Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:feil_pa_togets_atc-_eller_etcs-utstyr_pa_atc-strekning [2019/04/10 09:50] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +==== Feil på togets ATC- eller ETCS-utstyr på ATC-strekning ====
 +
 +Dersom det på strekning med ATC oppstår feil på togets ATC, eller ETCS og STM utrustning, etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten, skal føreren koble inn dette på nytt. Fungerer utstyret på toget, kan føreren kjøre toget videre med største hastighet 80 km/t inntil informasjonen i systemet er oppdatert.
 +
 +Dersom utstyret ikke fungerer etter at det er forsøkt koblet inn på nytt, kan toget kjøres videre etter vurdering av jernbaneforetaket med største hastighet 80 km/t til vedlikeholdsbasen for reparasjon.
 +
 +[[tjn:kapittel_7#feil_pa_togets_atc-_eller_etcs-utstyr_pa_atc-strekning|(TJN 7.34 Feil på togets ATC- eller ETCS-utstyr på ATC-strekning)]]
 +
 +**<color #22b14c>Interne bestemmelser</color>**
 +
 +<color #22b14c>På enkelte tospors stasjoner med mulighet for samtidig innkjøring kreves det automatisk hastighetsovervåkning for å kunne kjøre to tog inn samtidig.</color>
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Det er krav til at alle tog som skal kjøre på strekninger som er utstyrt med automatisk hastighetsovervåkning skal ha utstyr for dette, jf. kjøretøyforskriftens vedlegg punkt 12.2.1. Trafikkreglenes punkt 6.6 bokstav c setter krav til at utstyret skal være koplet inn og prøvet før toget kjører fra det stedet det er klargjort.\\ 
 +Toget kan ikke kjøre fra utgangsstasjonen dersom den automatiske hastighetsovervåkningen ikke er korrekt innkoplet. For kjøring på ATC-strekning må toget ha enten ATC eller ETCS med STM, jf. punkt 1.8 bokstav e og 1.15.\\
 +Det er satt krav til redusert hastighet når dette systemet ikke fungerer, dvs. at føreren ikke er overvåket av ATC eller ETCS/STM. Det er jernbaneforetaket som skal gjøre denne vurderingen og beslutte om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å la toget fortsette. 80 km/t er satt som hastighet begrunnet i at risikoen ved framføring reduseres når det holdes en lavere hastighet og begrunnet i hensynet til en hensiktsmessig trafikkavvikling.\\
 +Dersom føreren må kople inn utstyret for ATC på nytt underveis og utstyret ikke fungerer, er det satt krav til nedsatt kjørehastighet. Av hensyn til trafikkavviklingen, tillates det å kjøre toget videre fram til vedlikeholdsbasen for reparasjon. Bestemmelsen skal forstås slik at toget kan kjøre med passasjerer eller gods på denne strekningen, men ikke lenger enn til endestasjonen. Føreren må varsle togleder etter punkt 7.1 nr. 2, da nedsatt kjørehastighet får betydning for togframføringen og kjøring uten ATC får betydning for trafikkstyringen på stasjoner med samtidig innkjøring. På de fleste stasjoner med samtidig innkjøring kreves det virksom ATC.\\
 +\\
 +Begrepet «ruten» betyr her hele strekningen toget skal kjøre, også når toget bytter tognummer underveis, men det er jernbaneforetaket som må vurdere hvor langt det er forsvarlig å kjøre. 
 +//
 +++++
 +
 +
 +