Brukermanual for TXP Ski stasjon

1. Innledning

Operatørmanualen er en beskrivelse på hvordan stasjonen indikeres på skjerm og hvordan systemet betjenes.

Operatørplassen består av en pc med 2 skjermer samt mus og tastatur.

I tillegg finnes en reserve-pc med tilhørende mus og tastatur, og 2 mindre skjermer.

Reserve-systemet benyttes i tilfelle det er noe feil med hovedsystemet.

På rele-rommet finnes en pc for teknikere, Tekniker-terminal, hvor man ser de samme bildene som Txp ser, men man kan ikke gi kommandier fra den pc-en.

2. Generelt

Når pc slås på, starter Windows, og riktig bruker logges inn i Windows automatisk.

Når windows er i gang, starter SattLine opp og starter programmet for Ski stasjon automatisk.

Når alt er i gang, får man en melding om at systemet er startet. Denne tar man bort ved å klikke på knappen OK.

Bildene består av 2 hovedvinduer, et konfigurasjonsvindu som viser alle bibliotek og programmer som systemet er bygget opp av, og et vindu som viser stasjonen. Konfigurasjonsvinduet skal under drift alltid ligge bak vinduet med stasjonen slik at det ikke er synlig. Dersom konfigurasjonsvinduet ligger fremst, klikker man hvor som helst i bildet av stasjonen, og konfigurasjonsbildet legger seg da bak bildet av stasjonen.

Her er konfigurasjonsvinduet foran bildet av stasjonen: ski_stasjon_image_0.jpg

Betjening:
Når man skal utføre kommandoer på skjerm, klikke man med venstre mustast.
Dersom man klikker på høyre eller midtre mustast får man opp denne menyen:

ski_stasjon_image_1.jpg

Her er det 3 mulige valg, «Zoome inn», «Zoome ut» og «Reset bilde». Disse skal ikke benyttes på Ski, men dersom man klikker på «Zoome inn» eller «Zoome ut» og deretter klikker i bildet, kan man endre innholdet i bildet.

Dersom man har endret innholdet i bildet, kan man komme tilbake til bildet av stasjonen ved å klikke høyre mustast slik at denne menyen kommer opp igjen, og deretter klikke på «Reset bilde».

Man kommer også tilbake til bildet av stasjon ved å trykke på tasten «F1» på tastaturet.

2.1 Funksjonstastene F1, F2 og F3

Som beskrevet i forrige kapittel, kommer man tilbake til riktig bilde av stasjonen ved å trykke på tasten «F1» på tastaturet.

Dersom en av skjermene blir svart, er det mulig å ta opp bildet av hele stasjonen på en skjerm.

Dersom den høyre skjermen blir svart, kan man trykke tasten «F2» på tastaturet. Da får man hele stasjonen på venstre skjerm. Slik:

ski_stasjon_image_2.jpg

Man tar bort igjen dette bildet ved å trykke på tasten «F2» en gang til.

Dersom den venstre skjermen blir svart, kan man trykke tasten «F3» på tastaturet. Da får man hele stasjonen på høyre skjerm. Slik:

ski_stasjon_image_3.jpg

Man tar bort igjen dette bildet ved å trykke på tasten «F3» en gang til.

3. Visning av status

Bildet av stasjonen ser slik ut:

ski_stasjon_image_4.jpg

3.1 Statisk informasjon

Øverst vises stasjonsnummer og stasjonsnavn. På høyre og venstre side av bildet vises navn på nabostasjonen.

Spor hvor det ikke vises dynamisk informasjon er tegnet med lysere streker enn der det vises dynamisk informasjon.

Nederst i bildet finnes 4 knapper. Når de klikkes på, gjøres mer informasjon synlig i bildet. Disse:

ski_stasjon_image_5.jpg

Klikker man på knappen Signal, får man opp alle signalnavn i bildet. Klikker man en gang til på Signal, tas signalnavnene bort fra bildet.

Tilsvarende gjelder for de andre knappene.

3.2 Dynamisk informasjon

3.2.1 Roterende hjul

Oppe i høyre hjørne på hver skjerm finnes et roterende hjul. Dette:

ski_stasjon_image_6.jpg

Dette hjulet roterer når kommunikasjonen med PLS-en går som den skal, og skjermen oppdateres som den skal.

Dersom det roterende hjulet stopper, så er ikke det som vises på skjermet oppdatert, og man kan ikke stole på at bildet er riktig.

3.2.2 Togveier

Togveier vises med grønt spor der togveien er låst. Slik:

ski_stasjon_image_7.jpg

I sluttpunktet på en togvei vises en grønn prikk som indikerer at togvei er stilt til dette punktet. Dersom det siste sporfeltet i togveien er belagt, vil denne prikken vises i det røde feltet. Slik: Mangler rødlys!

ski_stasjon_image_8.jpg

Når en togvei er under tidsutløsing, vises løpende tid i sluttpunktet på togveien Slik: Grønne tall? Mangler rødlys!

ski_stasjon_image_9.jpg

Samtidig vises en hvit T under stasjonsnavnet. Slik:

ski_stasjon_image_10.jpg

3.2.3 Skifteveier

Skifteveier vises med gult spor der skifteveien er låst. Slik:

ski_stasjon_image_11.jpg

I sluttpunktet på en skiftevei vises en gul prikk som indikerer at skiftevei er stilt til dette punktet. Dersom det siste sporfeltet i skifteveien er belagt, vil denne prikken vises i det røde feltet. Slik:

ski_stasjon_image_12.jpg

3.2.4 Hovedsignaler

Hovedsignaler vises som det fysiske signalet ute, og viser signalbildet slik det er ute i signalet. Slik:

ski_stasjon_image_13.jpg

3.2.5 Signal 32

Signal 32 vises med gule lamper når signalet lyser. Slik:

ski_stasjon_image_14.jpg

3.2.6 Dvergsignaler

Dvergsignaler vises slik:

ski_stasjon_image_15.jpg

Når dvergsignalet viser varsom kjøring tillatt (45 grader) er signalet gult. Slik:

ski_stasjon_image_16.jpg

Når dvergsignalet viser kjøring tillatt (90 grader) er signalet grønt. Slik:

ski_stasjon_image_17.jpg

3.2.7 Sporveksel

Sporsporveksler vises i den stillingen de ligger. V694 i pluss vises slik:

ski_stasjon_image_18.jpg

V694 i minus vises slik:

ski_stasjon_image_19.jpg

Dersom sporvekselen er ute av kontroll, vil sporvekselen blinke svart/hvitt. Slik:

ski_stasjon_image_20.jpg

Når en sporveksel er ute kontroll, vil et lydsignal spilles i høyttaleren. Denne lyden kan ikke avstilles.

3.2.8 Drivstrøm

Når en eller flere sporveksler kjøres og trekker strøm, vises teksten ”Drivstrøm” Slik:

ski_stasjon_image_21.jpg

Det er en indikering for «Drivstrøm syd» på venstre skjerm, og en for «Drivstrøm nord» på høyre skjerm

3.2.9 Sporsperre

Sporsperre vises oppå sporet når den er på. Slik:

ski_stasjon_image_22.jpg

Sporsperre vises ved siden av sporet når den er av. Slik:

ski_stasjon_image_23.jpg

Når sporsperre er ute av kontroll, blinker den svart/hvit. Slik:

ski_stasjon_image_24.jpg

3.2.10 Belagt sporfelt

Når et sporfelt er belagt, farges sporet rødt der belegget er. Slik:

ski_stasjon_image_25.jpg

Dersom det blir belegg på et sporfelt i en sporveksel, og det ikke er stilt togvei eller skiftevei over sporvekselen, vil belegget vises i begge retninger i sporvekselen. Slik:

ski_stasjon_image_26.jpg

Når det er stilt togvei eller skiftevei over sporvekselen, vil belegget vises bare der togveien eller skifteveien går. Slik:

ski_stasjon_image_27.jpg

3.2.11 Sperret sporfelt

Når et sporfelt er sperret, vises en rød strek på tvers av sporfeltet. Slik: Mangler rødlys!

ski_stasjon_image_28.jpg

Her er Sporfelt 749 sperret.

På noen sporfelter kan det være flere rød streker. Dette for å indikere at alle mulige togveier og skifteveier over feltet er sperret. Slik:

ski_stasjon_image_29.jpg

Her er alle mulige togveier og skifteveier over Sporfelt 742 sperret.

3.2.12 Linjeblokk

Når Linjeblokk er instilt mot stasjonen, vises gul pil inn mot stasjonen. Slik: Mangler rødlys!

ski_stasjon_image_30.jpg

Når Linjeblokk er instilt fra stasjonen, vises gul pil ut fra stasjonen. Slik: Mangler rødlys!

ski_stasjon_image_31.jpg

Når gjentagelsessperre er aktivert, vises blå prikk. Slik: Mangler rødlys!

ski_stasjon_image_32.jpg

3.2.13 Magasinering av utkjør mot Langhus

Når det stilles utkjør mot Langhus, blinker en M Grønt/Svart fra man sender ordre om utkjør, og til utkjør stilles. Slik:

ski_stasjon_image_33.jpg

Dersom det er tog på blokka, og det stilles utkjør, vil utkjørtogveien magasineres.

Da indikeres en fast grønn M under indikeringen av blokkretning (UM vil indikeres over). Slik:

ski_stasjon_image_34.jpg

3.2.14 Avsporingsindikator

Når avsporingsindikator er utløst, blinker en A rødt/hvitt over blokksporfeltet. Slik:

ski_stasjon_image_35.jpg

ski_stasjon_image_36.jpg

Samtidig vises rød tekst «Avsporing har funnet sted» i alarmboksen.

3.2.15 Signalstopp

Signalstopp indikeres men en blinkende rød/hvit S under stasjonsnavnet. Slik:

ski_stasjon_image_37.jpg

Samtidig vises rød tekst «Signalstopp» i alarmboksen.

3.2.16 S-lås

S-lås indikeres slik:

ski_stasjon_image_38.jpg

Når S-lås er frigitt, blir symbolet blått. Slik:

ski_stasjon_image_39.jpg

Når S-lås ikke er i kontroll, blir symbolet rødt. Slik:

ski_stasjon_image_40.jpg

Samtidig vises rød tekst «Feil S.lås I» i alarmboksen.

3.2.17 Sveiv

Det finnes 4 sveiver. Disse er plassert i bildet der de er plassert ute på stasjonen. Sveiv indikeres slik:

ski_stasjon_image_41.jpg

Når en eller flere sveiver er tatt ut, blir alle 4 sveivsymboler røde. Slik:

ski_stasjon_image_42.jpg

Samtidig vises rød tekst «Sveiv ute» i alarmboksen.

3.2.18 Sporvekselvarme

Sporvekselvarme er inndelt i grupper, og indikeres grått når gruppen er av, og gult når gruppen er på. Slik:

ski_stasjon_image_43.jpg

Her er gruppe I og II på, mens gruppe III er av.

3.2.19 Drømtorp plo

Drømtorp planovergang vises i sporet mot Kråkstad. Slik:

ski_stasjon_image_44.jpg

Når planoverganger er sperret indikeres planovergangen med rødt symbol. Slik:

ski_stasjon_image_45.jpg

Dersom planovergangen er sperret i mer enn 5 minutter, kommer en gul sirkel og teksten Feil til syne under planovergangen. Slik:

ski_stasjon_image_46.jpg

Samtidig vises rød tekst «Feil Drømtorp Plo» i alarmboksen

3.2.20 Alarmer

Oppe til venstre i bildet er det et felt hvor alarmer vises.

Det røde feltet foran teksten vises når det er alarm, og teksten beskriver hva alarmen er. Slik:

ski_stasjon_image_47.jpg

3.2.21 Lydsignal ved alarmer

Når det kommer alarm om avsporing, signalstopp eller feil på Drømtorp Plo, starter et lydsignal. Lyden avstilles ved å trykke på ankomstknappen i det gamle panelet.

3.2.22 Varselfelt

Når tog nærmer seg stasjonen, indikeres det med et varselfelt som blinker Rødt/Svart helt i ytterkanten av bildet der tog nærmer seg stasjonen. Ankomst B vises slik:

ski_stasjon_image_48.jpg

Samtidig får man en varsel-lyd i høytalerene. Lyden avstilles ved å trykke på ankomstknappen i det gamle panelet.

Når lyden er avstilt, blir feltet grått. Slik: Mangler lys i forsignal!

ski_stasjon_image_49.jpg

3.2.23 Kommunikasjonsfeil

Dersom pc-en mister kontakten med PLS-en i rele-rommet, blir alle sporfelter hvite. Slik:

ski_stasjon_image_50.jpg

Dersom bildet blir slik på de store skjermene, kan man benytte reserveplass med mindre skjermer.

Man må da ta fram tastatur og mus som hører til disse skjermene.

4. Ordregiving

4.1 Togvei eller skiftevei.

Ordre om togvei eller skiftevei gjøres som før med tastatur.

Man taster signal fra, signal til, og deretter H eller R.

Når man har tastet signal fra, indikeres det med et blinkende gult/blått symbol under aktuelt signal. Slik:

ski_stasjon_image_51.jpg

Samme indikering vises også på aktuelt signal når man har tastet signal til. Skal man sette signal i stopp eller utløse en togvei eller skiftevei, indikeres samme blinkende symbol under aktuelt signal.

Når tidsutløsingstid går, vises løpende tid i sekunder i sluttpunktet av togveien, slik: ski_stasjon_image_52.jpg

4.2 Omlegging av sporveksler.

Ordre for å legge om sporveksel gjøres ved å staster man inn vekselnummeret, og deretter + eller -

Når vekselnummeret er tastet, indikeres det med et blinkende gult/blått symbol i sporvekselen. Slik:

ski_stasjon_image_53.jpg

4.3 S.lås I.

Ordre for S.lås I vises ved siden av symbolet for S.lås. Her:

ski_stasjon_image_54.jpg

4.4 Sporvekselvarme.

Ordre for sporvekselvarme vises ved siden av indikeringene for sporvekselvarme. Her:

ski_stasjon_image_55.jpg

Og her:

ski_stasjon_image_56.jpg

4.5 Lok I.

Ordre for Lok I vises ved siden av stasjonsnavnet. Her:

ski_stasjon_image_57.jpg

Når ordre 460 er tastet på tastaturet, blinker en blå/Gul L under navnet SKI.

Når Lok I er aktiv, vises en blå L under navnet SKI. Skal blå L vises her?

4.6 Sperring av sporfelter.

Sperring av sporfelter gjøres med mus.

Klikker man på et sporfelt, får man opp denne menyen:

ski_stasjon_image_58.jpg

I det blå feltet øverst står sporfeltnavnet, her sporfelt 749

”SST” sender ordre om sperring.

”SSF” sender ordre om oppheving av sperring.

Når man klikker på en ordre, sendes ordren, og menyen forsvinner.

Har man fått opp menyen, men vil ikke sende ordre, kan man ta bort menyen ved å klikke på sporfeltet en gang til, eller ved å klikke på krysset oppe til høyre i menyen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.