Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, systemversjon 2.0.1

For strekningene Vestfoldbanen (Larvik) – (Porsgrunn), Bratsbergbanen Porsgrunn – (Borgestad) og Brevikbanen (Myrane) – Ørvik

1. Innledning, bakgrunn og hensikt

Denne instruksen er et tillegg til Bane NORs fjernstyringsinstruks for betjening av VICOS fjernstyringssystem, og gjelder for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, systemversjon 2.0.1 på nevnte strekninger.

Dokumentet beskriver særlige forhold og spesialiteter i sikringsanlegget som togleder må være oppmerksom på ved betjening av dette sikringsanlegget.

Sikringsanlegget styres via VICOS fjernstyringssystem fra Drammen trafikkstyringssentral.

Alle ordrer, indikeringer og funksjonalitet er beskrevet i egen operatørveiledning for signalanlegget (dok.nr. SSG-00-A-30007, rev. 02D «Operatørveiledning Vicos»).

2. Generell beskrivelse av signalanlegget

Sikringsanlegg type Thales L90-5, systemversjon 2.0.1 er et elektronisk togveibasert sikringsanlegg satt i drift på strekningene:

 • (Larvik) – (Borgestad), med Martineåsen, Hobekk, Myrane og Porsgrunn som mellomliggende stasjoner.
 • (Myrane) – Ørvik.

Følgende linjer er sikret med linjeblokk:

 • (Larvik) – (Martineåsen)
 • (Porsgrunn) – (Borgestad)

Følgende linjer er sikret med elektronisk sentralblokk som inngår i sikringsanlegget for hele strekningen:

 • (Martineåsen) – (Hobekk)
 • (Hobekk) – (Myrane)
 • (Myrane) – (Porsgrunn)
 • (Myrane) – (Ørvik)

Alle stasjoner er utstyrt med hovedsignaler og høye skiftesignaler.

3. Linjeblokk og GSP

Pga. en midlertidig feil, må det ikke inngis kommando KTP til Larvik hhv. Borgestad dersom det er sikret utkjørtogvei fra Martineåsen hhv. Porsgrunn mot stasjonen. Dette fører til at vedkommende utkjørhovedsignal vil bli omstilt til «stopp».

4. Sentralblokk

Sentralblokka vil alltid være utpekt i en retning, og låses når det er stilt togvei eller det er belagte sporavsnitt på linja. Gunnarsrød blokkpost må tidsutløses separat dersom togveier på linja skal tidsutløses (kommando NUH).

Dersom det er stilt togvei videre for et tog, men toget returnerer på togvei i motsatt kjøreretning vil det kunne oppstå sekvensfeil på sporavsnittet der toget byttet kjøreretning. For utløsning av sekvensfeil benyttes kommando NUHP på foranliggende hovedsignal. Før det på nytt kan stilles togvei inn på sporavsnittet må foranliggende togvei tidsutløses. Tilsvarende gjelder for kjøring i motsatt retning.

Togvei

 1. Togvei med belegg foran startsignalet kan ikke benyttes som sluttpunkt i annen togvei. Oppstår f.eks. ved kryssing hvor det stilles innkjør i begge retninger med belegg på blokka.
 2. Innkjør Stasjon B kan da ikke benyttes om sluttpunkt i utkjørtogvei fra Stasjon A, spor II.
 3. Utkjør Stasjon A, spor II kommer aldri opp i kjør
 4. Løs ut innkjørtogveien på Stasjon B og still opp på nytt fra stasjon A.

MERK: For å unngå å komme i en slik situasjon, er det lagt inn ventebetingelser i VICOS slik at togveiene kan magasineres i den rekkefølge som ønskes. Da vil VICOS hindre at det stilles innkjørtogvei på nabostasjon før det er stilt utkjørtogvei ut på linjen. Togveiene blir liggende i magasin til det er klart.

Bildet viser magasinering

Bilde: Viser at det kan magasineres ut fra Ørvik og inn til Myrane. Innkjørtogvei til Myrane sikres ikke før det er sikret togvei ut fra Ørvik.

5. Togveier/skifteveier

Alle togveier krever flankedekning i hovedsignal, sporveksel eller sporsperre.

I en togveis sikkerhetssone overvåkes alle sporveksler i kontroll (både medliggende og motliggende sporveksler).

Innkjørtogvei fra innkjørhovedsignal B Martineåsen retningsinnstiller sentralblokka mot Hobekk.

Det er mulig å stille lange togveier internt inne på stasjonene. Det er imidlertid ikke mulig å stille lange togveier fra stasjon til en annen stasjon.

Dersom det oppstår sekvensfeil inne på en stasjon, må denne løses ut ved bruk av kommando NUH på foranliggende hovedsignal.

Ny funksjon i sikringsanlegget, for Hobekk stasjon: Dersom flankedekkende sporveksel i nabospor ikke kommer i kontroll ved stilling av togvei, overføres flankedekningen til nærmeste signal så lenge det ikke er belagte sporavsnitt i sporvekselen og fram til nærmeste signal.

Flankedekkende objekter ved blå kuler.

Bilde: Viser flankedekkende objekter ved blå kuler. Dersom sporveksel 2 ikke kommer i kontroll (blå sirkel) overføres flankedekningen til nærmeste hovedsignal (rød sirkel), så lenge det er fritt sporavsnitt mellom togvei og hovedsignal.

Ny funksjon i sikringsanlegget gjør at det er tillatt med belagt sporavsnitt bak dekningsgivende signal for annen togvei, når både sporfeltet foran og bak dekningsgivende signal er belagt i kjøreretningens rekkefølge. Funksjonen er virksom på Martineåsen og Myrane stasjon.

Sporavsnitt

Bilde: Viser belagt sporavsnitt bak flankedekkende signal.

Ved stilling av innkjørtogvei på Ørvik med flankedekkende sporsperre lokalavlåst (VLAT) i feil stilling i forhold til sikkerhetssonen, vil sporsperren ikke automatisk bli pulset til riktig stilling ved tilbaketaking av lokalavlåsning (VLAF). Kommando VXO må da inngis manuelt.

Det vises signal 32 «Forsiktig kjøring» ved innkjørhovedsignal C12821 Myrane når det er sikret innkjørtogvei til spor 12 (lastespor Norcem Bjørntvedt).

6. Kommando SIS / SSS

Kommando SIS skal ikke benyttes for å sperre spor. Kommandoen skal kun benyttes for å sette signal i stopp. For å sperre spor benyttes i stedet de andre sperrefunksjonene i sikringsanlegget (SST, LBT, VXS og VLAT).

Alle togveier (også innkjørtogveier) satt i stopp ved bruk av kommando SIS/SSS, og deretter opphevet med kommando OSIS/ASS, må tidsutløses før de kan stilles på nytt. Dette gjelder også dersom hovedsignalene har blitt automatisk omstilt til stopp pga. feil.

Dersom sikringsanlegget må restartes av signalmontør og et eller flere signaler allerede er sperret i stopp, må kommando ASS benyttes for å nøytralstille sikringsanlegget.

Kommando SSS omstiller høyt skiftesignal til «skifting forbudt».

Kommando SIS omstiller ikke høyt skiftesignal til «skifting forbudt».

Kommando SSS på linjen omstiller også vedkommende utkjørhovedsignaler på nabostasjonene til «stopp».

Utkjørtogvei på Hobekk

Bilde: Viser at utkjørhovedsignalene på Hobekk omstilles i stopp når det inngis kommando SSS på linjen.

7. Automatisk gjennomgangsdrift på hovedsignaler

Togvei fra signaler som er aktivert for automatisk gjennomgangsdrift vil ikke stilles før tog passerer forhåndsdefinert aktiveringspunkt.

Når et signal er aktivert for automatisk gjennomgangsdrift er det ikke mulig å sikre togvei manuelt fra dette signalet.

Etter tidsutløsning av togvei vil AGT-symbol på hovedsignalet indikere aktiv selv om funksjonen er midlertidig deaktiveres. Funksjonen må reaktiveres med ny kommando AGST eller ny togvei før funksjonen virker igjen.

MERK: Automatisk gjennomgangsdrift er inntil videre ikke virksom på Larvik og Borgestad. Når TXP Larvik omkobler stasjonen til fjernstyrt vil stasjonen ikke lenger automatisk aktiveres for automatisk gjennomgangsdrift.

8. Planoverganger

Planoverganger på strekningene

Planovergang Kan heves og senkes
manuelt ved
kommando VBH/VBS
Må senkes manuelt ved kjøring på muntli
tillatelse forbi hovedsignal som ikke kan vise
kjørsignal
Vidarsgate PLO Ja Fra Porsgrunn mot Borgestad
Fra Borgestad mot Porsgrunn
Osebakken PLO Ja Fra Porsgrunn mot Borgestad
Valen PLO Nei Nei
Heistad PLO Ja Fra Ørvik mot Myrane

Vidarsgate Plo.

Bilde: Viser Vidarsgate PLO (må senkes både ved kjøring på muntlig tillatelse både fra Porsgrunn og fra Borgestad) og Osebakken PLO (må senkes ved kjøring på muntlig tillatelse fra Porsgrunn).

Valen Plo.

Bilde: Viser Valen PLO (kan ikke heves/senkes) og Heistad PLO (må senkes ved kjøring på muntlig tillatelse fra Ørvik).

Nye indikeringer

 • Når planovergangene heves og senkes indikeres planovergangssymbolet blinkende grått.
 • Når planovergangene har vært sperret i mer enn 5 minutter indikeres planovergangssymbolet blinkende rødt.

9. Forberedende resett

Forberedende resett vil ikke bli effektuert til et sporavsnitt dersom det kun er foretatt telling inn på sporavsnittet og ikke ut av sporavsnittet. Dette for teknisk å forhindre at materiell kan bli stående udetektert ved feilaktig inngivelse av kommando for forberedende resett og da ved gitte sekvenser av passering av sporavsnittet.

Dersom forberedende resett ikke blir effektuert til et sporavsnitt må sporavsnittet først passeres av et tog. Deretter kan forberedende resett inngis og sporavsnittet passeres av et nytt tog før sporavsnittet blir fritt.

10. Sporveksler

Dersom sporveksel ikke kommer i kontroll etter bruk av kommando VXO, må det ventes 15 sekunder før ny kommando VXO inngis. Dette skyldes at sluretiden for sporvekselen må utløpes før sikringsanlegget aksepterer ny kommando for vekselomlegging.

Dersom en sporveksel blir oppkjørt vises dette med egen indikering for oppkjørt sporveksel. For å få vekselen tilbake til normaltilstand, benyttes kommando VXOV. Dersom sporvekselen er oppkjørt må kommandoen ikke benyttes før det er gitt tillatelse fra signalmontør.

Etter at kommando VXOV er benyttet for en sporvekselsløyfe som indikeres oppkjørt, vil sporvekselsløyfa indikeres ute av kontroll. Det må da i tillegg benyttes kommando VXO for å få sporvekselsløyfa indikert i kontroll.

11. Sveivskap

Sveivskapsymbol er plassert ved sporvekselen i detaljbildet. Sveivskapsymbolet indikeres når sveiv er uttatt.

Ved uttak av sveiv vil hovedsignaler ikke omstilles til stopp. Hovedsignalene omstilles til stopp først når sveiv settes inn i sporvekseldrivmaskin og da kun for de togveier hvor sporvekselen inngår.

12. Lokalområder Ørvik

Lokalområde Benyttes for Merk!
1 Skifting mellom spor 1 og spor 2 Alle sporsperrer kontrolleres i pålagt stilling
2Skifting mellom spor 2 og Tangenkaia
3 Skifting til/fra Norcem lossespor Sikringsanlegget låser sporveksel 3 i stilling for kjøring til høyre
4Skifting til/fra stikkspor for hensetting av lok/vogn

Det er ikke mulig å slå sammen lokalområde 1 med de andre lokalområdene.

Inntil videre er det ikke mulig å benytte automatfunksjon for frigivning av lokalområde 3.

13. Arbeidsområder

Sporveksel i ett arbeidsområde som er koblet med en annen sporveksel i et annet arbeidsområde frigis for lokal omlegging når begge arbeidsområdene er sperret og sikret.

Arbeidsområde 3 og 4

Bilde: Når både arbeidsområde 3 og 4 er sperret og sikret frigis sporsløyfene for lokal omlegging.

Dersom sikring av et arbeidsområde oppheves, må sperringen av arbeidsområdet oppheves og deretter aktiveres igjen før arbeidsområdet på nytt kan frigis.

Ved feil på nøkkelsystemet for et arbeidsområde som ikke er sperret og sikret, vil nøkkelsymbolet indikere fast eller blinkende rød.

Det er ikke mulig å frigi både et arbeidsområde og et lokalområde i samme sporområde.

14. Driftsdagbok i CTC

Meldingstekster i driftsdagboka kan være ulogiske eller lite presise.

15. Øvrig

Kommando GRE skal ikke benyttes før det er gitt anvisning fra signalmontør.

Etter omstart av sikringsanlegget skal kommando BKIN først inngis når togleder har sjekket at nåværende status for sperringer av spor og arbeidsområder er korrekte.

Indikering på frakobling er satt i drift på strekningen (Larvik) – (Borgestad) og (Myrane – Ørvik). Indikeringer er vist og beskrevet i operatørveiledning.

•Spor 12 på Myrane er fast spenningsløst og indikeres med tynn sporstrek (ikke gul ramme).

Spenningsløst spor 12 Myrane

Bilde: Viser spenningsløst spor 12 Myrane.

Sporvekselvarme betjenes manuelt på Porsgrunn stasjon. Sporvekselvarme for resten av strekningen er helautomatisk.

Kommandoer i fjernstyringssystemet for betjening av beredskapsfunksjoner er beskrevet i opplæringskompendiet.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.