Instruks for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5, Vestfoldbanen (Galleberg) – (Skoppum)

1. Innledning

 • Denne instruksen er et tillegg til Bane NORs fjernstyringsinstruks for betjening av VICOS fjernstyringssystem, og gjelder for betjening av sikringsanlegg type Thales L90-5.
 • Dokumentet beskriver særlige forhold og spesialiteter i sikringsanlegget som togleder må være oppmerksom på ved betjening av dette sikringsanlegget.
 • Sikringsanlegg type Thales L90-5 er et elektronisk togveibasert sikringsanlegg satt i drift på strekningen (Galleberg) – (Skoppum), med Smørstein, Holmestrand og Nykirke som mellomliggende stasjoner.
 • Strekningene (Galleberg) – (Smørstein) og (Nykirke) – (Skoppum) er sikret med linjeblokk.
 • Strekningene (Smørstein) – (Holmestrand) og (Holmestrand) – (Nykirke) er sikret med elektronisk sentralblokk som inngår i sikringsanlegget for hele strekningen.
 • Alle stasjoner er utstyrt med hovedsignaler og høye skiftesignaler.
 • Sikringsanlegget styres via VICOS fjernstyringssystem fra Drammen trafikkstyringssentral.
 • I det videre omtales sikringsanlegget styrt via fjernstyringssystemet som signalanlegget.
 • Alle ordrer, indikeringer og funksjonalitet er beskrevet i egen operatørveiledning for signalanlegget (dok.nr. SSG-00-A-30007 «Operatørveiledning Vicos»).

2. Linjeblokk og GSP

 • I gitte tilfeller vil GSP ikke bli automatisk deaktivert ved kjøring ut på linjen og tilbake til avgangsstasjonen. I noen tilfeller deaktiveres heller ikke GSP før sperring av linjeblokka oppheves. Dette skyldes en midlertidig feil i sikringsanlegget.

3. Sentralblokk

 • Dersom sentralblokka er retningsinnstilt mot Smørstein stasjon og det forsøkes å stille utkjørtogvei mot Holmestrand, må sentralblokka vendes manuelt ved bruk av kommando VBL før den magasinerte togveien stilles.
 • Dersom det er stilt togvei videre for et tog, men toget returnerer på togvei i motsatt kjøreretning vil det kunne oppstå sekvensfeil på sporavsnittet der toget byttet kjøreretning. For utløsning av sekvensfeil benyttes kommando NUHP på foranliggende hovedsignal. Før det på nytt kan stilles togvei inn på sporavsnittet må foranliggende togvei tidsutløses. Tilsvarende gjelder for kjøring i motsatt retning.
 1. Togvei med belegg foran startsignalet kan ikke benyttes som sluttpunkt i annen togvei. Oppstår f.eks. ved kryssing hvor det stilles innkjør i begge retninger med belegg på blokka.
 2. Innkjør Stasjon B kan da ikke benyttes om sluttpunkt i utkjørtogvei fra Stasjon A, spor II.
 3. Utkjør Stasjon A, spor II kommer aldri opp i kjør
 4. Løs ut innkjørtogveien på Stasjon B og still opp på nytt fra stasjon A.

4. Togveier/skifteveier

 • Alle togveier krever flankedekning i hovedsignal eller sporveksel.
 • I en togveis sikkerhetssone overvåkes alle sporveksler i kontroll (både medliggende og motliggende sporveksler).
 • Ved feil som medfører at forsignal på et hovedsignals mast blir slukket, vil sikringsanlegget automatisk omstille dette hovedsignalet (på samme mast) til «stopp».
 • For å få stilt utkjørtogveiene på Smørstein må enten bakenforliggende innkjørtogvei stilles eller sporavsnittet foran utkjørhovedsignalet være belagt.
 • Ved stilling av følgende togveier, vil togvei videre fra utkjørhovedsignal automatisk magasineres/stilles:
  • innkjørtogveiene på Smørstein
  • innkjørtogvei B – M/UM på Nykirke
  • togvei fra indre hovedsignalene til utkjørhovedsignalene på Holmestrand


Dersom strekning må sperres pga. infrastrukturfeil og togleder skal underrette fører før videre signalstilling er det viktig å være klar over følgende:

Det må påses at strekning sperres før togveiene i punktene over stilles. Dette for å unngå at signalanlegget viderestiller togvei utilsiktet før strekningen er sperret.

 • Det er mulig å stille lange togveier internt inne på stasjonene. Det er imidlertid ikke mulig å stille lange togveier fra stasjon til en annen stasjon.
 • P.g.a. feil i programvaren er det på Holmestrand heller ikke mulig å stille lang togvei fra indre hovedsignal til sluttpunkt for utkjørhovedsignal. Utkjørhovedsignal må benyttes som sluttpunkt.
 • Dersom det oppstår sekvensfeil inne på en stasjon, må denne løses ut ved bruk av kommando NUH på foranliggende hovedsignal.

5. Kommando SIS / SSS

 • Kommando SIS skal ikke benyttes for å sperre spor. Kommandoen skal kun benyttes for å sette signal i stopp. For å sperre spor benyttes i stedet de andre sperrefunksjonene i sikringsanlegget (SST, LBT, VXS og VLAT).
 • Ved bruk av kommando ASS må togleder være oppmerksom på at denne kommandoen fjerner alle sperringer av signaler i stopp, også de som tidligere har vært satt i stopp med kommando SIS.
 • Kommando SSS indikeres ikke rød i respektive trykknappsymbol i stasjonsboksen i CTC.
 • Alle togveier (også innkjørtogveier) satt i stopp ved bruk av kommando SIS/SSS, og deretter opphevet med kommando OSIS/ASS, må tidsutløses før de kan stilles på nytt. Dette gjelder også dersom hovedsignalene har blitt automatisk omstilt til stopp pga. feil.
 • Dersom sikringsanlegget må restartes av signalmontør og et eller flere signaler allerede er sperret i stopp, må kommando ASS benyttes for å nøytralstille sikringsanlegget.
 • Kommando SIS/SSS omstiller ikke høyt skiftesignal fra signal «skifting tillatt» til «skifting forbudt».

6. Automatisk gjennomgangsdrift på hovedsignaler

 • Det anbefales at funksjonen inntil videre ikke benyttes da aktiveringspunktene for AGT er delvis feilprosjektert. Dette betyr at det er sannsynlig at togene ved bruk av AGT-funksjon ved stilling av togvei ikke får «forvent kjør» i forsignalene, med tilhørende unødvendige hastighetsreduksjoner.
 • For øvrig gjelder følgende:
  • Togvei fra signaler som er aktivert for automatisk gjennomgangsdrift vil ikke stilles før tog passerer forhåndsdefinert aktiveringspunkt.
  • Automatisk gjennomgangsdrift er i gjeldende systemrelease ikke prosjektert for hovedsignalene på Nykirke stasjon og hovedsignalene for kjøring på venstre hovedspor på Smørstein.
  • Etter tidsutløsning av togvei vil AGT-markør på hovedsignalet indikere aktiv selv om funksjonen er midlertidig deaktiveres. Funksjonen men må reaktiveres med ny kommando AGST eller ny togvei før funksjonen virker igjen.

7. Forberedende resett

 • Forberedende resett vil ikke bli effektuert til et sporavsnitt dersom det kun er foretatt telling inn på sporavsnittet og ikke ut av sporavsnittet. Dette for teknisk å forhindre at materiell kan bli stående udetektert ved feilaktig inngivelse av kommando for forberedende resett og da ved gitte sekvenser av passering av sporavsnittet.
 • Dersom forberedende resett ikke blir effektuert til et sporavsnitt må sporavsnittet først passeres av et tog. Deretter kan forberedende resett inngis og sporavsnittet passeres av et nytt tog før sporavsnittet blir fritt.

8. Sporveksler

 • Dersom sporveksel ikke kommer i kontroll etter bruk av kommando VXO, må det ventes 15 sekunder før sporvekselen før ny kommando VXO inngis. Dette skyldes at sluretiden for sporvekselen må utløpes før sikringsanlegget aksepterer ny kommando for vekselomlegging.
 • Dersom VXO inngis til en sporveksel som er koblet med en annen sporveksel før begge sporvekslene er fri for materiell, vil begge sporvekslene indikeres ute av kontroll.
 • Dersom en sporveksel blir oppkjørt vises dette med egen indikering for oppkjørt sporveksel. For å få vekselen tilbake til normaltilstand, benyttes kommando VXOV. Dersom sporvekselen er oppkjørt må kommandoen ikke benyttes før det er gitt tillatelse fra signalmontør.
 • Etter at kommando VXOV er benyttet for en sporvekselsløyfe som indikeres oppkjørt, vil sporvekselsløyfa indikeres ute av kontroll. Det må da i tillegg benyttes kommando VXO for å få sporvekselsløyfa indikert i kontroll.

9. Sveivskap

 • Sveivskapsymbol er plassert ved stasjonsboksen/ved spordiagrammet i CTC.
 • Sveivskapsymbolet indikeres når sveiv er uttatt.
 • Ved uttak av sveiv vil hovedsignaler ikke omstilles til stopp. Hovedsignalene omstilles til stopp først når sveiv settes inn i sporvekseldrivmaskin og da kun for de togveier hvor sporvekselen inngår.

10. Lokalområder

 • Det er ikke mulighet til å utøke eller innskrenke lokalområder. Det må i stedet benyttes egne knapper i CTC for de respektive forhåndsdefinerte lokalområdene.
 • På grunn av en feil vil lokalområde 2 på Holmestrand bli deaktivert dersom frigivning av følgende arbeidsområder arbeidsområder tas tilbake:
  • 1 Holmestrand
  • HSD – SMØ
  • SMØ – HSD
  • HSD – NYK
  • NYK – HSD
 • I et frigitt lokalområde kan sporavsnitt inne i området sperres med kommando SST. Dersom sporavsnittet først er sperret med SST kan lokalområdet ikke frigis.
 • Ved frigivning av et lokalområde på en stasjon vil sikringsanlegget ikke kontrollere at hovedsignaler i grensen for lokalområdet lyser med signalbilde «stopp». Dette betyr at signalet tillates å være slukket.

11. Arbeidsområder

 • Dersom to sporveksler i en koblet sporvekselsløyfe tilhører hvert sitt arbeidsområde må det arbeidsområdet som dekker hele sporvekselsløyfen frigis og sikres før sporvekselen kan lokalomlegges. Dersom de to separate arbeidsområdene frigis og sikres vil sporvekselen ikke bli frigitt for lokalomlegging.
 • Det er ikke mulighet til å utøke eller innskrenke arbeidsområder. Det må i stedet benyttes egne knapper i CTC for de respektive forhåndsdefinerte arbeidsområdene.
 • Dersom sikring av et arbeidsområde oppheves, må sperringen av arbeidsområdet oppheves og deretter aktiveres igjen før arbeidsområdet på nytt kan frigis.
 • Ved feil på nøkkelsystemet for et arbeidsområde som ikke er sperret og sikret, vil nøkkelsymbolet indikere fast eller blinkende rød.
 • Det er ikke mulig å frigi både et arbeidsområde og et lokalområde i samme sporområde.

12. Driftsdagbok i CTC

 • I driftsdagboka vil benevnelse av arbeidsområder kunne ende med bindestrek og et siffer. Dette er en feil i systemreleasen for signalanlegget.
 • Meldingstekster i driftsdagboka kan p.g.a. gjeldende systemrelease være ulogiske eller lite presise.

13. Øvrig

 • Dersom alarm «Funksjonsfeil i grensesnitt» vises på bildet mellom Galleberg og Smørstein hindres signalstilling på grunn av kommunikasjonsfeil i VICOS. Tog må i tilfelle framføres på muntlig tillatelse.
 • Kommando GRE skal ikke benyttes før det er gitt anvisning fra signalmontør.
 • Etter omstart av sikringsanlegget skal kommando BKIN først inngis når togleder har sjekket at nåværende status for sperringer av spor og arbeidsområder er korrekte.
 • Indikering på frakobling er satt i drift på strekningen Kobbervik – Skoppum. Indikeringer er vist og beskrevet i operatørveiledning.
 • Planovergangssymbolet for Nykirke pl.o. viser rød blink, hvis veien har vært sperret mer enn 5. min. Rettes til hvit fast i neste databaseoppdatering i VICOS
 • Kommandoer i fjernstyringssystemet for betjening av beredskapsfunksjoner er beskrevet i opplæringskompendiet.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.