Skjermbasert stillerapparat Kongsvinger stasjon

1. Innledning

Denne brukermanualen er en beskrivelse over hvordan Kongsvinger stasjon indikeres på skjerm og hvordan systemet betjenes. Brukermanualen viser eksempler.

2. System

Skjermbasert stillerapparat for Kongsvinger stasjon består av to pc’er, 3 skjermer, mus og PCtastatur. Begge pc-ene kommuniserer med en PLS som styrer sikringsanlegget.

Systemoversikt

2.2 Skjermbasert stillerapparat

2.2.1 Redundans

Skjermbasert stillerapparat er satt opp med to pc’er (TXP1 og TXP2) forredundans. Begge PC’er skal normalt alltid være på. Ved evt feil på én pc kan TXP bytte pc ved å betjene fjernkontroll:

Redundans

For å bytte fra TXP1 til TXP2 trykk rød knapp (2)
For å bytte fra TXP2 til TXP1 trykk sort knapp (1)
Knapp 3 og 4 er ikke i bruk.

2.2.2 Automatisk oppstart

Ved evt strømbrudd vil pc’er og all nødvendig programvare automatisk starte opp igjen når strømmen er tilbake.

Når alt er i gang får man en melding om at systemet er startet automatisk. Denne meldingen tar man bort ved å klikke på knappen OK.

2.2.3 Sikre korrekt informasjon

Øverst på hver skjerm er det et roterende hjul:

Roterende hjul

Dette hjulet skal rotere for å indikere at det som vises på skjermene er korrekt informasjon.

NB! Dersom hjulet ikke roterer kan man ikke stole på informasjonen på skjermen, kontakt servicepersonell.

3. Bilder

Bildene består av to hovedvinduer, et konfigurasjonsvindu som viser alle bibliotek og programmer som systemet er bygget opp av, og et vindu som viser stasjonen.

Konfigurasjonsvinduet skal ikke benyttes av TXP og skal under drift alltid ligge bak vinduet med stasjonen slik at det ikke er synlig. Dersom konfigurasjonsvinduet ligger fremst, klikker man hvor som helst i bildet av stasjonen, og konfigurasjonsbildet legger seg da bak bildet av stasjonen.

Konfigurasjonsvindu:

Konfigurasjonsvindu

3.1 Hovedbilde

Hovedbilde

3.2 Statisk informasjon

Øverst vises stasjonsnavn, -nummer og forkortelse for stasjonsnavnet.

Spor hvor det ikke vises dynamisk informasjon er tegnet med tynnere og lysere streker enn der det vises dynamisk informasjon.

Nederst i bildet finnes 3 knapper:

3 knapper

Ved å klikke på disse knappene kan TXP velge å slå av/på informasjon:

  • Signal - Signalnavn/litra
  • Sporveksel - Sporvekselnummer
  • Sporfelt - Sporfeltnummer

3.3 Indikeringer

3.3.1 Togveier

Togveier vises med grønt spor:

Togveier

3.3.2 Skifteveier

Skifteveier vises med gult spor:

Skifteveier

3.3.3 Hovedsignaler

Hovedsignal vises som en trekant i sporet:

Hovedsignaler

Hovedsignal viser kjør:

Hovedsignal viser kjør

Hovedsignal viser stopp og del av togvei:

Hovedsignal viser stopp

Signal sperret i stopp (signalstopp aktivert):

Hovedsignal sperret i stopp

I tillegg vises hovedsignaler og forsignaler slik de fysisk ser ut:

Eksempler:

Hovedsignal i stopp:

Hovedsignal i stopp

Hovedsignal med grønn øvre og nedre:

Hovedsignal med grønn øvre og nedre

Forsignal vent stopp (gul blink):

Forsignal vent stopp

Forsignal vent kjør:

Forsignal vent kjør 3.3.4 Dvergsignaler Dvergsignaler vises som en pil i sporet:

Dvergsignal vises som en pil i sporet

Dvergsignal viser «varsom kjøring tillatt» og inngår i skiftevei etter signal:

Varsom kjørng tillatt

Dvergsignal viser «kjøring tillatt» og inngår i skiftevei etter signal:

Dvergsignal kjøring tillatt

Dvergsignal viser skifting forbudt og inngår i skiftevei før signal:

Skifting forbudt

Dvergsignal som inngår i et lokalt frigitt område:

Dvergsignal som inngår i lokalt frigitt område

Signal sperret i stopp (signalstopp aktivert):

Dvergsignal sperret i stopp

Tidsutløsning pågår (Gul sirkel blinker):

Tidsutløsning pågår

Dvergsignaler som kan benyttes som start- og/eller sluttpunkt for hovedtogvei er markert med strek under signalnavn:

Dvergsignal som kan benyttes som start og sluttpunkt

3.3.5 Signal 32

Signal 32 viser normal kjøring:

Signal viser normal kjøring

Signal 32 viser forsiktig kjøring:

Signal viser normal kjøring

3.3.6 Fiktive signaler

Fiktive signaler vises som en fylt trekant i sporet.

Fiktive signaler

Fiktive signaler benyttes til å stille tog- og skifteveier

Det er ingen indikering i fiktive signaler.

3.3.9 Sporveksler

Sporveksler vises i den stillingen de ligger.

Eks. V10 i +:
 Sporveksel

Eks. V10 i -:
Sporveksel

Sporveksel under omlegging:
Sporveksel under omlegging

Sporveksel ikke i kontroll (blinker svart/hvitt):
Sporveksel blinker svart/hvit

Sporveksel sperret for omlegging (Låst i minus):
Sporveksel sperret for omlegging

Sporveksel sperret for omlegging (Låst i pluss):
Sporveksel sperret for omlegging

3.3.10 Sporsperre.

Sporsperre vises på sporet når den er på:

 Sporsperre vises når den er på

Sporsperre vises ved siden av sporet når den er av:

Sporsperre vises når den er av

Sporsperre sperret for omlegging (Låst i pluss):

Sporsperre sperret for omlegging

Sporsperre sperret for omlegging (Låst i minus):

Sporsperre sperret låst i minus

Når sporsperre (og eventuelt tilhørende sporveksel) er ute av kontroll, blinker sporsperre (og sporveksel) svart/hvitt.

3.3.11 Drivstrøm

. Når en eller flere veksler kjøres og trekker strøm, vises gul «lampe” i felt for drivstrøm.

Eks Drivstrøm Kongsvinger:

3.3.12 Sporavsnitt - belegg

Når et sporavsnitt er belagt, farges sporet rødt der belegget er.

Eks belegg i Sf 052:

 Sporfelt som er belagt

Dersom det er belegg i et sporavsnitt i en veksel, og det ikke er stilt togvei eller skiftevei over vekselen, vil belegget vises i begge retninger i vekselen.

Eks belegg i Sf 3:

Belegg

Når det er stilt togvei eller skiftevei over vekselen, vil belegget vises bare der tog-/skifteveien går. Eks belegg i Sf 3 med togvei:

Belegg

3.3.13 Sporavsnitt - Sperring

Når et sporavsnitt er sperret, vises rød stolpe over sporavsnittet.

Eks Sf 20 sperret:

Sporavsnitt sperring

3.3.14 Lokal skifting.

Når det er frigitt for lokal skifting, blir spor, sporveksler og dvergsignaler farget blå i det området som er frigitt.

Eks Lok III:

 Lokal skifting

3.3.15 Sidespor Gropa og Tarven

Ingen betjening av TXP, kun indikering.
Ingen farge/grå: Rigler i kontroll, ikke frigitt.
Blå: Sidespor frigitt\ Rød: Rigel ikke i kontroll

Gropa og Tarven

3.3.16 Planoverganger

Planovergang hevet

Planovergang

Planovergang senket

Planovergang

Ved feil på planovergang (ligget nede mer enn 5 min) blinker planovergangsymbolet rødt/hvitt

3.3.17 Avsporingsindikator

Ved utløst avsporingsindikator, rød/hvit blinkende A.

(Gjelder kun B-ende)

Avsporingsindikator

3.3.18 Linjeblokk

Linjeblokk innstilt UT

Linjeblokk innstilt

Gul pil ut.
GSP (Gjentakelsessperre) indikeres separat med blå sirkel)

Linjeblokk innstilt INN

Linjeblokk innstilt

Når linjeblokk er nøytral vises ingen indikering.

3.3.19 Sporvekselsveiv

Sporvekselsveiv i kontroll:

Sveiv

Sporvekselsveiv ikke i kontroll:

Sveiv

4. Stillere og knapper – Betjening og indikering

Alle stillere betjenes ved å klikke på pil ned for å aktivere.

For å slå av, klikk på øvre del (firkant).

4.1 Lokalområder

Eks. LOK III betjent og aktivert: 4.2 S-lås Eks. S-lås IV betjent og aktivert:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.