Instruks for betjening av sikringsanlegget ved Åndalsnes stasjon

1. Innledning

Til instruksen hører gjeldene skjematisk plan- og forriglingstabell for Åndalsnes stasjon. Se også Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) kap. 12 og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN).

2. Det ytre anlegg

2.1 Signaler

Signalenes plassering er angitt på skjematisk plan for sikringsanlegget.

2.2 Varslingsanlegg

I forbindelse med Aak plo. ½ Ba er det koblet opp indikering som varsler når tog fra Marstein passerer planovergangen. Blokklampe, Bl. M, slokker og klokken ringer. Klokken avstilles ved å betjene trykknapp for stopp av varselklokke. Se 3.1.

3. Det indre anlegg

3.1 Stillerapparat

Stillerapparatet har trykknapp for utløsning av innkjørtogveier og stopp av varselklokke for ankommende tog plassert til venstre for trykknapp Ktp A. For bruken av knappen til utløsning av innkjørtogvei, vises til 4.1. Når det ønskelig å stoppe ringingen fra varselklokken før innkjørtogveien er utløst, kan dette gjøres ved å betjene trykknappen.

3.2 Teknisk utstyr

Ved feil på kommunikasjonslinjen, slik at stillerapparatets funksjoner ikke blir overført til releanlegget, tennes en kontrollampe merket “KOMM. Feil” i stillerapparatet. Ved kommunikasjonsfeil må signalmontør varsles.

4. Sikring og utløsning av togveier

4.1 Innkjørtogvei

Ved innkjørtogvei til spor III b tennes bare den ytre togveislampen

Innkjørtogveier oppløses slik:

Når toget har inntatt sin plass i togspor, ringer togveisklokken. Trykknapp for togveisutløsning under hovedtogsporet betjenes, togveisforriglingen utløses, togveislampen slukker og klokken slutter å ringe. NB! Txp må innhente bekreftelse på at hele toget har kommet inn på stasjonen (inn i togspor) før nytt tog kan kjøres ut i retning Marstein.

Ved hjelpeutløsning av innkjørtogvei, må trykknapp for togveisutløsning betjenes før togveisforriglingen oppheves.

4.2 Utkjørtogvei

For sikring av utkjørtogvei fra spor 2 b eller 4 b på Øran, må de håndstilte sporveksler omlegges og låses i riktig stilling (se forriglingstabell), deretter legges signalstilleren i togspor III og hovedspor i togets kjøreretning. Ved utkjøring fra Øran, tennes bare den ytre togveislampen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.