Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Elverum stasjon

1. Innledning

Til instruksen hører gjeldene skjematisk plan- og forriglingstabell for Elverum stasjon. Se også Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) kap. 12 og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN).

2. Det ytre anlegg

2.1 Signaler

Signalenes plassering er angitt på skjematisk plan for sikringsanlegget.

2.2 Varslingsanlegg

Utenfor forsignalene A, B og C er anordnet et kort isolert sporfelt (varselfelt a, b og c) for varsling av tog fra henholdsvis Løten, Rudstad og Braskereidfoss.

3. Det indre anlegg

3.1 Trykknapp for utløsning av innkjørtogveier og for stopp av varselklokke

Stillerapparatet har trykknapp for utløsning av innkjørtogveier og stopp av varselklokke for ankommende tog plassert ved signalstiller A, B og E i hovedsporet. Når toget har passert bestemte sporfelter og inntatt sin plass i togspor, ringer togveiklokken hvorpå trykknapp betjenes, togveislampen slukker og togveisklokken slutter å ringe.

3.2 Frigivning for lokal omlegging av sentralstilte sporveksler.

Lok.områdene er inndelt på følgende måte:

Lok I: Sporvekslene 1, 3, 5/9, 9a/40 og 26

Lok II: Sporvekslene 2/31 og 6

Lok III: Sporveksel 6. Sporveksel 2/31 sperres i + stilling

3.3 Trykknapper for forbikobling av sporavsnitt

Over signalstiller B i hovedtogsporet er det en rød trykknapp hvormed sporavsnittene 26 og 032 kan forbikobles i togvei L 2/III og L I/V. Har tog som skal kjøre ut, belagt et eller flere av nevnte sporavsnitt i togvegen, kan utkjørhovedsignalet ikke stilles til ”Kjørsignal” uten at tilhørende trykknapp betjenes samtidig med signalstillerne.

Før trykknappen betjenes, må togekspeditøren forvisse seg om at det er toget som det skal stilles signal for som belegger sporavsnittet.

3.4 Sveiver

Sveiver for omlegging av sporveksler og sporsperrer (ved feil) oppbevares i en spesiell holder i låst skap, plassert inne ved stillerapparatet. Når sveiven tas ut av holderen pålegges det den som betjener stillerapparatet å påse at sporvekseldrivmaskinen som skal sveives ikke får tilført drivstrøm. I sikringsskapet er det plassert sikringer merket med sporvekselens nummer. Når sikringen tas ut brytes strømmen til vedkommende sporveksel. Når en sporveksel sveives skal vedkommende sikring være uttatt. Sikringer er plassert i forgang relehus nord for stasjonsbygningen. Stasjonen er utstyrt med 6 sveiver.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.