Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Hønefoss stasjon

1. Innledning

Til instruksen hører gjeldene skjematisk plan- og forriglingstabell for Hønefoss stasjon. Se også Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) kap. 12 og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN).

2. Det ytre anlegg

2.1 Signaler

Signalenes plassering er angitt på skjematisk plan for sikringsanlegget.

2.2 Varsling av tog

Fra Hval: Varselklokken ringer når tog befarer blokksporavsnitt 344.

Fra Tyristrand: Varselklokken ringer når tog befarer blokksporavsnitt 874.

Fra Veme: Varselklokken ringer når tog befarer blokksporavsnitt 444.

2.3 Togveilamper

På stasjonsveggen mot plattformen er satt opp kontrollamper (togveilamper) som tennes når det er sikret inn-/utkjørtogvei fra/til vedkommende banestrekning.

3. Det indre anlegg

3.1 Stillerapparat

3.1.1 Forbikobling av sporavsnitt

Over hver av signalstillerne A/M og B/L er anbrakt en trykknapp (rød) for forbikobling av enkelte sporavsnitt i følgende utkjørtogveier:

Togveier Sporfelter som kan forbikobles
M I og M II 1 og M
L I 6,23 og 014
L II 25 og 024
L V 11,45 og 012
L VI 39,47 og 062
L I-IIb 23,25 og 024
L V-IIb 11,45 og 012

Jfr. Forriglingstabellen

Merk: Forbikobling må ikke foretas før den som betjener stillerapparatet har forvisset seg om at det er toget som det skal stilles signal for, og bare det, som belegger sporavsnittet/sporavsnittene. Trykknappen betjenes samtidig med signalstillernes omlegging.

3.1.2 Stillere for sporvekseloppvarming

Stiller 1 styrer oppvarmingen av sporvekslene 1,3,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,45 og 47 samt 11 a/c – b/d.

Stiller 2 styrer oppvarmingen av sporvekslene 2,4,6,8,10,19,21,23,27 og 30 samt 17 a/c – b/d og 25 a/c – b/d.

Stillerne skal betjenes en for en med minst 5 sekunders mellomrom.

Merk: Kontrollampen tennes kun når all sporvekseloppvarming i vedkommende gruppe er påsatt. En eller flere sporveksler kan være under oppvarming selv om kontrollampen er slokt.

3.1.3 Sveiv

Sveiv for omlegging av sporveksler og sporsperrer (ved feil) oppbevares i en spesiell holder i låst skap plassert inne ved stillerapparatet.

Når sveiven tas ut av holderen, pålegges det den som betjener stillerapparatet, å påse at sporvekseldrivmaskinen som skal sveives, ikke får tilført drivstrøm. Sikringer for sporvekseldrivmaskinene er satt inn i eget skap i ekspedisjonskontoret. Når sporveksler sveives, skal vedkommende sikring være uttatt.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.