Endringsoversikt

Visitasjon

Visitasjon strekning med fjernstyring

Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte toglederen og oppgi nøyaktig posisjon for hvor visitasjonen starter og i hvilken retning den skal foregå.

 • Dersom det er sporfelt skal hovedsikkerhetsvakten legge kontaktmagneter på sporet en kort stund slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret.
 • Dersom det er akseltellere skal nøkkel for sikring av arbeidsområde(ne) frigis og tas ut av nøkkelskap en kort stund slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret.
 • Dersom det er spor eller strekning der signal 1A/1B «Stopp» benyttes, kan hovedsikkerhetsvakten unnlate å sette opp signal 1A/1B «Stopp». Toglederen eller togekspeditøren skal underrettes dersom sikringen fjernes eller signaler ikke settes opp.

Toglederen skal sperre strekningen eller sporet før tillatelse til visitasjon gis. Blokkstrekningen skal sperres på begge sider. Det er kun tillatt å visitere én strekning mellom to stasjoner om gangen. Linjeblokken skal om mulig være nøytral. All automatikk og magasinerte togveier på de nærmeste stasjonene skal være deaktivert.

Når strekningen er sperret, skal toglederen informere hovedsikkerhetsvakten, og hovedsikkerhetsvakten skal bekrefte informasjonen. Toglederen skal registrere hovedsikkerhetsvaktens navn og telefonnummer på grafisk rute.

Dersom hovedsikkerhetsvakten er alene, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen hvert 20. minutt, dersom annet ikke er avtalt. Blir toglederen ikke kontaktet innen dette tidsrommet, og toglederen ikke får kontakt med hovedsikkerhetsvakten, skal toglederen iverksette søk etter vedkommende.

Når visitasjonen er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å melde strekningen klar for tog. Toglederen skal oppheve sperringen.

(TJN 10.32-BN Visitasjon til fots på strekning med fjernstyring)

Visitasjon strekning med togmelding

Bestemmelsene i punkt 10.32 gjelder, med unntak av at hovedsikkerhetsvakten skal kontakte togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon. Der det er sporfelt kan kontaktmagneter brukes for verifikasjon.

Togekspeditørene skal sperre strekningen.

(TJN 10.33-BN Visitasjon til fots på strekning med togmelding)

Visitasjon til fots på strekning med ERTMS

Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte toglederen og oppgi nøyaktig stedsangivelse og kilometer for hvor visitasjonen starter og i hvilken retning den skal foregå. All automatikk og magasinerte togveier skal være deaktivert.

Toglederen skal sperre strekningen ved å opprette arbeidsområde der visitasjonen skal foregå.

Ved bruk av nøkkel for sikring: Toglederen skal frigi nøkkel for sikring av arbeidsområdet og hovedsikkerhetsvakten skal ta nøkkelen ut en kort stund, slik at toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret. Dersom hovedsikkerhetsvakten er alene, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen hvert 20. minutt, dersom annet ikke er avtalt. Blir toglederen ikke kontaktet innen dette tidsrommet, og toglederen ikke får kontakt med hovedsikkerhetsvakten skal toglederen iverksette søk etter vedkommende.

Ved bruk av håndholdt terminal: Toglederen skal frigi for sikring, og hovedsikkerhetsvakten skal sikre med håndholdt terminal for hele perioden det skal foretas visitasjon.

Toglederen skal registrere hovedsikkerhetsvaktens navn og telefonnummer på grafisk rute.

Når visitasjonen eller lignende er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å melde strekningen klar for tog. Toglederen skal oppheve sperringen.

(TJN 10.34-BN Visitasjon til fots på strekning med ERTMS)

Ferdsel i spor

Det er forbudt å oppholde seg nærmere trafikkert spor enn 2,5 meter fra sporet, unntatt på plattformer og passasjeroverganger.

Alle som skal krysse spor eller skal oppholde seg nærmere sporet enn 2,5 meter skal ha tillatelse til dette og skal bære godkjent synlighetstøy, unntatt på plattformer og passasjeroverganger.

Personale i Bane NOR, hos jernbaneforetak og hos entreprenør som er godkjent til å utøve én av følgende funksjoner, har tillatelse til ferdsel i eller ved spor:

 • togleder
 • togekspeditør
 • driftsoperatør
 • fører
 • skifteleder
 • signalgiver
 • hovedsikkerhetsvakt
 • lokal sikkerhetsvakt
 • leder for el-sikkerhet
 • leder for kobling

Alt annet personale som har behov for å krysse sporet uten ledsager må gis egen opplæring med dokumentert godkjenning.

(TJN 1.16-BN Ferdsel i spor og bruk av synlighetstøy)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.