Operatørmanual Hamar stasjon

331 PLS NSB NXlOC Hamar stasjon operatørmanual

Operatørmanualen er en beskrivelse på hvordan NX/OC anlegget indikeres på skjerm og betjenes fra mus/tastatur.

Systemet består av 2 stk. SattGraph 2100 skjermsystemer, hvor det ene er stand-by (reserve).

Disse kommuniserer med SattCon 200 som er plassert i relerommet. SattCon 200 er koplet mot sikringsanlegget ved hjelp av inn- og utganger.

1. Forklaringer

Dette avsnitt gir forklaringer på uttrykk som forekommer i operatørmanualen.

1.1. Uttrykk

Uttrykk Forklaring
OrdreEn instruks fra operatør om at noe skal utføres Ordre kan gis ved å f.eks klikke på et symbol på skjermen.
MusmarkørPil på skjermen som følger musens bevegelser.
MenyEn liten meny hvor du styrer objekter. F.eks Stille en togvei.

2. Musen

Musen brukes av operatøren for å kommunisere med systemet. Den brukes f.eks til å gi togveiordre. Man kan forflytte musmarkøren (pilen) over alle skjermene. Funksjonene på musens to knapper beskrives i kapittelet under.

2.1. Musens utseende

2.2. Markeringsknapp

På skjermen vises en musmarkør (pil) som følger musens bevegelser på musmatten. Gjennom å flytte musmarkØren (pilen) til et bestemt punkt på skjermen og klikke på musens venstre knapp, kan en bestemt funksjon utføres. F.eks. for å bestemme startpunktet på hovedtogvei AI, klikker man på hovedsignal A.

2.3. Menyknapp

Musens høyre knapp. Med denne knappen tar man opp meny for å skrive inn tognummer. Før man trykker på høyre knapp, må man bestemme hvor man skal skrive inn tognummer. Det bestemmes med venstre knapp.

3. Bilder

Stasjonen er bygd opp av 2 bilder, hvor skjerm l inneholder søndre del av stasjonen og skjerm 2 inneholder nordre del av stasjonen. I tillegg har sIgerm 2 di verse indikering i høyre del av bildet. Alarmer vises på skjerm 3.

3.1. Indikeringer

3.1.1. Sporfelt

Symbol sporfelt:

Indikering:
Normal statusSvart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt feltRød
Lokalt frigitt feltBlå

3.1.2. Sperring av spor

Symbol sperret spor:

Indikering:
Normal statusSvart
Belagt feltRød

3.1.3. Sporveksel

Symbol sporveksel:

Indikering:
Under omleggingUsynlig
FeilBlinkende hvit/svart

Symbol sporveksel kontroll høyre:

Indikering:
Normal tilstand (vekselkontroll)Svart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt sporfeltRød
Sporveksel sperretGul
Inkl. i lokalt frigitt områdeBlå

Symbol sporveksel kontroll venstre:

Indikering:
Normal tilstand (vekselkontroll)Svart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt sporfeltRød
Sporveksel sperretGul
Inkl. i lokalt frigitt områdeBlå

3.1.4. Kryssveksel

Symbol kryssveksel:

Symbol kryssveksel kontroll ab+ og be+:

Indikering:
Normal tilstandSvart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt sporfeltRød
Kryssveksel sperretGul

Symbol kryssveksel kontroll ab+ og be-:

Indikering:
Normal tilstandSvart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt sporfeltRød
Kryssveksel sperretGul

Symbol kryssveksel kontroll ab- og bc-:

Indikering:
Normal tilstandSvart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt sporfeltRød
Kryssveksel sperretGul

Symbol kryssveksel kontroll ab- og bc+:

Indikering:
Normal tilstandSvart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt sporfeltRød
Kryssveksel sperretGul

3.1.5. Sporsperre

Symbol sporsperre:

Indikering:
Under omleggingUsynlig
FeilBlinkende hvit

Symbol sporsperre av:

For SpI og SpIV: Kontroll +

For SpII og SpIII: Kontroll-

Indikering:
Normal tilstandSvart
HovedtogveiGrønn
DvergtogveiGul
Belagt sporfeltRød
Sporsperre sperretGul

Symbol sporsperre på:

For SpI og SpIV: Kontroll -

For SpII og SpIII: Kontroll +

Indikering:
Normal tilstandSvart
Sporsperre sperretGul

3.1.6. Veibom

Symbol veibom:

Indikering:
Under omlegging felt 1Usynlig
Alarm heleBlinkende hvit/svart (veibom nede mer enn 5 minutter)

Symbol veibom oppe:

Indikering:
Normal tilstandSvart

Symbol veibom nede:

Indikering:
Normal tilstand felt l:svartFelt 2: rød
Hovedtogvei felt 1:grønnFelt 2: rød
Dvergtogvei felt l:gulFelt 2: rød
Belagt sporfelt felt l:rødFelt 2: rød

3.1.7. Hovedsignal

Symbol hovedsignal:

Indikering hovedsignal (Unntatt hovedsignal A):
Signal i stoppSvart
Signal (grønn øvre)Grønn
Togvei ikke løst utRød/hvit blink
Togvei innstilt, men grønt ikke kommet (venter på bom)Fast rød
Defekt pæreSvart/hvit blink (gjelder både rød og grønn(e))
Indikering magasinering:
Ikke magasinert togveiUsynlig
Startpunkt eller viapunktBlinkende grønn/hvit
Endepunkt:blinkendeRød/hvit

3.1.8. Dvergsignal

Symbol dvergsignal:

Indikering dvergsignal:
Signal i stoppSvart
Signal 90°Grønn
Signal 45°Gul
Togvei ikke løst utRød / hvit blink
Indikering magasinering:
Ikke magasinert togveiUsynlig
Magasinert via/startpunkt blinkendeGrønn/hvit
Magasinert endepunkt blinkendeRød/hvit

3.1.9. Kombinert signal

Indikering hoved/dvergsignal:
Begge signaler i stoppDvergsignal: svartHovedsignal: svart
Togvei innstilt, men grønt ikke kommet (venter på bom)Dvergsignal: grønn Hovedsignal: rød
Hovedsignal, dverg i 90°Dvergsignal: grønnHovedsignal: grønn
Dvergtogvei 90 0Dvergsignal: grønn Hovedsignal: svart
Dvergsignal 45 0Dvergsignal: gulHovedsignal: svart
Hovedtogvei ikke løst utDvergsignal: - Hovedsignal: rød/hvit blink
Dvergtogvei ikke løst utDvergsignal: rødlhvit blinkHovedsignal: -
Defekt pære hovedsignal (Gjelder røde og grønne pærer)Dvergsignal: -Hovedsignal: blink. hvit
Indikering magasinering:
Ikke magasinert togveiUsynlig
Magasinert viapunktBlinkende grønn/hvit
Magasinert endepunktBlinkende rød/hvit

3.1.10. Blokkpil

Symbol blokkpil:

Blokkpil er plassert under blokkfeltet.

Indikering:
Nøytral (blokk ikke innstilt)Usynlig
Linjeblokk innstiltHvit

3.1.11. Ankomstfelt

Symbol ankomstfelt:

Ankomstfeltet er plassert ytterst på blokkfeltet.

Indikering:
Normal statusSvart
Ankomst togBlinkende hvit/svart
Kvittert fra stillerboksFast hvit
Tog framme på veksel feltSvart

3.1.12. Avgangsvarsling

Tekst:

Indikering:
Normal status (Gå tilbake til normal status når ankomstfeltet aktiveres begynner å blinke)Usynlig tekst
Avgang stasjonBlinkende hvit/svart tekst
Kvittering stillerboksFast hvit tekst

3.1.13. Samlelås

Tekst S.lås:

Indikering:
Nøkkel på plassSvart tekst
Korrekt uttak av nøkkel(Frigitt av TXP)Fast rød tekst
Mekanisk uttak av nøkkelBlinkende rød tekst

3.1.14. Vekselvarme

Tekst i høyre del av bildet:

Indikering:
Alle grupper avslåttSvart tekst
En eller flere grupper slått påGrønn tekst

Tekst ved hver veksel (eks. veksel 14):

Betingelse for at denne teksten skal vises, er at alle vekselnr. vises (ref. figur under):

Indikering:
Informasjon vekselnummer ikke aktivertUsynlig tekst
Informasjon vekselnummer aktivert, vekselvarme avLilla tekst
Informasjon vekselnummer aktivert, vekselvarme påGrønn tekst

3.1.15. Signalstopp

Tekst i høyre del av bildet:

Indikering:
NormaltSvart tekst
Signalstopp utført av TXPFast rød tekst
Signalstopp utført av toglederBlinkende rød/svart tekst

3.1.16. Magasin

Tekst i høyre del av bildet:

Indikering:
NormaltSvart tekst
En eller flere togveier i magasinFast grønn tekst

3.1.17. Tidsutløsning

Tekst i høyre del av bildet:

Indikering:
NormaltUsynlig tekst
Tidsutløsning hovedtogvei (90 sekunder)Fast grønn tekst
Tidsutløsning dvergtogvei (5 sekunder)Fast grønn tekst
Tilbaketaging av lokal (15 sekunder)Fast grønn tekst

3.1.18. Jordfeil

Tekst i høyre del av bildet:

Indikering:
NormaltSvart tekst
JordfeilFast rød tekst

3.2. Oversikt objekter

Man kan velge mellom 3 forskjellige alternativ av oversikt over objekter:

 • Signal.nr: Nummerering av hoved- og dvergsignal.
 • Veksel. nr: Nummerering av vekselnummer. Her indikeres også vekselvarme (ref.3 .1.14)
 • Sporfelt.nr: Nummerering av sporfelt.

Aktivering/deaktivering av disse feltene gjøres med markeringsknappen på musen. Hvis man aktiverer et nytt felt, blir det forrige aktive feltet automatisk deaktivert.

Med tastatur:

 • F31 Nummerering av hoved- og dvergsignal
 • F32 Nummerering av vekselnummer
 • F33 Nummerering av sporfelt

4. Ordregiving

4.1. Generelt

Innstilling, annullering og tidsutløsning av hoved- og dvergtogveier kan utføres både med mus og tastatur. Det samme gjelder vekselordre, kvittering av jordfeil/signalstopp og nullstilling av magasin.

Alle andre ordre kan kun gis med mus.

Dersom man taster inn ugyldig ordre, kommer denne meny tilsyne: ~

For å fjerne menyen trykkes FlO eller klikke med markeringsknappen på OK.

4.2. Ordregiving med mus

4.2.1. Innstilling togvei

Alle hovedtogveier og dvergtogveier stilles inn på samme måte. Eksempel viser innstilling av togvei Al.

 1. - Betingelse for å stille togvei er at startpunktet på togveien, hovedsignal A har farge svart (ref.3.I.7) Det betyr at signalet er i stopp og togvei utløst.
 2. - Klikk med markeringsknappen på hovedsignal A:
 3. - Meny med alle mulige endepunkter fra A kommer nå tilsyne. Samtidig markeres hovedsignal A med en ramme rundt symbolet for å vise operatør hvor ordren er gitt fra:
 4. - Klikk med markeringsknappen på togveiens endepunkt, som i dette tilfellet er Spor I.
 5. - Meny vil automatisk forsvinne og togveiordre bli aktivert eller lagt i magasin.
 6. - Hvis ikke endepunkt aktiveres, klikker man med markeringsknappen på startpunktet igjen. Meny og markering rundt startpunktet vil da forsvinne.
 7. - Hvis ikke punkt 6 utføres, forsvinner meny etter 20 sekunder.

4.2.2. Annullering av togvei

Alle hovedtogveier og dvergtogveier annulleres på samme måte. Eksempel under viser annullering av togvei Cl.

 1. - Betingelse for å annullere en togvei er at startpunktet på togveien, hovedsignal C har farge grønn (ref.3.1.7 Gjelder ikke A og M. er rød inntil bom er nede.) Det betyr at signalet viser grønt. Hvis det er en magasinert HTV som skalannulleres, må magasinet nullstilles (ref.4.2.13), samt annullere dverger som er stilt (ved magasinert togvei er ikke grønt kommet).
 2. - Klikk med markeringsknappen på hovedsignal C:
 3. - Meny med alle mulige endepunkter for hovedsignal C kommer nå tilsyne. Menyen ser helt lik ut meny for innstilling, bare at navnet på menyen er Tilbaketaging. Samtidig markeres hovedsignal C med en ramme rundt symbolet for å vise operatør hvor ordren er gitt fra.
 4. - Klikk med markeringsknappen på togveiens endepunkt, som i dette tilfellet er Spor I.
 5. - Meny vil automatisk forsvinne og ordre for annullering blir aktivert. Hovedsignal C endrer farge fra grønn til rød (ref.3.1.7). Dverger som inngår i hovedtog veien vil også gå i stopp (rød).
 6. - Hvis ikke endepunkt aktiveres, klikker man med markeringsknappen på startpunktet igjen. Meny og markering rundt startpunktet vil da forsvinne.
 7. - Hvis ikke punkt 6 utføres, forsvinner meny etter 20 sekunder.

4.2.3. Tidsutløsning av togvei

Alle hovedtogveier og dvergtogveier tidsutløses på samme måte. Eksempel viser tidsutløsning av togvei AI.

 1. - Betingelse for å tidsutløse en togvei er at startpunktet på togveien, hovedsignal A har farge rød (reU.l.7). Det betyr at signalet er i stopp og togvei ikke utløst.
 2. - Klikk med markeringsknappen på hovedsignal A:
 3. - Meny med alle mulige endepunkter hovedsignal A kommer nå tilsyne. Menyen ser helt lik ut meny for innstilling, bare at navnet på menyen er Tidsutløsning. Samtidig markeres hovedsignal A med en ramme rundt symbolet for vise operatør hvor ordren er gitt fra.
 4. - Klikk med markeringsknappen på togveiens endepunkt, som i dette tilfellet er Spor I.
 5. - Meny vil automatisk forsvinne og ordre for tidsutløsning vil starte.
 6. - Tekst «Tidsutløsning» vises til høyre på bildet (ref. 3.1.7).
 7. - Etter 90 sekunder endrer Hovedsignal A farge fra rød til sort (ref.3.1.7). Dverger som inngår i hovedtogveien vil løses ut etter 5 sek ..
 8. - Hvis ikke endepunkt aktiveres, klikker man med markeringsknappen på startpunktet igjen. Meny og markering rundt startpunktet vil da forsvinne.
 9. - Hvis ikke punkt 8 utføres, forsvinner meny etter 20 sekunder.

4.2.4. Vekselordre

 1. - Betingelse for å gi vekselordre er at vekselnummer indikeres på skjermen (ref.3.2).
 2. - Hvis ikke vekselnummer vises på skjerm, klikker man med markeringsknappen på vekselnr.:
 3. - Hvis V12/37 skal stilles, klikker man med markeringsknappen på V12:
 4. - Man klikker alltid på det laveste nummeret!
 5. - Meny for sporveksel 12/37 kommer tilsyne. Samtidig markeres vekselsymbolet med en ramme rundt Vl2 for å vise operatør hvor ordren er gitt fra.
 6. - Menyen består av to kolonner, hvor kolonne til venstre er indikering og kolonne til høyre er ordregiving. Forklaring til menyen over blir da:
  • Sporveksel12/37 er i kontroll +.
  • Ordre som kan gis er enten ordre - eller sperring av sporveksel.
 7. - Hvis sporveksel skal til-, klikker man med markeringsknappen på Ordre-.
 8. - Vekselordre blir aktivert.
 9. - For å fjerne meny, klikker man med markeringsknappen på V12. Meny og markering rundt V12 vil da forsvinne.

Merknad: Veksel som inngår i en togvei som ligger i magasin, kan ikke manØvreres fra skjerm. Magasinet måførs! nullstilles.

4.2.5. Sperring av togspor

 1. - Sperret togspor hindrer at man får stilt togvei tiUfra vedrørende togspor. Eksempel under viser sperring av togspor II.
 2. - Klikk med markeringsknappen på felt for sperring av togspor:
 3. - Meny med alle togspor kommer nå tilsyne. Menyen består av to kolonner, hvor kolonne til venstre er indikering og kolonne til høyre er ordregiving. Forklaring til menyen:
  • Togspor III er sperret.
  • Resterende togspor er frigitt
 4. - Hvis togspor II skal sperres, klikker man med markeringsknappen på Sperre i linje for spor II.
 5. - Meny vil automatisk forsvinne og togspor II bli sperret (ref.3 .1.2).
 6. - Hvis ikke ordre aktiveres, klikker man med markeringsknappen på for fjerne menyen.

4.2.6. Frigiving av samlelås

 1. - Klikk med markeringsknappen på felt for samlelås: S.lås
 2. - Meny for samlelås log Il kommer tilsyne:
  • Menyen består av to kolonner, hvor kolonne til venstre er indikering og kolonne til høyre erordregi ving.
 3. - Hvis S.lås I skal frigis, klikker man med markeringsknappen på Frigi i linje for S.lås I.
 4. - Meny vil automatisk forsvinne og S.lås I bli frigitt (ref.3.J.l3).
 5. - Hvis ikke ordre aktiveres, klikker man på s.lås med markeringsknappen for å fjerne menyen.

4.2.7. Frigiving for lokal skifting

 1. - Klikk med markeringsknappen på felt for lokal skifting:
 2. - Meny for Frigi/Tilbaketa lokal kommer tilsyne: SignalAvd. Frigi
  • Menyen består av to kolonner, hvor kolonne til venstre er indikering og kolonne til høyre er ordregiving.
 3. - Hvis LokR45128 skal frigis, klikker man med markeringsknappen på Frigi i linje for LokR45/28.
 4. - Meny vil automatisk forsvinne og LokR45128 frigis for lokal skifting.Følgende veksler/sporsperre blir automatisk stilt ved frigi ving:
  • LokR45: V 10/43+
  • LokR45128: VIO/43-, V6-, VI2/37+, V2/41+, V4/39+ og SpIV+
  • Tilbaketaging av lokal forsinkes 15 sekunder.
 5. - «Frigi Signalavdelingen» betyr at man gir signalavdelingen tillatelse til å sende ordre. Her er det ingen forsinkelse på tilbaketaging.
 6. - Hvis ikke ordre aktiveres, klikker man på l- med markeringsknappen for å fjerne menyen.
 7. - Når man har gitt ordre om å frigi lokal, blir tekst lokal blå. Når det er tilbakemelding på at lokal er frigitt, blir sporet blått. Ved ordre Frigi Signalavdelingen blir bare tekst blå.

4.2.8. Vekselvarme

 1. - Klikk med markeringsknappen på felt for vekselvarme:
 2. - Meny for vekselvarme kommer lil syne Gr VlIIXH pA AV
  • Menyen består av tre kolonner, hvor kolonne til venstre er indikering gruppenummer, kolonne i
 3. - midten indikerer status på/av og kolonne til høyre er ordregi ving.
 4. - Hver gruppe slås på eller av med markeringsknappen i kolonnen til høyre.
 5. - For å fjerne menyen, klikker man på v.rm. med markeringsknappen.

4.2.9. Sperre blokk X

 1. - Klikk med markeringsknappen på felt for sperring av blokk X:

4.2.10. Kunstig togpassasje (Ktp)

 1. - Klikk med markeringsknappen på felt for KTpA, KTpB eller KTpC:
 2. - Betingelse for å sende KTpC er at Blokk X er sperret (ref.4.2.9).

4.2.11. Kvittere jordfeil

 1. Klikk med markeringsknappen på felt for jordfeilskvittering:
 2. Tekstjordfeil endrer farge fra rød til svart (ref.3.1.18).

4.2.12. Kvittere signalstopp

 1. - Klikk med markeringsknappen på feit for signaIstoppkvittering:
 2. - Tekst signalstopp endrer farge fra rød til svart (ref.3 .1.15).

4.2.13. Nullstille magasin

 1. - Klikk med markeringsknappen på felt for magasin:
 2. - Tekst Magasin endrer farge fra grønn til svart og alle magasine indikeringer i bildet forsvinner.

4.2.14. Heving av bom Hamjern

Dersom det ikke er stilt togvei forbi bom Hamjem, men bommen ligger nede, kommer tekst «Hev bom» tilsyne over bommen. Man kan da gi ordre om å heve bommen ved å klikke med markeringsknappen på «Hev bom» (eller trykke F24).Man starter da en tidsforsinkelse på 90 sekunder. Et tall ved siden av teksten viser tiden som har gått. Etter 90 sekunder forsvinner tallet og bommen heves.

4.3. Ordregiving med tastatur

4.3.1. Innstilling av tog vei

Alle hovedtogveier og dvergtogveier stilles inn på samme måte, bortsett fra at noen hovedtogveier har via-togvei.

Måten en tog vei stilles inn er:

Fl +F8+xxx,yyy ,zzz+[Enter l,

der xxx er start, yyy er via og zzz er slutt. yyy skal kun være med i via-togveier.

PS! Togspor angis med romertall.

Innstilling av togvei AIV/11:

 1. - Trykk F1: Indikering F1 Still HTV blir grønn. For dvergtogvei trykkes F4 istedet.
 2. - Trykk F8: Meny vises på skjermen.
 3. - Trykk A,11,IV(Enter): Meny vil automatisk forsvinne og togveiordre blir aktivert eller lagt i magasin.
 4. - Hvis ordre skal avbrytes, trykk TAB eller klikk med musens markeringsknappen på avbryt i menyen vist over.

4.3.2. Annullering av togvei

Måten en togvei annulleres er:

F2+ FS+xxx,yyy ,zzz+(Enter l,

Hvis del er en hovedtogvei i magasin som skal annulleres, må magasinet nullstilles med mus (ref.4.2.13) eller tastatur F22.

Annullering av togvei AIV/ll:

 1. - Trykk F2: Indikering F2 Annuller HTV blir grønn. For dvergtogvei trykkes F5 istedet.
 2. - Trykk F8: Meny vises på skjermen.
 3. - Trykk A,11,IV(Enter): Meny vil automatisk forsvinne og alle signaler som inngår i togveien går i stopp.
 4. - Hvis ordre skal avbrytes, trykk TAB eller klikk med musens markeringsknappen på avbryt i menyen vist over.

4.3.3. Tidsutløsning av togvei

Måten en togvei tidsutløses på er:

F3+F8+xxx,yyy ,zzz+[Enter],

Tidsutlsøning av togvei AIV/11:

 1. - Trykk F3: Indikering F3 Tidsutl. HTV blir grønn. For dvergtogvei trykkes F6 istedet.
 2. - Trykk F8: Meny vises på skjermen.
 3. - Trykk A,11,IV[Enter]: Meny vil automatisk forsvinne og tidsutløsning startes.
 4. - Hvis ordre skal avbrytes, trykk TAB eller klikk med musens markeringsknappen på avbryt i

menyen vist over.

4.3.4. Vekselordre

Måten en veksel styres:

F7+F8+xxx+y+[Enter l,

der xxx er vekselnurnrner og y er + eller -.

Sperring av veksel kan ikke gjøres fra tastatur.

Ordre om VI 2/37 til +:

 1. - Trykk F7 : Indikering F7 Still veksel blir grønn
 2. - Trykk F8 : Meny vises på skjermen.
 3. - Trykk 12/37+[Enterl : Meny vil automatisk forsvinne og vekselordre utføres.
 4. - Hvis ordre skal avbrytes, klikk med musens markeringsknappen på avbryt i menyen vist over.

5. Tognummer

5.1. Indikering tognummer

Tognummer indikeres over de enkelte sporfelt.

 • Rødt tognummer

Når det er belegg på et felt, vises tognummeret med hvit skrift på rød bakgrunn.

 • Gult tognummer

Når det er stilt togvei for et tog skal tognummeret for det toget det er stilt togvei for, vises med svart tekst på gul bakgrunn på det feltet som er nærmest toget i den retningen toget skal.

 • Svart tognummer

Svart tognummer (hvit tekst på svart bakgrunn) vises når feltet blir belagt og det er stoppsignal til feltet. Dette nummeret blir stående helt til operatør nullstiller det.

 • Hvitt tognummer

Hvitt tognummer (hvit tekst uten bakgrunnsfelt) er et tognummer som blir stående igjen på et felt fordi det ikke kan kopieres videre til neste felt. Hvitt tognummer vises når et sporfelt ikke har belegg, det ikke er stilt togvei, det ikke er kjørt mot stoppsignal og det fins et tognummer på feltet.

 • Usynlig tognummer

Dersom et tog ikke har noe nummer (tognummeret er O), skal det ikke vises.

5.2. Endring tognummer

Ved endring av tognummer brukes kombinasjon av mus og tastatur.

 1. - Klikk med markeringsknappen på det tognummer som skal endres.
 2. - Klikk med menyknappen (høyre knapp). Meny vises på skjermen.
 3. - Skriv inn tognummer med tastaturer (0-99999) og avslutt med [Enter].
 4. - Dersom man vil slette et tognummer, skriver man inn tognummer O. Dette gjelder alltid for svart tognummer.

5.3. Innmating tognummer

Gjelder der det ikke er noe tognummer fra før. Over belagte sporfelt uten tognummer vises en firkant der tognummer kan mates inn.

På blokkfeltet mot Løten og Brumunddal er denne firkanten alltid synlig.Tognummer kan her skrives inn på forhånd (før belegg på sporfeltet). Tognummeret vil da følge toget inn på stasjonen.

Fremgangsmåten for innmating av tognummer er lik kapittel.S.2.

6. Alarmliste

Alannlisten gir informasjon om alle aktive alarmer.

Alarmene vises på skjerm 3(ref.figur 3-a):

Alarminformasjonen består av dato, tid, alarmens navn og beskrivelse av alarmen.

Siste alarm står øverst på listen!

7. Vedlegg Oversikt hovedtogveier

Tabell C : Oversikt hovedtogveier innkjør A

Tekst i meny Ordre fra tastatur
Spor I A,I
Spor II A,II
Sporm III A, III
Spor IV A,IV
Spor IV - Via VII A,II,IV
Spor V A,V
Spor V -Via VII A,ll,V
Spor VI A,VI
Spor VI -Via VII A,3,VI
R27 (Spor VI kort) A,27
Spor VII A,VII
Spor VII - Via V3 A,3,VII
R23 (Spor VII kort) A,23

Tabell D : Oversikt hovedtogveier innkjør B

Tekst i meny Ordre fra tastatur
Spor IB,I
Spor IIIB, III
Spor IVB,IV
R40 (Spor V lang)B,40
R16 (Spor V kort)B,V
O (Spor VI lang)B,O
R14 (Spor VI kort)B,VI
S (Spor VII lang)B,S
R30 (Spor VII kort)B,VII

Tabell E : Oversikt hovedtogveier innkjør C

Tekst i meny Ordre fra tastatur
Spor IC,I
Spor IIC,II
Spor IIIC,III
Spor IVC,IV
Spor V C,V
Spor VIC,VI
Spor VIIC,VII

Tabell F : Oversikt hovedtogvei M,O,S og X

Startpunkt Endepunkt Ordre fra tastatur
Spor I M - Ottestad I,M
X - Løten I,X
Spor II M - Ottestad II,M
X - Løten II,X
Spor III M - Ottestad III,M
X - Løten III,x
Spor IV M - Ottestad IV,M
M - Ottestad - VII IV,II,M
X - Løten IV,X
Spor V M - Ottestad V,M
M - Ottestad - VII V,II,M
X - Løten V,X
Spor VI M - Ottestad VI,M
O - Ottestad VI,O
X - Løten VI,X
Spor VII M - Ottestad VII,M
S - Ottestad VII,S
X - Løten VII,X
Spor VI syd O - Ottestad 0,0
Spor VII syd S - Ottestad S,S

Tabell G : Oversikt hovedtogveier utkjør L

Startpunkt Endepunkt Ordre fra tastatur
Spor I L - Jessnes I,L
Spor III L - Jessnes III,L
Spor IV L - Jessnes IV,L
Spor V L - Jessnes V,L
Spor VI L - Jessnes VI, L
Spor VII L - Jessnes VII,L
Spor VIII L - Jessnes VIII,L

8. Vedlegg Oversikt dvergtogveier

Tabell H : Oversikt dvergtogveier

StartpunktEndepunktOrdre fra tastatur
RISpor I 1,I
Spor II 1,II
Spor III 1 ,III
RS 1,5
RIS 1,15
RI9 1,19
R23 1,23
R27 1,27
R2 Spor I 2,I
Spor III 2,III
Spor IV 2,IV
R6 2,6
R1O 2,10
R38 2,38
R3 R23 3,23
R27 3,27
R4 Spor I 4,1
Spor III 4,III
Spor IV 4,IV
R6 4,6
R1O 4,10
R38 4,38
VI 4,VI
VII 4,VII
R5 Spor I 5,1
Spor II 5,II
Spor III 5,III
Spor IV 5,IV
Spor V 5,V
Spor VI 5,VI
R7 5,7
RI5 5,15
R19 5,19
R21 5,21
R25 5,25
R6 Spor V 6,V
Spor VI 6,VI
Spor VII 6,VII
R38 6,38
R7 Spor IV 7,IV
R21 7,21
R25 7,25
R1O Spor V 1O,V
R11 Spor I 11,I
Spor II 11,II
Spor III 11,III
Spor IV 11,IV
Spor V 11,V
Spor VI 11,VI
Spor VII 11,VII
R19 11,19
R45 11,45
R13 Spor I 13,I
Spor II13,II
Spor III 13,III
Spor IV 13,IV
Spor V 13,V
Spor VI 13,VI
Spor VII 13,VII
R19 13,19
R45 13,45
R14 C 14,C
R11 14,11
R32 14,32
R34 14,34
R36 14,36
RM 14,M
RO 14,0
R15 Spor III 15,III
Spor IV 15,IV
Spor V 15,V
Spor VI 15,VI
SporVII 15,VII
R45 15,45
R16 C 16,C
R11 16,11
R32 16,32
R34 16,34
R36 16,36
RM 16,M
RI7 Spor I 17,I
R18 C 18,C
R11 18,11
R32 18,32
R36 18,36
R19 Spor I 19,I
SporII 19,II
R20 C 20,C
R11 20,11
R36 20,36
RM 20,M
A 20,A
R21 Spor IV 21,IV
Spor V 21,V
Spor VI 21,VI
Spor VII 21,VII
R45 21,45
R22 R17 22,17
R28 22,28
C 22,C
R11 22,11
RM 22,M
A 22,A
R23Spor VII 23,VII
R45 23,45
R24 R28 24,28
C 24,C
R11 24,11
RM 24,M
A 24,A
R25 Spor V 25,V
Spor VI 25,VI
Spor VII 25,VII
R45 25,45
R27 Spor VI 27,VI
Spor VII 27,VII
R45 27,45
R28C 28,C
R11 28,11
RM 28,M
A 28,A
R30 C 30,C
R11 30,11
R32 30,32
R34 30,34
R36 30,36
RO 30,0
RS 30,S
R32 R40 32,40
RM 32,M
A 32,A
R33 B 33,B
R4(28) 33,4
R34 R40 34,40
R35 B 35,B
R4(28) 35,4
R36 RM 36,M
A 36,A
R37 B 37,B
R4(28) 37,4
R38 C 38,C
R11 38,11
R32 38,32
R34 38,34
R36 38,36
RO 38,0
RS 38,S
R39 R47 39,47
R49 39,49
R40 RM 40,M
R41 R49 41,49
R4(28) 41,4
B 41,B
R43 R49 43,49
R4(28) 43,4
B 43,B
R45 R49 45,49
R4(28) 45,4
B 45,B
R47 B 47,B
R4(28) 47,4
R49 B 49,B
R4(28) 49,4
RM A M,A
RO A O,A
R3(61) 0,3
RS A S,A
R3(61) S,3

9. Vedlegg Oversikt funksjonstaster

Tabell I : Oversikt funksjonstaster

Funksjonstast Forklaring
F1O OK; Meny ukjent ordre
F21 Nullstill magasin
F22 Kvitter jordfeil
F23 Kvitter signalstopp
F24 Hev bom Hamjern
F31 Vis signalnummer
F32 Vis vekselnummer
F33 Vis sporfeltnummer
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.