Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

avvikshandtering:arbeid_pa_kjoretoy_i_sporet [2019/04/10 10:49] (nåværende versjon)
marianne opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +===== Arbeid på kjøretøy i sporet =====
 +
 +Når arbeid på kjøretøy utføres i sporet, skal den som skal utføre arbeidet innhente tillatelse fra toglederen på strekning med fjernstyring og ERTMS, eller fra togekspeditøren på betjent stasjon, eventuelt fra driftsoperatøren på et skifteområde.
 +
 +Før arbeidet påbegynnes, skal personen som er på stedet sikre sporet og eventuelt nabospor, slik at det ikke kan kjøres tog eller skift på sporene.
 +
 +På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding gjelder følgende:
 +
 +  * Toglederen, togekspeditøren eller driftsoperatøren skal om mulig sperre det sporet som det arbeides i, og eventuelt nabospor. På stasjon skal eventuell skifteleder eller skiftekoordinator underrettes. Hvis nabosporet ikke er sperret, skal toglederen eller togekspeditøren (eventuelt driftsoperatøren) underrette tog eller skift som skal kjøre i sporet om forholdet, og at det skal kjøres i halv sikthastighet.
 +  * Ved arbeid under eller mellom kjøretøy på stasjon skal den som skal utføre arbeidet forsikre seg om at sporveksler til spor hvor arbeid foregår ligger i stilling for kjøring til nabospor. Den som utfører arbeidet skal låse sporveksler som ikke er sentralstilte eller kontrollåste (klave og hengelås), og oppbevare nøkkelen.
 +  * Når det er behov for sikring av nabospor skal føreren og toglederen eller togekspeditøren sammen fylle ut formularet «Sikring av nabospor».
 +
 +På strekning med ERTMS skal toglederen opprette arbeidsområde (AO) for det sporet kjøretøyet står i og om nødvendig for nabospor, og underrette eventuell skifteleder. Hvis nabosporet ikke er sperret, skal toglederen informere føreren i tog eller skift som skal kjøre i sporet om forholdet. Den som skal utføre arbeidet skal sikre med nøkkel for sikring eller med håndholdt terminal, og toglederen skal gi nødvendig veiledning.
 +
 +[[tjn:Kapittel_7#arbeid_pa_kjoretoy_i_sporet|(TJN 7.7 Arbeid på kjøretøy i sporet)]]
 +
 +++++
 +Kommentarer:|
 +//Det er det samme formularet som nyttes ved evakuering som skal brukes når det er nødvendig å sperre og sikre nabospor ved arbeider på kjøretøy i sporet, formular 3A «Sikring av nabospor».\\
 +Bestemmelsen for ERTMS er tilpasset systemet på Østfoldbanens østre linje. For ombordpersonalet vil det hovedsakelig være aktuelt å sikre med nøkkel for sikring, og siden det ikke forutsettes at ombordpersonalet skal kjenne til denne sikringsmåten, er det tatt inn at toglederen skal gi nødvendig veiledning. Dette gjelder også for ev. bruk av håndholdt terminal.// 
 +
 +++++