Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:av-_og_pastigning_utenfor_plattform_der_passasjerene_ma_krysse_spor [2019/04/10 10:47] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +===== Av- og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor =====
 +
 +Når av- og påstigning utenfor plattform er nødvendig og passasjerene må krysse spor, fordi det ikke er mulig å få toget inn til plattform eller å overføre passasjerene direkte til et annet tog, skal føreren ha tillatelse fra toglederen eller togekspeditøren før av- og påstigning kan foretas. Av- og påstigningen skal foregå slik:
 +
 +  * Toglederen eller togekspeditøren skal sperre alle parallelle spor i tilknytning til toget, også dem som ikke er direkte nabospor. Strekningen passasjerene skal gå fra toget til samlingsplassen skal sperres. Toglederen eller togekspeditøren skal informere berørte tog om situasjonen og stanse disse om nødvendig.
 +  * Føreren og toglederen, eller føreren og togekspeditøren, skal sammen fylle ut formularet «Sikring av nabospor». Formularet skal vise hvor toget som skal forlates befinner seg, i hvilken retning og til hvilket punkt passasjerene skal gå, og toglederens eller togekspeditørens tillatelse til avstigning. Føreren skal bekrefte mottak av tillatelsen.
 +  * Før toglederen eller togekspeditøren kan oppheve sperringen av sporene, skal føreren bekrefte til toglederen eller togekspeditøren at avstigningen er avsluttet og at alle er ute av sporet. Toglederen eller togekspeditøren skal notere tidspunktet og førerens navn på formularet.
 +  * På stasjon på strekning med ERTMS, der ett midlertidig skifteområde (TSA) dekker de aktuelle sporene: Toglederen skal sperre ved å opprette dette midlertidige skifteområdet. Føreren skal sikre ved å sette kjøretøyet i skiftemodus (SH-modus). Formularet «Sikring av nabospor» skal ikke benyttes. Dersom de aktuelle sporene ikke dekkes av dette midlertidige skifteområdet, gjelder punktene ovenfor.
 +
 +[[tjn:Kapittel_7#av-_og_pastigning_utenfor_plattform_der_passasjerene_ma_krysse_spor|(TJN 7.6 Av- og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor)]]
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Kravet om tillatelse fra toglederen eller togekspeditøren før av- og påstigning utenfor plattform kan foretas, skal sikre at tiltak er gjort slik at det ikke kan komme tog i nabospor når av- og påstigning foregår. Togleder eller togekspeditør sperrer spor og fører sikrer ved utfylling av formular 3A «Sikring av nabospor». Grunnen til at det må brukes formular i dette tilfelle er at det normalt pga. avstander ikke vil være mulig å få ut nøkler for sikring av spor på strekning der det er akseltellere som togdeteksjon.\\ 
 +Bestemmelsen for ERTMS er tilpasset systemet på Østfoldbanens østre linje. //
 +++++