Sundland Skiftestasjon

Brukermanual for togekspeditør

1. Innledning

Operatørmanualen er en beskrivelse på hvordan stasjonen indikeres på skjem og hvordan systemet betjenes. en operatørplass består av en pc med 2 skjermer samt mus, tastatur og høytalere.

Disser er koblet til 2 pc-er via en velger, og man kan velge hvilken pc man skal betjene ved hjelp av denne venderen.

Begge pc-ene kommuniserer med PLS-en som styrer stasjonen.

Denne kommuniserer igjen med Drammen og Gulskogen.

Dette er bygget slik:

Innledning operatør manual for Sundland driftsbanegård

1.1 Oppstart av operatørplassen

Når pc slås på. starter Windows og riktig bruker logges inn i Windows automatisk.

Dereter starter programmet SattLine opp og kjører i gang applikasjonen Sundland. Når alt er i gang, får man en melding om at ssytemet er startet automatisk. Denne tar man bort ved å klikke påknappen OK.

2. Bilder

Bildeden består av 2 hovedvinduer, et konfigurasjonsvidnu som viser alle bibliotek og programmer som systemet er bygget opp av, og et vindu som viser stasjonen. Konfigurasjonsvinduet skal under drift alltid ligge bak vinduet med stasjonen slik at det ikke er synlig. Dersom konfigurasjonsvinduet ligger fremst, klikker man hvor som helst i bildet av stasjonen, og konfigurasjonsbildet legger seg da bak bildet av stasjonen.

Man veksler mellom vinduene som vanlig i Windows med å holdt ALT-tasten nede og så trykke Tab-tasten på tastaturet til man kommer til det vinduet man vil ha øverst, da slipper mant ALT-tasten, og de ønskede vinduet legges øverst.

Bildet under viser de 2 vinduene.

Bildet under viser de 2 vinduene

2.1 Hovedbilde

Bildet av stasjonen ser slik ut:

Bildet av stasjonen ser slik ut

2.2 Roterende hjul

Øverst til høyre på hver skjerm er det et roterende hjul. Dette:

Sette inn bilde av roterende hjul

Dette hjulet skal rotere for å indikere at det som vises på skjermene er riktig informasjon.

Dersin dette hjulet ikke roterer, kan man ikke stole på informasjonen på skjermen, fordi da har enten programmet som oppdaterer bildet stoppet, eller så er bildet fryst, det kan være feil på pc-en.

2.3 Statisk informasjon

Øverst vises stasjonsnavn og forkortelse for stasjonsnavnet. På hver side vises navn på nabostasjonen.

Spor hvor det ikke vises dynamisk informasjon er tegnet med tynnere streker enn der det vises dynamisk informasjon.

Nederst i bildet finnes 3 kanpper som når de er klikket på, blir mer informasjon synlig i bildet.

Disse:

3 knapper

Signal synlig

Signal synlig

Sporveksel synlig. Her vises også en + der pluss stillingen er til alle veksler

Sporveksel synlig

Sporavsnitt synlig

Sporavsnitt synlig

Lokalområde I synlig

Lokalområde I synlig

Lokalområde II synlig

Lokalområde II synlig

Lokalområdet III synlig

Lokalområde III

2.4 Dynamisk informasjon

2.4.1 Skifteveier

Skifteveier vises med gult spor der skifteveien er slik:

Skifteveier

Dersom en eller flere veksler går ut av kontroll etter at en skiftevei er stilt, vil skifteveien fortsatt ligge og man vil få indikering på feil på aktuell veksel slik:

Skifteveier

Når en skiftevei er under utløsing, blinker en rund prikk gult/svart i sluttpunktet på skifteveien og en teller viser at tidsutløsing går slik:

Skifteveier

Når tidsutløsing pågår vises en grønn T i stasjonsboken slik:

Tidsutløsning

2.4.2 Dvergsignaler

Dvergsignaler vises som en pil i sporet slik:

Dvergsignal

Dersom en dverg er startpunkt eller sluttpunkt i en låst skiftevei eller togvei, indikeres dvergsignalet rødt slik:

Dvergsignal som startpunkt eller sluttpunkt

Når dvergsignalet viser varsom kjøring tillatt (45 grader) er signalet gult slik:

 Dvergsignal viser varsom kjøring tilltatt

Når dvergsignalet viser kjøring tillatt (90 grader) er signalet grønt slik:

Dvergsignal viser kjøring tillatt

Når dvergsignal inngår i et lokalt frigitt område, er signalet blått slik;

Dvergsignal inngår i et lokalt frigitt område

Når dvergsignal er sluttpunkt på et lokalt frigitt område, er signalet rødt slik:

Sluttpunkt i et lokalt frigitt område

Når signalstopp er aktivert, vises signalet som en rød fyllt trekant slik:

Signal stopp er aktivert

2.4.3 Fiktive signaler

Fiktive signaler vises som trekant i sproet slik:

Fiktive signaler

Fiktive signaler benyttes til å stille og å løse ut skifteveier. Det er ingen indikering i fiktive signaler.

2.4.4. Sporveksel

Sporveksler vises i den stillingen de ligger. V204 i pluss vises slik:

Sporveksel i pluss

V204 i minus vises slik:

Sporveksel i minus

Når sporvekselen går, og den er i mellomstilling, vises den ikke i pluss og ikke i minus slik:

Sporvekselen går

Dersom vekselen er ute av kontroll, vil vekselen blinke svart/hvit slik;

Sporveksel ute av kontroll

2.4.5 Lysingal når veksel er ute av kontroll

Når en eller flere veksler er ute av kontroll, sarter et lydsignal. Dette avstilles ved å klikke på knappen nederst på venste skjerm eller trykke tasten F2 på tastaturet. Denne:

Lydsignal når veksel er ute av kontroll

2.4.6 Sporsperre

Alle sporsperrer på Sundland går sammen med tilhørende sporveksel.

Sporsperre vises på sporet når den er på slik:

Sporsperre på

Sporsperre vises ved siden av sporet når den er av slik:

Sporsperre av

Når sporsperre er i mellomstilling, vises den både oppå og ved siden av sporet slik:

Sporsperre i mellomstilling

Når sporsperre (og eventuelt tilhørende sporveksel) er ute av kontroll, blinker sporsperre (og sporveksel) svart/hvitt slik:

Sporsperre ute av kontroll

2.4.7 Drivstrøm

Når en eller flere veksler kjøres og trekker strøm, vises teksten «drivstrøm» nederst på venstre skjerm slik:

Drivstrøm

2.4.8 Sporavsnitt

Når et sporavsnitt er belagt, farges sporet rødt der belegget er slik:

Sporavsnitt

dersom det er belegg på et sporavsnitt i en veksel, og det ikke er stilt skiftevei over vekselen, vil belegget vises i begge retninger i vekselen slik:

Belegg i sporavsnitt

Når det erstilt skiftevei over vekselen, vil belegget vises bare der skifteveien går slik.

Skifteveier over vekselen

2.4.9 Sperrt sporavsnitt

Når et sporavsnitt er sperret, vises en rød stolpe over sporavsnittet slik:

Sporavsnitt er sperret

Der det er flere muligheter for å stlle skiftevei over sporavsnittet, vises flere stolper over sporavsnittet slik:

Flere muligheter til å stille skifteveier

2.4.10 Lokal skifting

Når det er frigitt for lokal skifting, blir spor, sporveksler og dverger farget blå i de området som er frigitt slik:

Lokalområde 1 indikeres slik:

Lokalområde I indikeres slik

Lokalområde 2 indikeres slik:

Lokalområde 2 indikeres slik:

Lokalområde 3 indikeres slik:

Lokalområde 3 indikeres slik:

2.4.11 Sporvekselsveiv

Sporvekselsveiv indikeres slik:

Sporvekselsveiv

Det finnes 1 sporvekselsveiv. Denne er plassert i bildet der den er plassert ute i anlegget.

Når sporvekselsveiven er tatt ut, blinker sveivsymbolet rødt/hvitt slik:

Sporvekselsveiv er tatt ut

3. Ordregiving på objekter

Når ordre skal gis, er prinsippet følgende: Man klikker med venstre musetast på det objektet man vil sende ordre til og får da opp en meny. Deretter klikker man på den ordretasten i menyen som er den ordren man vil sende. Når man har klikket på en knapp, vil ordren bli sendt, og menyen blir borte.

Dersom man tar opp en meny og ikke klikker på en knapp i menyen, vil menyen bli borte av seg selv etter 10 sekunder. I menyer kan teksten i knappene være enten svart eller grå. Der reksten er svart blir en ordre sendt når man klikker, der teksten er grå blir ingen ordre sendt når man klikker, det vil si at ordren ikke er mulig å sende. Det vil heller ikke bli noen markering på at knappen trykkes inn nr man klikker på den.

NB! Dersom man klikker på midterste tasten på musa, eller på høyretasten når ingentin er markert, får man opp denne menyen:

Zoome

Disse funksjoene skal ikke benyttes på Sundland, men dersom man zoomer i bildet, kommer man tilbake til riktig bilde ved å trykke på funksjonstasten F1 på tastaturet, denne:

F1

3.1 Dvergsignaler og fiktive signaler

Når man klikker på et dvergsignal eller et fiktivt signal får man denne menyen:

Dvergsignal og fiktive signaler

Navnet på signalet står øverst i menyern, her R27.

«NUD» sender ordre om tidsutløsning av skiftevei til dette signalet.

«SIS» sender ordre om signal i stopp.

Knappen «DTV» benyttes for å stilleskfiteveier. Se kapittel «Stilling av skifteveier».

3.2 Sporveksler

Klikker man på en sporveksel, får man opp denne menyen:

Sporveksel

Navnet på vekselen står øverst i menyen, her V208.

«V+» sender ordre omveksel til pluss.

«V-» sendre ordre om veksel til minus.

Dersom vekselen ligger i pluss, er V+ grå, dvs. at man ikke kan sende ordre over veksel til pluss når vekselen ligger i pluss.

Tilsvarende når vekselen ligger i minus.

Dersom vekselen ikke har kontroll i hverken pluss eller minus, er både V+ og V- tilgjengelige.

3.3 Sperring av sporavsnitt

Klikker man på et sporavsnitt, får man opp denne menyen:

Sporavsnitt

Navnet på sporavsnittet står øverst i menyen, her Sf025.

«SST» sender ordre om sperring. Dette hindrer stilling av togvei eller skftevei over sporavsnittet.

«SSF» sendre ordre om oppheving av sperring.

Her er begge ordrene alltid tilgjengelige.

4. Stilling av skifteveier

4.1 Prinsipp for å stille skifteveier

Man markerer startpunkt, eventuelle viapunkter, deretter sluttpunkt og velger DTV i menyen for sluttpunktet. De punktene som blir klikket på i togveien, markeres med går bakgrunn til man velger DTV, eller fjerner markeringen. Dersom DTV er grå, og dermed ikke tilgjengelig når man klikker på sluttpunktet, betyr det at man forsøker å stille en skiftevei som ikke er mulig.

Dersom man har klikket på startpunkt, eventuelle via-punkt og sluttpunkt, men ikke ønsker å klikke DTV, kan man fjerne markeringene ved å ta bort menyen på det siste punktet man klikket på i skifteveien. Dette kan man gjøre ved å klikke på sluttpunktet en gang til. Dersom man ikke klikker DTV innen 10 sekunder, vil alle markeringene forsvinne av seg selv.

Dersom man klikker på et punkt som ikke kan bli en skiftevei fra det forrige punktet man klikket, vil dette siste punktet bli begynnelsen på en ny skiftevei, og punktene som var markert før man klikket på siste punktet vil bli borte. F.eks. dersom man klikker på et signal og derette på et signal i motsatt retning, vil markeringen på det første signalet bli borte, og man vil begynne en ny skiftevei fra signalet man klikket på sist.

Eksempel:

Eksempel

Her har man først klikket på R34, deretter R74. Da har man valgt både startpunkt og sluttpunkt, og DTV blir tilgjengelig i menyen.

Dersom man vil stille flere skfiteveier etter hverandre, kan man klikke på flere dverger etter hverandre, også DTV på siste dverg.

Flere skifteveier etter hverandre

Her har man først klikket på R18, deretter R28 og så R74. Da kan man klikke på DTV, og skiftevei R13-R28 og R28 og R74 stilles opp.

4.2 Sette signal i stopp

Dersom man vil sette et signal i stopp, klikker man på signalet og klikker deretter «SIS» i menyen somkommer opp slik:

Sette signal i stopp

4.3 Tidsutløsning av skiftevei

Dersom man vil løse ut en skiftevei, klikker man i sluttpunktet på skfiteveien og klikker deretter «NUD» i menyen som kommer opp slik:

Tidsutløsning av skiftevei

4.4 Nødutløsning av skiftevei

Dersom man har en situasjon med Tsp avfalt og veksler ikker i kontroll til noen mulige sluttpunkter, vil man få en gul kule ved alle mulige sluttpunkter fra den Tsp som en avfalt.

Nødutløsning av skiftevei

For å få aktuelle Tsp til å strekke til, klikker man i ett av de punktene med gul kule og klikker deretter «NUD» i menyen som kommer opp slik:

Nødutløsning av skiftevei

4.5 Ordre signalstopp, lokal, sporsperrevarme, jordfeil )

Øverst på høyre skjerm står stasjonsnavn Sundland, denne

Sundland

Klikker man på navnet får man opp denne menyen:

Meny under navnet Sundland

Her kan følgende ordre gis:

SSS Signal stopp
ASS Tilbakestaging av signalstopp
LST I Frigi lokalområde I
LSF I Ta tilbake lokalområde I
LST II Frigi lokalområde II
LSF II Ta tilbake lokalområde II
LST III Frigi lokalområde III
LSF III Ta tilbake lokalområde III
KVJ Kvittere jordfeil
VV PÅ Vekselvarme på
VV AV Vekselvarme av

5. Anmodning fra Drammen og Gulskogen

5.1 anmodning fra Drammen

Når det anmodes fra Drammen, begynner disse 3 knappene å blinke grønt, og det kommer et lyssignal slik:

Anmodning fra Drammen

Man kan godta anmodningen ved å klikke på en av nkappene bak Anm. Spor II«, Anm. Spor III» eller «ANM. spor II».

Når man har klikket på en av disse knappene, går den knappen man har klikket på, over til fast grønn, og de 2 andre slukker slik:

Anmodning fra Drammen

Da stilles det skiftevei fra Drammen og inn i det sporet man har valgt, og når det kommer signal i R95 på Drammen, så slukker den grønne knappen.

Ved å klikke på knappen foran «Annuler anm.», annulerer man den anmodningen man har valgt.

ved å klikke på knappen foran «Stopp DRM-SUN», setter man R95 på Drammen i stopp.

5.2 Anmodning fra Gulskogen

Når det anmodes fra Gulskogen, så kan det skje på 2 steder, mot R4 eller mot R12.

5.2.1 Anmodning mot R4

Når det anmodes mot R4, begynner denne knappen å blinke grønt.

Anmodning mot R4

Vil man godta anmodningen, så klikker man på knappen som blinker. Da stilles kiftevei R4-R20 opp, og det stilles opp fra fiktivt signal 48 til R4, og knappen gor over til fast grønt.

Da sendes et signal tilbake til Gulskogen, og det stilles opp skiftevei fra Gulskogen til R4.

Da slukker den grønne knappen.

Dersom det ikkestilles opp skiftevei fra Gulskogen, kan man annulere anmodningen ved å klikke på knappen «Annuler anm.».

5.2.2 Anmodning mot R12

Når det anmodes mot R12, begynner denne knappen å blinke grønt.

Anmodning fra R12

Her må man først stille skiftevei fra R12 til valgt sluttpunkt.

Derette klikker man på knappen som blinker, og knappen går over til fast grønt.

Da sendes et signal tilbake til Gulskogen, og det stilles opp skiftevei fra Gulskogen til R12.

Da slukker den grønne knappen.

Dersom det ikke stilles skiftevei fra Gulskogen, kan man annulere anmodningen ved å klikke på knappen «Annuler anm.».

6. Feilmeldninger

6.1 Feilmeldinger i anlegget

Nedrest på høyre skjerm er det noen røde tekster som blir synlige når det er feil.

Dette er:

Feil

Kommunikasjonsfeil mot Drammen

Kommunikasjonsfeil mot Gulskogen

Dersom pc-en mister kontakten med PLS-en, indikeres alle spor hvite slik:

PC-en mister kontkten med PLS-en

6.2 Kommunikasjonsfeil mellom PC-ene

Det finnes 2 pc-er på operatørplassen. Disse sender meldinger til hverandre for å sjekke at reserve-pcen er ok.

Det finnes 2 feilmeldinger som kommer dersom det er feil på reserve-pcen. Disse:

 Kommunikasjonsfeil mellom PC-ene

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.