Instruks for betjening av sikringsanlegget på Moss stasjon

1. Togveier

 • Samtidig innkjør i spor 1a, 2a og 3 er ikke mulig pga. korte sikkerhetsavstander.
 • Samtidige togveier i spor 1b og 2b tillates så lenge sporveksel 2/5 ligger til høyre (+).
 • Ved sikring av togvei fra spor 2b til spor 3 eller fra spor 3 til spor 2b, omlegges sporvekslene 8/17 automatisk til venstre (-), dvs. dekningsgivende stilling.
 • For å sikre innkjørtogvei fra Sandbukta til spor 2a samtidig med innkjørtogvei fra Dilling til spor 2b, må sporvekslene 8/17 og 14 ligge til venstre (-), dvs. dekningsgivende stilling, pga. korte sikkerhetsavstander.
 • Når sporfelt 012 (foran dvergsignal R7) er belagt og det skal sikres innkjørtogvei fra Dilling til spor 1b, må sporveksel 8/17 ligge til venstre (-).
 • Når sporfelt 022 (foran dvergsignal R9) er belagt og det skal sikres innkjørtogvei fra Dilling til spor 1b, må sporveksel 8/17 ligge til høyre (+).
 • Når sporfelt 022 (foran dvergsignal R9) er belagt og det skal sikres innkjørtogvei fra Dilling til spor 2b, må sporveksel 14 ligge til venstre (-).

NB! Godstog som er lenger enn 505 meter (lengde spor 2b) og som skal krysse/forbikjøres på Moss stasjon, må kjøres gjennom spor 3 til spor 2b, dersom det etterpå skal sikres innkjørtogvei fra Sandbukta til spor 2a (pga. sikkerhetssoner).

2. Skifteveier

 • Usortert listepunktUtløsingstid for alle skifteveier er 50 sekunder, både for automatisk utløsing og tidsutløsing (nødutløsing, «NUD»).
 • Ved skifting forbi dvergsignalene RL og R10 må planovergangen senkes manuelt med kommando VBS.

3. Sammensatte («lange») togveier og skifteveier

 • Det kan stilles sammensatte togveier i alle kombinasjoner. Utpekning av mellomliggende signaler vises ikke.
 • Sammensatte togveier mellom spor 2 og Dilling er forhåndsdefinert via spor 1b.
 • Sammensatte skifteveier er kun mulig mellom spor 2b og sporene 2a / 3 / 4 / 6 (begge veier).

4. Sporveksler og sporsperrer

 • Sporvekslene 2/5 omlegges automatisk til høyre (+) når togvei/skiftevei er utløst.
 • Sporsperrene Sp.I og Sp.II omlegges automatisk til pålagt stilling når skiftevei er utløst.

5. Utløsing togveier og kryssingslåsingstid

Etter togveiens sluttpunkt indikeres det en liten orange strek som betyr at siste del av togveien ikke er utløst. Der det er kryssingslåsing, er kryssingslåsingstiden ikke utløpt.

6. Linjeblokk

Ved sperring av linjeblokka mellom hhv. Sandbukta og Moss, og mellom Moss og Dilling, skal linjeblokka sperres begge sider (dvs. begge nabostasjoner, ikke bare én av dem).
Dette fordi at linjeblokka ellers vil gå i «halvstilling» ved forsøk på magasinering av togvei ut på linja. Skulle dette likevel skje, må signalmontør tilkalles for å få linjeblokka tilbake i nøytralstilling.

7. Planoverganger

 • Nordre planovergang (Jeløygata):
  • Planovergangen kan heves manuelt selv om spor 1a, 2a og 3 er belagt.
  • Planovergangen kan ikke heves manuelt når sporfelt A og sporvekselfelt 1 er belagt.
 • Feste planovergang:
  • Planovergangen må senkes manuelt ved tillatelse til kjøring forbi utkjørhovedsignal M / O som ikke kan vise kjørsignal.

8. Lokal skifting

 • Ved fjernstyrt stasjon kan kun hele stasjonen frigis for lokal skifting
 • Ved stasjonsstyrt stasjon kan enkeltområder frigis for lokal skifting. Dette indikeres i egne knapper i bildet. Knappene kan ikke betjenes i VICOS.

9. Sporsperring

Det kan inngis kommando om sperring (SST) og tilbaketaking av sperring (SSF) til sporene
1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 og 6.

Utklipp fra fjernstyringsbilde for Moss stasjon:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.