481
Sporvekseloppvarming nord : objekt nr. 482

I betjeningspanelet er der anbrakt en kontrollampe for de respektive grupper.

3.14 Strømkontroll av drivmaskiner

På skjermene vises teksten “DRIVSTRØM” når sporvekselen trekker strøm under omlegging.

Indikering Syd: Området mot Ås/Kråkstad.
Indikering Nord: Området mot Oslo

4. Sikring av togveier/skifteveier

Objektnummer for togveiens/skifteveiens begynnelse- og sluttpunkt (første og siste signal i togveien/skifteveien) i vedkommende togspor slås inn på tastatur og trykknapp “H” på tastaturet betjenes for togvei og trykknapp “R” for skiftevei.

Merk! For å få sikret togvei 686 må dvergsignal 836 eller 840 stilles på forhånd.

Hvis alle sikringstekniske avhengigheter som inngår i togveien er oppfylt, forrigles togveien og signal(ene) omstilles til kjørsignal. For togveier og skifteveier som utløses etappevis forsvinner forriglingen etappevis.

Merk! Utkjørhovedsignalene magasineres hvis blokkstrekningen er belagt, og vil automatisk skifte til kjørsignal, så snart blokkstrekningen blir fri. Dette gjelder sluttpunktene: 839, 850, 852 og 849.

4.1 Lange togveger

Enkelte togveier er lange, se bilag 3.

Øvrige togveier er valgbare og må da stilles i flere operasjoner.

4.2 Sperring av togspor

Hvis ordre om sperring av togspor er sendt til et spor hvor innkjørtogvei er sikret, vil innkjørhovedsignalet fortsatt vise kjørsignal. Sperringen vil først bli iverksatt etter at innkjørtogveien er utløst.

Sperring av togspor påvirker ikke utkjørtogvei.

Alle sporavsnitt sperres på skjerm med bruk av “PC mus” Det pekes på et sporavsnitt og menyen SST og SSF kommer opp. SST brukes til å sperre sporavsnittet. SSF til å frigjøre sporavsnittet.

4.3 Tidsutløsning av togveier

Togveiens begynnelsespunkt slås inn og trykknapp “S” betjenes, hvorav signalet stilles til “Stopp”, men togveien er fortsatt forriglet. Deretter slås det samme nummer og trykknapp “T” betjenes. Tidsutløsingstiden vises i sluttpunktet for alle hovedtogveier. Sekundangivelsen teller opp til ca. 90 sek. Deretter løses hovedtogveien ut ved at den grønne streken i alle sporavsnittene forsvinner.

4.4 Skifteveger

Dvergsignal stilles til signal 44 (Varsom kjøring tillatt) / signal 45 (Kjøring tillatt) ved at objektnummer i skifteveiens begynnelse- og sluttpunkt slås inn og trykknapp “R” betjenes.

Hvis en skiftevei ikke utløses automatisk, kan den løses ut slik:

Skifteveiens begynnelsespunkt slås inn og trykknapp “S” betjenes, hvorav skifteveisforriglingen utløses.

4.5 Linjeblokk

Det gjøres spesielt oppmerksom på at linjeblokken retningsinnstilles også ved sikring av togvei fra indre hovedsignaler mot Langhus, signal 688,686 og 786

5. Spesielle hendelser

5.1 Indikering

Ved enkelte hovedsignaler får man en annerledes indikering når øvre grønne lampe er utbrent. Det vil da lyse i transparenten både rødt fast lys og et blinkende øvre grønt for gjeldene hovedsignal.

Dette gjelder for hovedsignalene: 681, 682, 685, 686, 689, 698, 781, 785, 786, 789, 792 og 798.

5.2 Togvei

For å få stilt opp hovedsignalene 685, 785 og 788 til kjørsignal retning Ås, så kreves det også at det gjeldende utkjørhovedsignal som togveien går til er stilt til kjørsignal.

Bilag 1. Betjeningspanel

Lampe “RES. STRØM PLS” = Ved hurtig blink i denne lampe. Kontakt signalmontør (Hendelseslogg).

Lampe “RES. STRØM SIGNAL” = Ved rødt lys i denne lampe, mangler reservestrøm til signalanlegget. Kontakt signalmontør (Hendelseslogg).

Bilag 2. Tastatur

Ordreknappenes funksjon:

R Iverksettelse av skiftevei.
H Iverksettelse av togvei.
+ Omlegging av sporveksel til plusstilling.
Omlegging av sporveksel til minusstilling.
L Lokalstilling av sporveksler.
S Alle signaler til “Stopp”. Hjelpeutløsning av skiftevei.
T Tidsutløsning av togveier. Tidsutløsning av vegbomanlegget.
V Sporvekseloppvarming “På”.
K Kunstig utløsning av linjeblokk (KTP)
A Annullering av innslått objektnummer.

Objekt numrene slås inn på talltastene 0 – 9.

Gul lampe: Lyser med fast lys under ordresendingen.
Lyser med blinklys ved feil innslag.
Rød lampe: Annen halvdel av innslaget er blokkert.

Bilag 3. Lange togveier

Visse lange togveier er prosjektert, slik at man kan taste objektnummeret for det første hovedsignal og objektnummeret for siste hovedsignal for den kjøreretning som ønskes.

Togvei 681 til \ \ \ 785 (spor I) med 659 i minus.
Togvei 781 til 685 (spor II) med 657 i minus.
Togvei 781 til 788 (spor III) med 651 og 655 i minus.
Togvei 786 til 850 (uriktig til Langhus) med 659 i minus.
Togvei 686 til 852 (riktig til Langhus) med 657 i minus.
Togvei 782 til 688 (spor III) med 677 i pluss.
Togvei 792 til 786 (spor I) med 694 i pluss.
Togvei 792 til 840 (spor II) med 694 i pluss og 673 i minus.
Togvei 792 til spor III / IV som fastlagt i forriglingstabellen.
Togvei 682 til 786 (spor I) med 696 i minus.
Togvei 682 til 840 (spor II) med 696 i pluss.
Togvei 682 til spor III / IV som fastlagt i forriglingstabellen.
Togvei 785 til 839 (riktig til Ås) med 671 i minus.
Togvei 685 til 839 (riktig til Ås) med 675/673 i pluss.
Togvei 788 til 839 (riktig til Ås) med 675 i minus og 673 i pluss.
Togvei 785 til 849 (uriktig til Ås) med 675 i pluss.
Togvei 685 til 849 (uriktig til Ås) med 673 i pluss og 694 i minus.
Togvei 788 til 849 (uriktig til Ås) med 675 i minus, 673 i pluss og 694 i minus.

Øvrige togveier til/fra nevnte spor må stilles etappevis.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.