Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Nordagutu stasjon

1. Innledning

Til instruksen hører gjeldene skjematisk plan- og forriglingstabell for Nordagutu stasjon. Se også Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) kap. 12 og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN).

2. Det ytre anlegg

2.1 Signaler

Signalenes plassering er angitt på skjematisk plan for sikringsanlegget.

2.2 Varslingsanlegg

Ca. 550m utenfor forsignalene A,B og D er anordnet et kort isolert sporfelt. Feltene brukes for varsling av tog fra henholdsvis Hjuksebø, Gvarv og Valebø.

3. Det indre anlegg.

3.1 Trykknapper for forbikobling av sporavsnitt

Over hver av signalstillerne i hovedsporet er det anbrakt en trykknapp for forbikobling av enkelte sporavsnitt i følgende utkjørtogveier.

Togvegene Sporavsnitt som kan forbikobles
L III – L IV 8
M II 3
M III – M IV 5
N III – N IV 8

Jfr. forriglingstabellen

EKSEMPEL:

Har tog som skal ut fra spor II i retning Hjuksebø belagt sporavsnitt 3 i togveien, kan utkjørhovedsignal M ikke stilles til “Kjørsignal” uten at tilhørende trykknapp betjenes samtidig med signalstillerne.

Før trykknappen betjenes, må togekspeditøren forvisse seg om at det er toget som det skal stilles signal for som belegger sporavsnittet.

3.2 Releer, bryterskap og sikringsskap.

Releer er plassert i egne rom.

Bryterskap og sikringsskap er plassert i ekspedisjonskontoret.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.